Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Chůva pro dětské koutky
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.1.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů v dětském koutku Ústní ověření
b Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování první pomoci dítěti/dětem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (modelová situace např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh, rozsah poranění či poškození a způsoby řešení Ústní ověření
b Předvést rozhovor při volání na záchranný systém Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte ve vybrané věkové kategorii a uvést rozdíly v postupech neodkladné resuscitace v různých věkových kategoriích Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech dítěte ve všech věkových kategoriích tj. např. úrazy hlavy, popálení, opaření, pády, dušení, ošetření krvácení, zlomenin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit ukázku individuálních a kolektivních aktivit tvořivých nebo pohybových nebo didaktických a vysvětlit jejich principy v souvislosti s hlídáním dětí v dětském koutku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit principy výběru vhodné hračky podle věku dítěte, uvést příklady (např. estetičnost, hygieničnost, aktivní manipulace, prostor pro tvořivost, hračka, která s dítětem roste) Ústní ověření
c Předvést aktivitu výchovně-vzdělávací práce ve vztahu ke zvolené věkové kategorii dítěte (např. vyprávět úryvek pohádky, přednes říkanky s pohybem, pohybová aktivita, výtvarná, hudební aktivita) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby chování dětí v dětském koutku Ústní ověření
b Popsat asertivní postupy při předcházení a eliminování nestandardních reakcí dítěte v dětském koutku (záporné emoce – negace, vztek, dětská agresivita) Ústní ověření
c Popsat strategii při vytváření příznivých podmínek při práci s dětmi v dětském koutku Ústní ověření
d Popsat možné výchovné hranice při práci se skupinou v dětském koutku a vysvětlit principy motivace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivá stadia dětského vývoje v souvislosti s výkonem práce chůvy v dětském koutku Ústní ověření
b Charakterizovat období separačního syndromu dítěte a uvést odpovídající přístup k dítěti v tomto období Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správného chování chůvy při výkonu její práce Ústní ověření
b Charakterizovat základní principy hygieny a osobního vystupování se zaměřením na diskrétnost a loajalitu při práci chůvy Ústní ověření
c Popsat organizaci práce v dětském koutku, např. systém evidence hlídaných dětí, administrativa, plánování aktivit Ústní ověření
d Prokázat základní znalost v pracovněprávních vztazích, které chůva může uplatnit v profesi chůva pro dětské koutky a vymezit zodpovědnost při hlídání dětí v dětském koutku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101721&kod_sm1=20)

 

Uchazeč musí být bez logopedické vady.

 

Autorizovaná osoba si připraví pro ověřování kritérií ústní nebo praktickou formou soubor modelových situací.

 

V případě, že ústní ověřování bude realizováno formou losování otázek, je nutné dodržet následující pravidla:

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

  1. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

  1. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agentura Domestica

Agentura BIBO

Agentura Pohoda

Agentura Harmonie

1. centrum služeb pro domácnost