Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Potravinářský a krmivářský dělník
Platnost standardu: od 30.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přeprava drůbeže na porážku a přísun k lince na zpracování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Manipulovat s přepravními prostředky a přepravními klecemi pro drůbež podle předpisů pro přepravu jatečných zvířat a zacházení s jatečnými zvířaty Praktické předvedení
b Zajišťovat požadavky na pohodu zvířat Praktické předvedení
c Manipulovat s přepravními prostředky v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Navěšování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navěsit drůbež na linku Praktické předvedení
b Provést základní selekci zvířat (poranění, úhyn) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Omračování a vykrvování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat omračování a vykrvování drůbeže Praktické předvedení
b Sledovat správnou funkci zařízení na omračování a vykrvování, při nedokonalém podříznutí drůbeže provést ruční podříznutí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Napařování a škubání drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat nastavení teploty a čistoty vody napařovací lázně Praktické předvedení a ústní ověření
b Kontrolovat nastavení zařízení na škubání drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
c Škubat drůbež, provádět dočišťování drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrolovat nastavení zařízení na voskování vodní drůbeže, provádět dočišťování vodní drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kuchání drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat nastavení strojů a zařízení na kuchání drůbeže a oddělování poživatelných drobů Praktické předvedení a ústní ověření
b Ruční kuchání drůbeže a oddělování poživatelných drobů Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravovat a dočišťovat droby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vychlazování drůbežího masa a drobů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Očistit povrch drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
b Kontrolovat vychlazování drůbežího masa a drobů Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat převěšování, případně převěsit drůbeží maso pro balírnu, porcovnu a masnou výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Porcování a balení drůbežího masa, drůbežích dílů a drobů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat stroje a zařízení porcovny a balírny Praktické předvedení a ústní ověření
b Porcovat drůbeží maso Praktické předvedení a ústní ověření
c Balit drůbeží maso, drůbeží díly a droby Praktické předvedení a ústní ověření
d Sledovat dodržování stanovených teplot v porcovně a balírně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování drůbežího masa a drůbežích dílů a drobů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat zařízení chladíren a mrazíren Praktické předvedení a ústní ověření
b Kontrolovat stanovené teploty chladírny a mrazírny Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat pohyb zboží a dodržovat pravidla pro skladování zboží v chladírně a mrazírně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ošetření a skladování vedlejších jatečných produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřovat a skladovat vedlejší jatečné produkty určené ke krmení zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřovat a skladovat peří Praktické předvedení a ústní ověření
c Zacházet s jatečnými odpady a likvidovat je v souladu s předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha strojního a technologického vybavení provozu zpracování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat a kontrolovat funkčnost strojního a technologického vybavení provozu zpracování drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést čištění strojního a technologického vybavení provozu zpracování drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech masného průmyslu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
d Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
e Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při porážení, jatečné úpravě a porcování drůbeže Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost a odpovídající fyzická zdatnost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102174&kod_sm1=28).

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

Ověřování by mělo být spojeno s činností vedoucí k porážení, jatečné úpravě a porcování drůbeže s využitím technologických postupů a hygienických zásad zacházení s drůbežím masem.

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, zkoušející sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování zásad bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a organizace práce. Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině

Sdružení drůbežářských podniků

Český svaz zpracovatelů masa

Steinhauser, s. r. o.