Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro silnoproud , Elektromechanik pro slaboproud , Elektrikář mechanik
Platnost standardu: Od 2.11.2012 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání technické dokumentace a norem při montáži tepelného čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy a schémata systému s tepelným čerpadlem (elektrotechnické a topenářské značky) Praktické předvedení a písemné ověření
b Popsat podle výkresové dokumentace připojení tepelného čerpadla do systému Praktické ověření a ústní zdůvodnění nad výkresovou dokumentací
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Funkce tepelného čerpadla v systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy tepelného čerpadla v návaznosti na určené médium systému a funkci v systému, podle předložené dokumentace Ústní a písemné ověření nad výkresovou dokumentací
b Vysvětlit funkci hlavních prvků v systému (např. kompresor včetně regulace výkonu a soustavy mazání, výparník, kondenzátor, termostatické expanzní ventily a jiné součástky) a termodynamické pochody jednoho pracovního cyklu Písemné ověření
c Vysvětlit pojem topný faktor (COP), možnosti a význam jeho optimalizace Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy tepelných čerpadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup zapojení určené částí tepelného čerpadla Ústní a písemné ověření
b Naplánovat pracovní operace zadaného úkolu (technologický postup montáže a opravy) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Zvolit pro zadaný úkol měřicí přístroje, nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, v systému tepelného čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřící metody a přístroje k měření určeného parametru Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Dodržet předepsané zásady a postupy měření Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů a povinné dokumentace systému s tepelným čerpadlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdokumentovat změny na zařízení systému s tepelným čerpadlem, vysvětlit provedené pracovní úkony zadaného úkolu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vypracovat protokol o kontrole systému s tepelným čerpadlem v rozsahu stanoveném ČSN nebo místními provozními a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vést záznamy o doplnění nebo recyklaci chladiva Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž systému s tepelným čerpadlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Smontovat určené části tepelného čerpadla Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Zapojit elektro příslušenství, napojit tepelné čerpadlo do systému, připojit tepelné čerpadlo k elektrické síti Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Přezkoušet těsnost okruhu před naplněním médiem (zkouška přetlakem a vakuem) Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Proměřit a zkontrolovat funkčnost a parametry tepelného čerpadla a rozvodů v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Zapojit snímače do regulovaného obvodu a zkontrolovat jejich funkčnost Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Detekce úniků médií ze systému s tepelným čerpadlem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit obvyklá místa úniků média z daného systému Ústní ověření
b Zkontrolovat systém v souladu s platnými předpisy, které stanovují požadavky na těsnost stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel Praktické předvedení
c Provést kontrolu těsnosti okruhu určenou přímou metodou Praktické předvedení
d Provést kontrolu těsnosti okruhu určenou nepřímou metodou s využitím přenosných měřicích a kontrolních zařízení (např. sady manometrů, teploměrů a vakuometrů) a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a opravy tepelných čerpadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost a nastavení určených parametrů tepelného čerpadla Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Diagnostikovat a odstranit simulovanou poruchu na tepelném čerpadle Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Provést profylaktickou nebo bezpečnostní kontrolu elektrotechnických a topných zařízení systému s tepelným čerpadlem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Plnění chladiv a olejů v systému s tepelným čerpadlem a jejich regenerace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napojit a odpojit plnící a měřící zařízení s minimálním únikem emisí Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Určit vhodné skupenství pro přečerpání daného média. Přečerpat chladivo do lahví ve stavu kapalném i plynném Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Napojit a odpojit přídavné recyklační zařízení k regeneraci chladiva s minimálním únikem emisí Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Zbavit systém oleje kontaminovaného fluorovaným skleníkovým plynem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

BOZP při montáži tepelných čerpadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost stupňů způsobilosti pracovníků podle §3 až §6 podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice a znát omezení, která jsou kladena na práci montéra tepelných čerpadel (tj. jaké činnosti technik s daným stupněm způsobilosti smí nebo nesmí provádět) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
b Popsat opatření pro zajištění bezpečné práce pod napětím (vysvětlit pojem „práce na elektrickém zařízení pod napětím“, kvalifikační požadavky pro práci pod napětím) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
c Popsat opatření pro zajištění bezpečné práce a postup prací na chladícím okruhu tepelného čerpadla Písemné ověření a ústní zdůvodnění
d Vysvětlit zdravotní rizika a poskytnutí první pomoci při zasažení a kontaminaci používanými chemickými látkami a přípravky Písemné ověření a ústní zdůvodnění
e Vysvětlit rizika při práci na systémech s tepelným čerpadlem jako vyhrazených tlakových zařízení a poskytování první pomoci při úrazech Písemné ověření a ústní zdůvodnění
f Vysvětlit protipožární opatření při práci na malých chladicích zařízeních Písemné ověření a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést prostředky ochrany při poruše elektrického zařízení tepelného čerpadla, vysvětlit jejich funkci (uvedení jednotlivých prostředků ochrany při poruše - přídavná izolace, ochranné zapojení, ochranné stínění, automatické odpojení od zdroje, jednoduché oddělení, nevodivé okolí; vysvětlení účelu, funkce a uplatnění prostředků ochrany při poruše) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
b Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem (uvedení typických ochranných opatření - vhodné kombinace prostředku pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
c Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití (nakreslení schéma zapojení proudového chrániče, vysvětlení funkce, příklady použití v elektrickém obvodu) Písemné ověření a ústní zdůvodnění nad schématem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka (příklady přímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti proudu a doby jeho působení) Písemné ověření a ústní zdůvodnění
b Poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem (postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu - vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci) Praktické předvedení a ústní obhajoba
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Zkoušející určí část tepelného čerpadla k přezkoušení těchto kompetencí:

• Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy tepelných čerpadel

• Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot

• Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě tepelných čerpadel

• Montáž a zapojování tepelných čerpadel

• Údržba a opravy tepelných čerpadel

 

K přezkoušení kompetence Údržba a opravy tepelných čerpadel zkoušející simuluje závadu na vybrané části tepelného čerpadla.

 

Při ověřování kompetence První pomoc při úrazu elektrickým proudem, demonstruje uchazeč prostředky k vyproštění zasaženého z dosahu elektrického proudu, jejich použití a popíše následný postup oživování a přivolání pomoci.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Nelumbo, s. r. o.

SŠEaS Chomutov

Heron, s. r. o.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Asociace pro využití tepelných čerpadel

Česká agentura pro obnovitelné zdroje energie

Svaz chladící a klimatizační techniky