Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Zušlechťovač kovů
Platnost standardu: od 6.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách oceli a v technické dokumentaci Ústní a písemné ověření
b Číst technickou a výrobní dokumentaci Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat požívání zařízení pro tepelné zpracování podle návodu výrobce Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba ohřívacích zařízení, ochlazovacích lázní a technologických podmínek tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy pecí pro tepelné zpracování Ústní a písemné ověření
b Popsat typy ochlazovacích lázní a jejich využití Ústní a písemné ověření
c Popsat druhy tepelného zpracování kovů Ústní a písemné ověření
d Podle výrobní dokumentace, druhu tepelného zpracování, popsat způsob zpracování daného výrobku Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s kovovými polotovary, ručními manipulačními pomůckami, ovládání jednoduchých manipulačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy závěsných prostředků pro vázání břemen Ústní a písemné ověření
b Zvolit vhodný prostředek pro manipulaci s vybraným polotovarem oceli Praktické předvedení a ústní ověření
c Uchytit břemeno vázacím prostředkem v souladu s podmínkami podle periodického školení vazače Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro ohřev a ochlazování polotovarů a součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit žádanou teplotu dle druhu tepelného zpracování na regulátoru pece Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob přípravy a kontroly pece před založením pecní vsázky Ústní a písemné ověření
c Popsat způsob přípravy a kontroly ochlazovacích lázní po založení pecní vsázky Ústní a písemné ověření
d Předvést způsob obsluhy na průběžných a vakuových pecích Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést způsob obsluhy pecí pro chemicko-tepelné zpracování (cementování, nitridování) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Konečná úprava tepelně zpracovaných polotovarů a součástí (odmaštění, tryskání, rovnání)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat ohřev polotovaru z oceli bez nežádoucího ovlivnění jeho vnitřní struktury Ústní a písemné ověření
b Popsat způsoby odmaštění a odstranění okují z povrchu tepelně zpracovaného materiálu Ústní a písemné ověření
c Popsat možné deformace a geometrické změny po tepelném zpracování Ústní a písemné ověření
d Opravit polotovar rovnáním pod lisem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola výsledků tepelného zpracování pomocí přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy tvrdoměrů pro kontrolu tvrdosti podle dosahovaných tvrdostí Ústní a písemné ověření
b Připravit povrch polotovaru pro měření tvrdosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit tvrdost polotovaru pomocí tvrdoměru Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrolovat konečné úpravy tepelně zpracovaných polotovarů a součástí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluhu pece, uvedení do činnosti, nastavení a seřízení požadovaných hodnot pro cementování v peci s řízeným uhlíkovým potenciálem a její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést obsluhu pece, uvedení do činnosti, nastavení a seřízení požadovaných hodnot při procesu nitridování a její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Seřídit a předvést obsluhu víceúčelové kalicí pece a její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
d Seřídit a předvést obsluhu vakuové kalicí pece a její údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést obsluhu agregátu pro výrobu inertní ochranné atmosféry a jeho údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení průběhu ohřevu a ochlazování polotovarů a výrobků na kontinuálních linkách při tepelném a chemicko-tepelném zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kompletní postup zpracování jedné vsázky, průběžnou kontrolu procesu tepelného zpracování, způsob odstranění případné poruchy nestejnoměrného ohřevu na kontinuální lince Ústní a písemné ověření
b Popsat kompletní postup zpracování jedné vsázky, průběžnou kontrolu procesu tepelného zpracování, způsob odstranění případné poruchy nestejnoměrného ohřevu u procesu cementace Ústní a písemné ověření
c Popsat kompletní postup zpracování jedné vsázky, průběžnou kontrolu procesu tepelného zpracování, způsob odstranění případné poruchy nestejnoměrného ohřevu u procesu nitridace Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření teplot pecních prostor, žhavých polotovarů a součástí pomocí měřidel teploty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést způsob umístění dotykového kontrolního termočlánku ve vsázce Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit teplotu zpracovávaného polotovaru pomocí pyrometru Praktické předvedení a ústní ověření
c Nastavit režim tepelného zpracování na pecním regulátoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování snímků mikrostruktur tepelně zpracovávaných materiálů, posuzování vad tepelného zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit mikrostrukturu metalografického výbrusu s určením struktury po tepelném zpracování Ústní a písemné ověření
b Popsat mikrostrukturu a vady po chemicko-tepelném zpracování Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=118&kod_sm1=37).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek a k časovému hledisku vybraných tepelně zpracovávaných vsázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VÍTKOVICE, a. s.

VÍTKOVICE GEARWORKS, a. s.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s.

Žďas, a. s.

Šmeral Brno, a. s.