Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik
Platnost standardu: od 30.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních norem a ISO norem Ústní ověření
b Pracovat s technickou dokumentací, na jejím základě určit technologické podmínky pro výrobu u předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit vhodný technologický postup pro konkrétní výrobek s pomocí technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat složení předložené obuvi na základě technické dokumentace, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit účel jejich použití Ústní ověření
e Provést rozbor velikostních systémů číslování obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu předloženého materiálu, komponentů a polotovarů, vyhodnotit vady a navrhnout vhodný technologický postup s ohledem na kvalitu hotového výrobku Praktické předvedení
b Posoudit kvalitu hotového výrobku, v případě nedostatků určit technologický postup opravy výrobku nebo navrhnout jeho zařazení do nižších kvalitativních tříd Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit reklamovaný výrobek a navrhnout způsob řešení při reklamaci Praktické předvedení
d Vystavit doklady potřebné pro řešení reklamovaného výrobku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat předložené materiály, provést jejich specifikaci a určit použití pro konkrétní výrobek Praktické předvedení
b Navrhnout materiály, komponenty a polotovary pro výrobu daného výrobku, popsat jejich vlastnosti a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení
c Stanovit materiály pro výrobní proces na základě technologických podkladů a vypočítat jejich spotřebu pro daný objem výroby Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé způsoby výroby obuvi, provést rozčlenění do skupin a popsat jejich hlavní charakteristiku Ústní ověření a praktické předvedení
b Vytvořit technologický postup pro konkrétní výrobek, charakterizovat kritická místa ve výrobním procesu Praktické předvedení
c Posoudit navržený technologický postup z hlediska využitelnosti materiálů a kvality Praktické předvedení
d Stanovit alternativní technologický postup při použití náhradních materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodné stroje a zařízení ke zhotovení konkrétního výrobku, stanovit jejich parametry Praktické předvedení a písemné ověření
b Prověřit stav a správnou funkci strojů a zařízení Praktické předvedení
c Stanovit technologické parametry (teplota, tlak, čas) strojů a zařízení podle použitých materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na pracovištích kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit stěžejní body v technologickém procesu výroby, zaujmout stanovisko ke zjištěnému stavu Praktické předvedení
b Zkontrolovat dodržování pracovních postupů včetně dodržování zásad BOZP a PO u vytypovaných pracovních operací, provést vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vykonat vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu v jednotlivých etapách výrobního procesu Praktické předvedení
d Provést registraci zjištěné závady, zrealizovat její odstranění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování technologických parametrů u vytypovaných pracovních operací Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat technologickou kázeň v daném výrobním procesu, vyhodnotit výsledky Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout a projednat vhodné řešení, vedoucí ke zlepšení dodržování technologických postupů na konkrétním úseku kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést na modelové situaci prosazení odborných argumentů při řešení výrobního problému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit materiály a výrobky, pro něž je nutné během technologického procesu vykonat technické, laboratorní nebo jiné zkoušky Praktické předvedení
b Popsat způsob provedení konkrétní zkoušky Ústní a písemné ověření
c Vybrat vhodnou laboratoř k provedení navržené zkoušky, vypsat objednávkový list pro tuto zkoušku Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat a sestavit technickou dokumentaci pro konkrétní výrobek Prakticky předvedení a ústní ověření
b Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, uvést způsob jejího vedení Prakticky předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=6269&kod_sm1=30).

Autorizovaná osoba připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence uvedené v hodnoticím standardu.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín