Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dělník výroby bednění
Platnost standardu: od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních a prováděcích výkresech a technické dokumentaci tesařských konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst tesařský výkres podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit účel prováděcího výkresu a orientovat se v něm Praktické předvedení a ústní ověření
c Převést rozměry prvků podle zadání do daných měřítek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést pracovní postupy podle konkrétního zadání a upozornit na možné chyby při řezání a hoblování Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést podle konkrétního zadání opracování materiálů a zhotovení dřevěných prvků konstrukcí Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP při všech pracovních operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat druhy dřevěných a kovových spojovacích prostředků a určit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat druhy tesařských spojů a určit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit spoje tesařských konstrukcí - čep a dlab, přeplátování, kolmé zapuštění Praktické předvedení
d Dodržet zásady BOZP při všech pracovních operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Bednění základového pásu, bednění sloupu čtvercového průřezu, bednění trámu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy provedení jednotlivých bednění Ústní ověření
b Sestavit bednění podle zadání, popsat jeho části, funkci a zajištění bednění Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet zásady BOZP při všech pracovních operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Montáž a demontáž tesařských systémových bednění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž jednotlivých prvků tesařského systémového bednění Praktické předvedení
b Provést demontáž, ošetření, opravu a uložení prvků tesařského systémového bednění Praktické předvedení
c Dodržet zásady BOZP při všech pracovních operacích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101929&kod_sm1=31).

 

Při ověřování kritérií hodnocení budou uchazeči zadávány operace (pracovní úkony) náležející k příslušným odborným kompetencím. Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na vlastní provádění operace, tak na výsledek pracovní činnosti.

 

Během zkoušky uchazeč předvede vykonání těchto pracovních činností:

1)měření, rozvržení, orýsování a opracování jednoduchých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce bednění dle konkrétního zadání,

2)zhotovení minimálně jednoho druhu jednoduchého bednění, a to z těchto možností:

bednění základového pásu v rozsahu: minimální délka cca 1500 mm, šířka cca 250 mm, výška cca 300 mm, s jedním rohem,

bednění sloupu čtvercového průřezu: průřez cca 300 x 300 mm, výška cca 1000 mm,

bednění trámu: minimálně s jedou řadou stojek, délka cca 1000 mm, šířka cca 300 mm, výška cca 300 mm,

3)montáž a demontáž systémového bednění včetně příslušenství pro bednění jednoho z výše uvedených bednění, např. sloupu, trámu.

 

Při ověřování kritérií způsobem "praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu nebo řešení.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o., Blatno

ESOZ Chomutov, příspěvková organizace

KERNER, s. r. o., Chomutov

DTV, s. r. o., Stárkov