Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Provozní zámečník a montér
Platnost standardu: Od 6.2.2013 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci, v dílenských výběrech norem a strojnických tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčíst z výrobního výkresu součásti její rozměry, dovolené úchylky rozměrů a tvaru, jakost povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčíst z technologické dokumentace postup obráběcí operace, technologické podmínky pro její jednotlivé úseky, předepsané nástroje, nářadí a výrobní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami pro obsluhu a seřizování konvenčních obráběcích strojů, vyčíst z nich pokyny pro obsluhu a seřizování daného stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřízení konvenčních obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit samostatně postup seřizování dvou různých druhů konvenčních obráběcích strojů pro zadané technologické operace včetně volby potřebného nářadí, nástrojů, pomůcek a měřidel k seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Namontovat na dva různé druhy konvenčních obráběcích strojů jejich příslušenství, upínací nářadí či přípravky, odpovídající daným technologickým operacím Praktické předvedení a ústní ověření
c Upnout na dva různé druhy konvenčních obráběcích strojů nástroje k provedení zadaných technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
d Seřídit dva konvenční obráběcí stroje pro provedení zadaných technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést na dvou seřízených konvenčních obráběcích strojích zadanou technologickou operaci na prvních kusech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody, zvolit vhodná měřidla a pomůcky dle požadované přesnosti měření Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit délkové rozměry pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a změřit geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit porovnáním s etalonem jakost povrchu opracovaných ploch Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola výsledků seřízení konvenčních obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob ověření správnosti seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů pro dané technologické operace Ústní a písemné ověření
b Proměřit první vyrobené kusy, v případě potřeby provést korekci seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést funkční zkoušku seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů výrobou 2 až 3 kusů zadaných obrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Porovnat rozměry, tvar a jakost povrchu obrobků dosažené v zadaných technologických operacích a porovnat je s požadavky výkresové a technologické dokumentace, vyhodnotit jejich správnost Praktické předvedení a ústní ověření
e V případě odchylek naměřených hodnot od dokumentace provést korekci seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předání pracovních pokynů obsluze seřízených konvenčních obráběcích strojů, instruktáž obsluhy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluze dvou seřízených konvenčních obráběcích strojů pracovní činnosti pro provedení daných technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit obsluze postup činností prováděných při obsluze seřízených konvenčních obráběcích strojů při provádění daných technologických operací Ústní a písemné ověření
c Kontrolovat činnosti obsluh seřízených konvenčních obráběcích strojů při provádění daných technologických operací, vysvětlit obsluhám případné chyby Dohled a případně doplňková instruktáž
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=108&kod_sm1=37).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

 

- Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem seřizovače konvenčních obráběcích strojů v podmínkách sériové výroby, kde zaučení pracovníci obsluhují seřízené konvenční obráběcí stroje s příslušenstvím, odpovídajícím tomuto druhu výroby, zabezpečujícím vyšší produktivitu současným nasazením většího počtu nástrojů, zkrácením vedlejších časů zrychlením upínání obrobků použitím nejrůznějších upínacích přípravků či mechanizovaným upínáním, upínáním obrobků průběhu obrábění apod. Typickými příklady strojů jsou např. revolverové soustruhy, vícevřetenové či řadové vrtačky, běžné horizontální frézky avšak osazené sadou fréz různého průměru, šířky a tvaru (popř. téhož průměru, šířky a tvaru), vybavené dvoupolohovým otočným stolem a dvojicí upínadel, umožňující současné obrábění několika obrobků s jejich upínáním ve strojním čase. Další možností jsou specializované druhy soustruhů, vrtaček, frézek a brusek, protahovačky, jednoúčelové obráběcí stroje apod. Podmínky zkoušky požadují seřízení dvou strojů různých technologií obrábění. Za splnění požadavků praktické části zkoušky nelze považovat např. pouhé osazení univerzálního hrotového soustruhu několika noži a vrtákem v koníku s nastavením dorazu podélného posuvu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jihostroj, a. s.

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice