Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Chůva
Platnost standardu: Od 2.11.2012 do 31.7.2014
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů v dětském koutku Ústní ověření
b Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (modelová situace např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh, rozsah poranění či poškození a způsoby řešení Ústní ověření
b Předvést rozhovor při volání na záchranný systém Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Vysvětlit a předvést správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte ve vybrané věkové kategorii a uvést rozdíly v postupech neodkladné resuscitace v různých věkových kategoriích Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Vysvětlit a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech dítěte ve všech věkových kategoriích tj. např. úrazy hlavy, popálení, opaření, pády, dušení, ošetření krvácení, zlomenin Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit ukázku individuálních a kolektivních aktivit tvořivých nebo pohybových nebo didaktických a vysvětlit jejich principy v souvislosti s hlídáním dětí v dětském koutku Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Vysvětlit principy výběru vhodné hračky podle věku dítěte, uvést příklady (např. estetičnost, hygieničnost, aktivní manipulace, prostor pro tvořivost, hračka, která s dítětem roste) Ústní ověření
c Předvést aktivitu výchovně-vzdělávací práce ve vztahu ke zvolené věkové kategorii dítěte (např. vyprávět úryvek pohádky, přednes říkanky s pohybem, pohybová aktivita, výtvarná, hudební aktivita) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby chování dětí v dětském koutku Ústní ověření
b Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nestandardních reakcí dítěte v dětském koutku (záporné emoce – negace, vztek, dětská agresivita) Ústní ověření
c Popsat strategii při vytváření příznivých podmínek při práci s dětmi v dětském koutku Ústní ověření
d Popsat možné výchovné hranice při práci se skupinou v dětském koutku a vysvětlit principy motivace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivá stadia dětského vývoje v souvislosti s výkonem práce chůvy v dětském koutku Ústní ověření
b Charakterizovat období separačního syndromu dítěte a uvést odpovídající přístup k dítěti v tomto období Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce Ústní ověření
b Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování se zaměřením na diskrétnost a loajalitu při práci chůvy Ústní ověření
c Popsat organizaci práce v dětském koutku, např. systém evidence hlídaných dětí, administrativa, plánování aktivit Ústní ověření
d Prokázat základní znalost v pracovněprávních vztazích, které chůva může uplatnit v profesi chůva pro dětské koutky a vymezit zodpovědnost při hlídání dětí v dětském koutku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována. Uchazeč musí být bez logopedické vady.

Autorizovaná osoba si připraví pro ověřování kritérií ústní nebo praktickou formou soubor modelových situací.

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agentura Domestica

Agentura BIBO

Agentura Pohoda

Agentura Harmonie

1. centrum služeb pro domácnost