Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Provozní zámečník a montér
Platnost standardu: Od 6.2.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Používat technologickou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky podle výkresu obrobku Ústní a písemné ověření
b Změřit správnost délkových rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení povolených úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat podle technické dokumentace technologický postup práce a způsob provedení technologických operací Ústní a písemné ověření
b Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a připravit materiály podle výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit výrobek (orýsování polotovaru dle výkresu, zhotovení součásti pomocí řezání, pilování, broušení, řezání závitů a vrtání) Praktické předvedení a ústní ověření
e Použít ruční mechanizované nářadí pro obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout obrobky na konvenčních univerzálních hrotových soustruzích, frézkách a vrtačkách Praktické předvedení a ústní ověření
b Obrábět materiály, polotovary a opravované součástky jednoduchými technologickými operacemi na konvenčních univerzálních hrotových soustruzích, frézkách a vrtačkách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sestavování točivých strojů, jejich montáž dle výkresové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit součástky v celek, jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha vzhledem k jejich funkci podle výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu vzájemných poloh spojovacích součástí, měření rovinnosti, rovnoběžnosti a v případě soustrojí i kontrolu souososti podle výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést funkční zkoušku točivého stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav točivých strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat na základě znalosti funkce, konstrukčního uspořádání točivého stroje a servisní dokumentace postupy údržby a oprav točivých strojů a jejich součástí Ústní a písemné ověření
b Zvolit pro údržbu a opravy potřebné nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení, mechanizační prostředky umožňující či usnadňující manipulaci s montovanými částmi točivých strojů Ústní a písemné ověření
c Určit s ohledem na požadovanou spolehlivost a životnost vhodnou metodu renovace součástí točivých strojů Ústní a písemné ověření
d Vyplnit předepsanou dokumentaci o provozu točivých strojů, o jejich technickém stavu, závadách, opravách Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=106&kod_sm1=37).

Uchazeč se musí před zkouškou prokázat platným svářečským průkazem pro svařování kovů – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 0705.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CZ LOKO, a. s.

Střední škola technická Jihlava

VOŠ a SŠT Česká Třebová