Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik
Platnost standardu: Od 27.8.2012 do 29.11.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.9.2017 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Plánování rozvoje a koncepce provozu chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rámcově zpracovat plán rozvoje a koncepce zadaného chemického provozu Praktické předvedení
b Prezentovat a zdůvodnit jednotlivé body zpracovaného plánu rozvoje a koncepce chemického provozu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Koordinace inovačních aktivit v chemickém provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady inovačních aktivit Písemné a ústní ověření
b Specifikovat systém koordinace inovačních aktivit Ústní ověření
c Obhájit příklady inovačních aktivit z pohledu ekonomiky, environmentálních aspektů, kvality produktů, splnění požadavků zákazníka apod. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posouzení technické a technologické úrovně chemického provozu z pohledu technicko-ekonomické a environmentální výkonnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit technickou a technologickou úroveň chemického provozu z pohledu technicko-ekonomického Praktické předvedení
b Posoudit technickou a technologickou úroveň provozu z pohledu environmentální výkonnosti na základě výrobně-technické dokumentace a řídících a organizačních norem týkajících se životního prostředí Praktické předvedení
c Popsat systém prevence a řešení havarijních situací ve vztahu k životnímu prostředí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení výrobních procesů ve stanovených technických, technologických a ekonomických parametrech v chemickém provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit chemické procesy a technologické operace na daném chemickém provozu Praktické předvedení
b Uvést možné problémy v daném chemickém provozu Ústní a písemné ověření
c Navrhnout způsob odstranění vyspecifikovaných možných problémů v daném chemickém provozu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat oblasti řízení daného chemického provozu Ústní ověření
e Vyhodnotit plnění úkolů podle stanovených technických a ekonomických parametrů v daném chemickém provozu chemické výroby, navrhnout potřebná nápravná opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy motivace Písemné ověření
b Vysvětlit vztah mezi hodnocením zaměstnanců a jejich motivací Ústní ověření
c Specifikovat komunikaci mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu vedoucí k motivování zaměstnanců Ústní ověření
d Navrhnout zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat principy řízení týmové práce a vysvětlit její výhody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve správném nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi v chemickém provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pravidla pro správné nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi v chemickém provozu Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat pravidla pro správné odstraňování odpadů v chemickém provozu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v metodách vedoucích k udržitelné spotřebě a udržení chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat opatření vedoucí k udržitelné spotřebě v chemickém provozu Písemné ověření
b Popsat opatření vedoucí k udržitelnosti chemické výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů pro BOZP, požární ochranu a pro péči o životní prostředí v chemickém provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární prevence a péče o životní prostředí v chemickém provozu Ústní ověření
b Vyhledat ve schválených interních dokumentech pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární prevenci a péči o životní prostředí oblasti týkající se daného provozu Praktické předvedení
c Vyhodnotit stav v uvedené oblasti a navrhnout potřebná nápravná opatření pro daný provoz Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30976&kod_sm1=34).

Uchazeč pracující v chemickém provozu nebo chemické laboratoři není povinen před zahájením zkoušky předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Doporučujeme, aby měl uchazeč střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Pro ověřování kompetencí je třeba zadávat komplexní úkoly prověřující aplikaci chemických a manažerských znalostí a dovedností na zadaném úseku chemické výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

LZ Draslovka, a. s., Kolín