Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo životního prostředí
Skupina oborů: Ekologie a ochrana životního prostředí
Povolání: Průvodce přírodou
Platnost standardu: od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava a prezentace interpretačních aktivit průvodce přírodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat podklady k přednášce na dané téma z různých zdrojů, včetně krátké elektronické prezentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat podklady k vedené exkurzi na dané téma z různých zdrojů, včetně krátké prezentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Na základě zpracovaných podkladů předvést průběh vedené exkurze (úvod exkurze, přivítání účastníků, výklad trasy, motivace účastníků, zásady bezpečnosti na exkurzi) Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést popis a výklad k dané přírodnině na základě zpracovaných podkladů Praktické předvedení
e Předvést způsoby aktivního zapojení účastníků do exkurze nebo prohlídky výstavy nebo přednášky, zvýšení jejich motivace, způsoby udržení pozornosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v přírodovědě a v ochraně přírody a krajiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit minimálně 20 ze 30 předložených druhů organismů, hornin a nerostů, rozpoznat hlasy a stopy živočichů a siluety ptáků vyskytujících se v daném zvláště chráněném území s důrazem na chráněné, vzácné a invazní druhy s jejich stručnou charakteristikou a zajímavostmi Praktické předvedení
b Popsat vztahy mezi horninovým prostředím lokality, vegetací a živočichy na dané lokalitě Písemné ověření
c Popsat historii osídlení a socioekonomické vztahy a vliv na ochranu přírody daného území Písemné ověření
d Vysvětlit systém ochrany přírody v ČR včetně kontextu k EU a relevantní legislativní normy (Natura 2000, CITES) Písemné ověření
e Charakterizovat náhodně vybrané národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR i s jejich interpretačním potenciálem Písemné ověření
f Charakterizovat vybraná příhraniční chráněná území (navazující na ČR) v Evropě Písemné ověření
g Popsat zajímavá a důležitá místa (další zajímavosti, integrovaný záchranný systém, dopravu atd.) v okolí daného území Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizační příprava a zabezpečení exkurze vedené průvodcem přírodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup přípravy exkurze a uvést požadované vstupní informace pro její realizaci Písemné a ústní ověření
b Předpovědět počasí podle synoptické mapy Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit pojem pocitová teplota a uvést nebezpečí z ní vyplývající Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat specifika podnebí v různých velkoplošných, zvláště chráněných územích v ČR Písemné ověření
e Specifikovat jednotlivé typy cílových skupin včetně skupin se zvláštními potřebami a uvést jejich vliv na rozdíly interpretace a plánování exkurze Písemné ověření
f Uvést zásady bezpečného pobytu a pohybu v různých typech terénu v letním i zimním období s různou cílovou skupinou účastníků Ústní ověření
g Uvést a předvést řešení krizových a neobvyklých situací v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v terénu a mapách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit/navrhnout trasu exkurze podle mapy včetně zajímavých, únikových a kritických míst a vypracovat její výškový profil a časový průběh Praktické předvedení
b Číst funkčně v topografických mapách, charakterizovat měřítka a legendy map Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit azimut, pojmenovat a určit místo podle mapy a buzoly podle zadaného azimutu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit jednoduchý plánek nebo nákres terénu podle reálné situace v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
e Určit světové strany bez technických pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
f Určit vzdálenosti terénních a místopisných bodů v terénu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Autorizovaná osoba informuje uchazeče, že k výkonu povolání je potřebné také jazykové vzdělání v cizím jazyce na maturitní úrovni (B1), a úspěšné absolvování akreditovaného kurzu první pomoci v délce minimálně 16 hodin v posledních 2 letech (počítáno ke dni zahájení výkonu povolání) zajištěný akreditovaným lektorem a dobrá tělesná zdatnost.

 

Doporučujeme autorizované osobě vhodná hodnoticí kritéria vyzkoušet komplexním úkolem např. viz kompetence Příprava a prezentace interpretačních aktivit průvodce přírodou. Donesené a připravené podklady k přednášce a exkurzi využít při plnění kritérií c), d), e).

 

Pokyny k odevzdání písemných prací a připravených elektronických prezentací:

Práce se tematicky věnují uchazečem vybranému velkoplošnému chráněnému území nebo regionu.

Uchazeč ji předá 7–30 dní před konáním zkoušky autorizované osobě k prostudování.

 

Kompetence Příprava a prezentace interpretačních aktivit průvodce přírodou, kritérium a)

Pokyny k připravené přednášce: uchazeč si sám vybere region a přírodní hodnoty daného regionu, práce v rozsahu 10 normostran; elektronická prezentace bude vyhotovena v např. MS Powerpoint nebo podobném prezentačním softwaru v rozsahu 15 snímků.

 

Kompetence Příprava a prezentace interpretačních aktivit průvodce přírodou, kritérium b)

Podklady mají podobu zpracované trasy se zastaveními; komisi bude předána osnova exkurze s trasou vyznačenou na mapě; uchazeč si ji vybere sám: 1. region a jeho přírodní hodnoty, 2. cílovou skupinu, exkurze bude prezentována 10minutovým výkladem.

 

Kompetence Orientace v přírodovědě a v ochraně přírody a krajiny, kritérium a)

Uchazeč musí z předložených 30 přírodnin a hlasů živočichů 20 správně určit.

 

Kompetence Orientace v terénu a mapách, kritérium a)

Autorizovaná osoba zadá uchazeči na místě trasu v daném území nebo regionu, uchazeč zpracuje na místě ve 20 minutách a autorizované osobě předloží.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa Národního parku České Švýcarsko

Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

Správa Krkonošského národního parku