Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér výplní stavebních otvorů
Platnost standardu: Od 13.2.2013 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v projektové dokumentaci pro montáž stavebních výplní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Ústní ověření nad stavební dokumentací
b Číst prováděcí výkresy montážních systémů Praktické předvedení čtení výkresů
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a předpisech pro montáž výplní stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a předpisech pro montáž výplní stavebních otvorů Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vysvětlit a zdůvodnit požadavky na zabudování výplní (TNI 74 60 77) Ústní ověření a praktické předvedení práce s předpisy
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a technologických podmínek pro montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout postup práce při montáži, demontáži, seřizování a opravách výplní stavebních otvorů Písemně s ústní obhajobou
b Posoudit technologické podmínky pro montážní práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Ústní nebo písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba, použití a údržba nářadí a pomůcek pro montáže výplní stavebních otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit a připravit nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Udržovat nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Doprava, skladování a příprava materiálů před zpracováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dopravit materiál na místo zpracování a správně ho uložit Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Připravit materiál před zpracováním – provést úpravu tvarů a rozměrů materiálu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Zaměření a úprava stavebního otvoru před osazením výplní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaměřit stavební otvor a provést kontrolu dle stavební dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést úpravu stavebního otvoru Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž kotevních konstrukcí a ukotvení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit počet a umístění kotvících prvků Písemné ověření s ústní obhajobou
b Provést montáž kotvících prvků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž, demontáž, seřizování a opravy výplní stavebních otvorů dle stavební a technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž (event. demontáž) výplně stavebního otvoru dle stavební a technické dokumentace Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést kontrolu funkce a seřízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava připojovací spáry

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiál a technologii pro úpravu připojovací spáry Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést úpravu připojovací spáry Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola provedení montáže výplně otvorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu osazení do svislé a vodorovné roviny Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést kontrolu funkce a nepoškození výplně stavebního otvoru Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101807&kod_sm1=41).

Hodnoticí standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné profesní nebo profesní kvalifikace. Hodnoticí standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jednotlivých odborných způsobilostí.

 

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup, na jehož konci je výsledek – hotové dílo).

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění:

01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části

TNI 746077 – Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování

ČSN EN 14351-1 +A1(74 6075) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti

ČSN EN 12519 (74 6032) Okna a dveře - Terminologie

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov-část1 – Terminologie

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov-část 2 – Požadavky

ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

EN ISO 7345 Tepelná izolace – Fyzikální veličiny a definice

EN 13499 (72 7101) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrénu – Specifikace

EN 13500 (72 7102) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace

TPZ 2001-1 Technická pravidla CZB 2001. Technická pravidla pro navrhování, ověřování a provádění VKZS (vnějších kompozitních zateplovacích systémů); CZB, Praha, 2000

ČSN 73 3713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů

EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

METROSTAV, a. s.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví