Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik kolejových vozidel
Platnost standardu: od 13.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit odpovídající postup práce a technologické podmínky Ústní a písemné ověření
b Provést výběr nástrojů, pomůcek a materiálu na obrábění a tvarování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit postup práce při sestavení, opravě, renovaci a údržbě Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav motorových lokomotiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit odpovídající postup práce Ústní a písemné ověření
b Provést výběr nástrojů, pomůcek pro provedení montáže, demontáže nebo opravu motorových lokomotiv Praktické a ústní ověření
c Určit potřebné náhradní díly pro provedení montáže, demontáže nebo opravu motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčíst údaje pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole rozměrů součástek motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit a kontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí motorových lokomotiv v průběhu provozu a po opravě částí motorových lokomotiv měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit a kontrolovat jakost povrchu součástek a přípravků komparačními měřidly Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat opotřebení či závady součástek motorových lokomotiv, nářadí, přípravků, měřidel, pomůcek a jejich částí, určit příčinu závady Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit způsob opravy či renovace součástek motorových lokomotiv, nářadí, přípravků, měřidel, pomůcek a jejich částí Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvarů pomocí nářadí, přípravků, měřidel a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení a ústní ověření
c Využít ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování, kontrola a provádění funkčních zkoušek strojních zařízení motorových lokomotiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit součástky motorových lokomotiv v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat vzájemnou polohu spojovacích součástí motorových lokomotiv, měřit rovinnosti a rovnoběžnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit pomocí servisní knížky vhodný způsob funkčních zkoušek strojních zařízení motorových lokomotiv, pomůcek a určení jejich podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést, analyzovat a vyhodnotit funkční zkoušku motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání různých prostředků pro manipulaci s částmi motorových lokomotiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pro prováděné práce pracoviště, zvolit a používat manipulační, zdvihací a jiné pomocné zařízení a prostředky, usnadňující nebo umožňující montáž Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít mechanizační prostředky pro manipulaci s břemeny a to zejména mobilní manipulační prostředky (pojízdné montážní jeřáby, kladkostroje, zvedáky a manipulátory) Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet bezpečnost práce a použít předepsané ochranné pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění montáží, demontáží a oprav spalovacích motorů, převodových ústrojí a příslušenství motorových lokomotiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést běžnou kontrolu dílů spalovacího motoru a převodového ústrojí Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat pracovní postup při demontáži a montáži spalovacího motoru a převodového ústrojí Ústní a písemné ověření
c Provést konečné nastavení a seřízení spalovacího motoru, převodové a hnací skříně, řadicích ústrojí a tlakových brzd Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést záznam technických dat o průběhu a výsledcích práce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění montáží, demontáží a oprav vodních, palivových a vzduchových okruhů motorových lokomotiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat, opravit a smontovat vodní, palivový, hydraulický a vzduchový okruh motorové lokomotivy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést konečné nastavení a seřízení vodního, palivového a vzduchového okruhu motorových lokomotiv Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést záznam technických dat o průběhu a výsledcích práce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyvazování trakčních motorů, hydraulických a mechanických převodovek motorových lokomotiv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyvázat trakční motor z podvozku motorové lokomotivy Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyvázat hydraulickou převodovku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyvázat mechanickou převodovku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102001&kod_sm1=37).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CZ LOKO, a. s.

VOŠ a SŠT Česká Třebová

Letohradské strojírny, s. r. o.

Střední škola technická Jihlava