Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Seřizovač konvenčních obráběcích strojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci, v dílenských výběrech norem a strojnických tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčíst z výrobního výkresu součásti její rozměry, dovolené úchylky rozměrů a tvaru, jakost povrchu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyčíst z technologické dokumentace postup obráběcí operace, technologické podmínky pro její jednotlivé úseky, předepsané nástroje, nářadí a výrobní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat se servisními příručkami pro obsluhu a seřizování konvenčních obráběcích strojů, vyčíst z nich pokyny pro obsluhu a seřizování daného stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřízení konvenčních obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit samostatně postup seřizování dvou různých druhů konvenčních obráběcích strojů pro zadané technologické operace včetně volby potřebného nářadí, nástrojů, pomůcek a měřidel k seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Namontovat na dva různé druhy konvenčních obráběcích strojů jejich příslušenství, upínací nářadí či přípravky, odpovídající daným technologickým operacím Praktické předvedení a ústní ověření
c Upnout na dva různé druhy konvenčních obráběcích strojů nástroje k provedení zadaných technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
d Seřídit dva konvenční obráběcí stroje pro provedení zadaných technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést na dvou seřízených konvenčních obráběcích strojích zadanou technologickou operaci na prvních kusech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody, zvolit vhodná měřidla a pomůcky dle požadované přesnosti měření Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit délkové rozměry pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a změřit geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit porovnáním s etalonem jakost povrchu opracovaných ploch Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola výsledků seřízení konvenčních obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob ověření správnosti seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů pro dané technologické operace Ústní a písemné ověření
b Proměřit první vyrobené kusy, v případě potřeby provést korekci seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést funkční zkoušku seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů výrobou 2 až 3 kusů zadaných obrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Porovnat rozměry, tvar a jakost povrchu obrobků dosažené v zadaných technologických operacích a porovnat je s požadavky výkresové a technologické dokumentace, vyhodnotit jejich správnost Praktické předvedení a ústní ověření
e V případě odchylek naměřených hodnot od dokumentace provést korekci seřízení dvou konvenčních obráběcích strojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předání pracovních pokynů obsluze seřízených konvenčních obráběcích strojů, instruktáž obsluhy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést obsluze dvou seřízených konvenčních obráběcích strojů pracovní činnosti pro provedení daných technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit obsluze postup činností prováděných při obsluze seřízených konvenčních obráběcích strojů při provádění daných technologických operací Ústní a písemné ověření
c Kontrolovat činnosti obsluh seřízených konvenčních obráběcích strojů při provádění daných technologických operací, vysvětlit obsluhám případné chyby Dohled a případně doplňková instruktáž
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/serizovac-konvencnich-obr#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

 

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem seřizovače konvenčních obráběcích strojů v podmínkách sériové výroby, kde zaučení pracovníci obsluhují seřízené konvenční obráběcí stroje s příslušenstvím, odpovídajícím tomuto druhu výroby, zabezpečujícím vyšší produktivitu současným nasazením většího počtu nástrojů, zkrácením vedlejších časů zrychlením upínání obrobků použitím nejrůznějších upínacích přípravků či mechanizovaným upínáním, upínáním obrobků v průběhu obrábění apod. Typickými příklady strojů jsou např. revolverové soustruhy, vícevřetenové či řadové vrtačky, běžné horizontální frézky, avšak osazené sadou fréz různého průměru, šířky a tvaru (popř. téhož průměru, šířky a tvaru), vybavené dvoupolohovým otočným stolem a dvojicí upínadel, umožňující současné obrábění několika obrobků s jejich upínáním ve strojním čase. Další možností jsou specializované druhy soustruhů, vrtaček, frézek a brusek, protahovačky, jednoúčelové obráběcí stroje apod. Podmínky zkoušky požadují seřízení dvou strojů různých technologií obrábění. Za splnění požadavků praktické části zkoušky nelze považovat např. pouhé osazení univerzálního hrotového soustruhu několika noži a vrtákem v koníku s nastavením dorazu podélného posuvu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Jihostroj, a. s.

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice