Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu matracových jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podle výkresové dokumentace a kusovníku matracové jádro z hlediska zadaných parametrů (rozměry matracového jádra a jeho nosnost podle váhové kategorie uživatele) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat tvarovací, pružicí a pomocné materiály a polotovary podle zadání Praktické předvedení
c Zkontrolovat a změřit vybrané materiály a polotovary Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné stroje nebo zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů podle zadání a zvoleného postupu práce Praktické předvedení s ústním ověřením v reálném provozu
b Vysvětlit ovládání, činnost, nastavení parametrů a způsob obsluhy vybraných strojů nebo zařízení Ústní ověření v reálném provozu
c Popsat základní principy údržby zvolených strojů nebo zařízení Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality čalounických materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu zvolených čalounických materiálů na daný polotovar podle rozměrů, přesnosti tvaru a dalších kvalitativních parametrů uvedených ve výkresové dokumetaci a kusovníku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotovených matracových jader podle zadaných požadavků, rozměrů, tvaru, čistoty provedení, pevnosti spojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování jednotlivých výplňových dílů pro čalounění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup tvarování dílů pro výrobu zadaného matracového jádra Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit tvarování výplňových dílů z hlediska hodnot sledovaných parametrů a kvality matracového jádra Ústní ověření v reálném provozu
c Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiálem, polotovary i výrobky ve skladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést manipulaci s čalounickými materiály a polotovary při jejich skladování Praktické předvedení
b Předvést manipulaci s matracovými jádry při skladování Praktické předvedení
c Vyjmenovat rizika skladování čalounických materiálů, polotovarů, matracových jader Ústní ověření v reálném provozu
d Uvést požární rizika při manipulaci, skladování a zpracování výplňových materiálů, lepidel, balicích PE fólií Ústní ověření
e Uvést zdravotní rizika při používání čalounických strojů a zařízení (respirační, dotyková, sluchová, způsob ochrany a ošetření případných nehod) Ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem při výrobě matracových jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid na pracovišti Praktické předvedení
b Objasnit vznik a druhy odpadů při výrobě matracových jader Ústní ověření
c Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu z výroby a balení matracových jader Ústní ověření
d Naložit s odpadem v souladu s legislativními požadavky Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo čalounických materiálů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a přepravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-matracov#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč při zkoušce:

  • vybere, zkontroluje a změří materiály a polotovary pro výrobu matracových jader podle zadání
  • vybere a popíše v reálném prostředí obsluhu strojů pro zpracování pěnových materiálů
  • navrhne technologický postup tvarování dílů pro výrobu zadaného matracového jádra
  • posoudí kvalitu zhotovených matracových jader podle zadaných požadavků (rozměrů, tvaru, čistoty provedení, pevnosti spojů).

 

Při zkoušce musí být kladen důraz zejména na:

  • respektování předloženého zadání a technické dokumentace
  • použití různých druhů hlavních čalounických materiálů, např. pružinových koster, rozličných druhů měkkých pěnových materiálů a dalších
  • stanovení rozměrů matracového jádra (určení správné velikosti vzhledem k požadované velikosti matrace, pro kterou je jádro určeno).

 

Odborné kompetence na speciálních elektronicky řízených strojích a zařízeních nelze ověřovat praktickým předvedením z bezpečnostních a dalších důvodů (možnost poškození nesprávným nastavením a neodbornou manipulací).

Ověření odborných kompetencí zaměřených na práce se stroji a strojními zařízeními, které uchazeč vybere v reálném provozu (způsob ověření “Praktické předvedení s ústním ověřením v reálném provozu”) bude pokračovat formou odpovědí na otázky týkající se ovládání strojů nebo zařízení, nastavení parametrů, vysvětlení činnosti strojů nebo zařízení, posuzování průběhu a výsledků procesu, hodnot sledovaných parametrů, kvality produktů, způsobu reagování na různé situace.

 

Celá zkouška musí probíhat v souladu s platnými předpisy, měření materiálů i hotových matracových jader musí být v souladu s platnými normami.

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem “Ústní ověření v reálném provozu” se požaduje zodpovězení zadaných otázek, stručné vysvětlení popisované činnosti nebo obhajoba zvoleného postupu řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení" bude posuzováno bezpečné nebo rizikové chování uchazeče v reálném provozu.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

BPP, spol. s r. o.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace