Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik
Platnost standardu: od 27.8.2012 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 05.02.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sestavení jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů chemického procesu, vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikace rizik, environmentálních aspektů a dopadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit podle zadání jednoduchý nebo opakovaný technologický postup a graficky jej vyjádřit pomocí PC Praktické předvedení
b Popsat fyzikálně-chemické děje zadaného technologického postupu Písemné a ústní ověření
c K vypracovanému technologickému postupu navrhnout příslušnou zjednodušenou dokumentaci a navržené řešení vysvětlit Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit operační listy ke klíčovým uzlům vybraného chemického procesu Praktické předvedení
e Identifikovat rizika, environmentální aspekty a dopady vyplývající ze zpracovaného technologického postupu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Určení, definování a kontrolování vstupů a výstupů chemických procesů podle standardních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pro zadaný technologický postup definovat vstupy, výstupy a jednotlivé dílčí fáze (kroky) technologického postupu Písemné a ústní ověření
b Uvést způsob kontroly vstupu a výstupu v jednotlivých fázích technologického postupu Ústní a písemné ověření
c Rozebrat výsledky zvolené laboratorní analýzy Ústní ověření
d Posoudit význam získaných výsledků kontrol vstupů a výstupů na průběh technologického postupu Ústní ověření
e Navrhnout opatření na eliminaci či odstranění případných odchylek na vstupu a výstupu od standardních postupů a navržená opatření zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sběr a vyhodnocení údajů a dat generovaných při monitorování chemického procesu a jejich využití pro řízení procesu v souladu se standardním postupem a legislativními požadavky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které údaje a data jsou sledovány a vyhodnocovány v jednotlivých fázích technologického postupu a jak je lze využít pro řízení procesu Písemné a ústní ověření
b Na základě vybraných dat vyhodnotit jejich dopad na jednotlivé fáze technologického postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit, které údaje je nutné monitorovat z důvodů plnění legislativních požadavků Písemné a ústní ověření
d Navrhnout způsob praktického využití dat k řízení procesu Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout řešení při vzniku havarijní situace nebo v případě uniku látek z aparátu nebo výrobny Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout náhradní řešení v případě vzniku změny technologických podmínek. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě zpracovaného chemického technologického postupu a zadaných odchylek provést zhodnocení významnosti těchto odchylek Ústní ověření
b Zhodnotit významnost odchylek z hlediska legislativních požadavků Písemné a ústní ověření
c Navrhnout opatření na eliminaci či odstranění odchylek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikování standardních postupů při vedení chemického procesu včetně legislativních požadavků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat fyzikálně-chemické děje zadaného technologického postupu vybraného pracoviště Písemné a ústní ověření
b Na základě zadaného postupu vysvětlit praktickou aplikaci procesu z hlediska technologického a navrhnout vhodné řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat dané výrobní zařízení na vybraném pracovišti Ústní ověření
d Na základě zadaného postupu vysvětlit praktickou aplikaci postupů z hlediska legislativních požadavků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování a vyhodnocení podmínek pro vedení chemických procesů a jejich využití pro řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pro zadaný příklad technologického procesu určit podmínky nutné pro jeho vedení Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit a zdůvodnit význam jejich sledování Ústní ověření
c Navrhnout využití zadaných podmínek pro řízení procesů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení jednoduchých nebo opakujících se technologických procesů a pracovních postupů chemických výrob vč. legislativních, environmentálních a bezpečnostních aspektů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit pro zadanou chemickou výrobu jednotlivé technologické procesy a pracovní postupy Praktické předvedení a ústní ověření
b U jednotlivých procesů zadané chemické výroby vysvětlit princip jejich řízení z hlediska technologického Ústní ověření
c U jednotlivých procesů zadané chemické výroby vysvětlit princip jejich řízení z hlediska environmentálního Ústní ověření
d U jednotlivých procesů zadané chemické výroby vysvětlit princip jejich řízení z hlediska bezpečnostních aspektů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30976&kod_sm1=34).

Uchazeč pracující v chemickém provozu nebo chemické laboratoři není povinen před zahájením zkoušky předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Doporučuje se, aby měl uchazeč znalosti na úrovni středního vzdělání s výučním listem v chemickém oboru.

Kompetence jsou ověřovány na komplexních úlohách z praxe. Na jedné úloze je možné ověřit kritéria z několika kompetencí.

Doporučuje se, aby zkouška podle tohoto hodnoticího standardu probíhala v kombinaci prostředí běžného chemického provozu a odborné učebny. V reálném provozu by byly na konkrétních příkladech činností ověřovány odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem za přítomnosti odpovědného provozního pracovníka. V odborné učebně by se měla realizovat komunikace mezi zkoušejícím a uchazečem při řešení modelových situací, které by měly simulovat činnosti v konkrétním úseku chemické výroby.

Při ověřování znalostí a dovedností je preferován komplexní přístup k řešení zadaného problému, zejména jde o:

- prokázání dovedností při vyhledávání legislativních požadavků a jejich aplikace pro řešení zadaného úkolu,

- využívání teoretických znalostí při řešení zadaného úkolu,

- správné interpretace odborného textu,

- používání odborné terminologie při ústním i písemném projevu,

- správné a jednoznačné formulace při písemném i ústním vyjadřování,

- přehledné grafické uspořádání písemného projevu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s.

Střední průmyslová škola chemická Pardubice