Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik
Platnost standardu: od 27.8.2012 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 05.02.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Evidování technických a ekonomických dat a ukazatelů průběhu a výsledků činnosti provozu v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat strukturu technických a ekonomických dat z provozu chemické výroby Ústní a písemné ověření
b Charakterizovat hlavní technické a ekonomické ukazatele využívané v chemické výrobě Písemné ověření
c Na základě technických a ekonomických dat vyhodnotit rentabilitu chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o spotřebě práce a času, o plnění výkonových norem apod. v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat zadanou dokumentaci z hlediska spotřeby práce a času, plnění výkonových norem Praktické předvedení
b Definovat obecné náležitosti dokumentace spotřeby práce a času, výkonových norem v chemické výrobě Ústní a písemné ověření
c Na základě zadaných informací vytvořit příslušnou výkonovou dokumentaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání podkladů pro plánování, rozhodování a řízení chemické výroby, provádění výpočtů podle zadání a parametrů výroby včetně vyhodnocování výsledků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat podklady a jejich náležitosti potřebné pro plánování a řízení chemické výroby Ústní a písemné ověření
b Vypracovat podklady pro plánování chemické výroby na základě zadaného příkladu Praktické předvedení
c Provést výpočty dle zadání a parametrů výroby Praktické předvedení
d Vyhodnotit získané výsledky a navrhnout možné varianty dalšího postupu, doporučit a odůvodnit výběr nejvýhodnější varianty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů a činností v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsoby zjišťování nákladovosti technologií, výrobních postupů a činností Písemné a ústní ověření
b Definovat standardní podklady a informace potřebné ke stanovení nákladovosti chemické technologie, výrobního postupu a určité činnosti v chemické výrobě Písemné a ústní ověření
c Na základě zadaných specifik vypočítat nákladovost určitého chemického procesu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření spotřeby práce, vypracovávání časových studií, jejich vyhodnocování a stanovování spotřeby času v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat metody měření spotřeby práce a aplikovat je v rámci chemické výroby Ústní ověření a praktické předvedení
b Vypracovat návrh časové studie vybraného chemického procesu Praktické předvedení
c Vyhodnotit zadanou časovou studii a stanovit spotřebu času v chemické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba podkladů pro úkolovou mzdu a zpracovávání podkladů pro cenové kalkulace v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit podmínky využití úkolové mzdy v rámci chemické výroby Ústní a písemné ověření
b Vytvořit podklady pro výpočet úkolové mzdy na zadaném příkladu Praktické předvedení
c Zpracovat podklady pro cenovou kalkulaci v chemické výrobě za využití úkolové mzdy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Tvorba sborníků a systému norem a normativů spotřeby práce, norem početních stavů a norem obsluh v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojmy norma a normativ spotřeby práce, normy početních stavů a norem obsluh v chemické výrobě Ústní a písemné ověření
b Definovat obecné vlastnosti systému norem v chemické výrobě Ústní ověření
c Navrhnout systém interních norem a normativů spotřeby práce, norem početních stavů a norem obsluh v chemické výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rozbory plnění výkonových norem v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na zadaném příkladu provést rozbor plnění výkonových norem chemické výroby Praktické předvedení
b Na základě provedeného rozboru navrhnout úpravu výkonových norem chemického procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Definovat další postup přehodnocení výkonových norem Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát z nekvality v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy ztrát a jejich vliv na chemickou výrobu Písemné ověření
b Vysvětlit ekonomické ztráty v rámci dílčích technologických procesů v chemické výrobě Ústní ověření
c Stanovit kritéria pro sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát z nekvality v chemické výrobě Ústní ověření
d Na základě zadání vyhodnotit výši ekonomické ztráty chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování racionalizačních opatření a zpracovávání projektů organizace práce v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit osnovu projektu organizace práce v chemické výrobě Písemné a ústní ověření
b Stanovit kritéria úspěšnosti zadaného chemického procesu Písemné a ústní ověření
c Na základě zadání vypočítat úspěšnost chemické výroby, navrhnout a odůvodnit racionalizační opatření v oblasti organizace práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání harmonogramů dodávek surovin aj. subdodávek a logistických činností pro chemickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady pro vypracovávání harmonogramů dodávek, uvést specifika logistických činností pro chemickou výrobu Ústní a písemné ověření
b Vypracovat harmonogram dodávek surovin a navazujících logistických činností pro chemickou výrobu dle zadaného příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Za účelem zefektivnění činností navrhnout úpravu zadaného harmonogramu dodávek a logistických činností v rámci zadaného úseku chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování odborných způsobilostí bude třeba zadávat zejména úkoly a příklady prověřující širší oblast požadovaných znalostí a dovedností.

Zejména jde o zpracování komplexních případových studií. Při hodnocení sleduje zkoušející propojení teoretických znalostí a jejich praktické využití v rámci studie.

Testování je třeba zaměřit na:

- teoretické znalosti v oblasti ekonomiky a technologie chemické výroby,

- přípravu, analýzu, tvorbu a evidenci dokumentace,

- definici a výpočet ekonomických a logistických charakteristik chemické výroby,

- práci s dokumentací, telekomunikační a zobrazovací technikou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s.