Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik
Platnost standardu: od 27.8.2012 do 29.11.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.09.2017 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit chemické procesy a technologické operace na zadaném úseku chemické výroby Praktické předvedení
b Uvést možné organizační a provozní problémy ve svěřeném úseku chemické výroby Ústní a písemné ověření
c Navrhnout způsob odstranění vyspecifikovaných možných organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení spouštění a odstavení provozu technických a technologických zařízení chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivá zařízení na zadaném úseku chemické výroby Praktické předvedení
b Provést úkony podle výrobně-technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat řízení chemického procesu, možné problémy při spouštění a odstavování provozu technických a technologických zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické a provozní dokumentace svěřeného úseku chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh technologického procesu na příslušném zařízení, uvést jeho parametry, podmínky apod. Praktické předvedení
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu zařízení a údaje o poruchách a opravách provozních zařízení Praktické předvedení
c Provádět a evidovat příjem, skladování, expedici, balení a značení surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu včetně nakládání s výrobním a manipulačním odpadem a vkládat data do počítačového systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce a plnění úkolů ve stanovených technických a ekonomických parametrech ve svěřeném úseku chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí Ústní nebo písemné ověření
b Vyhledat pro daný úsek výroby schválené interní dokumenty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
c Vyhodnotit plnění úkolů podle stanovených technických a ekonomických parametrů na vybraném úseku chemické výroby, navrhnout potřebná nápravná opatření Praktické předvedení
d Zkontrolovat dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce na vybraném úseku chemické výroby a navrhnout potřebná nápravná opatření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu k motivování zaměstnanců Ústní nebo písemné ověření
b Specifikovat slabá místa komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu k motivování zaměstnanců Ústní nebo písemné ověření
c Navrhnout optimalizaci komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu k motivování zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit způsoby kontroly a evidenci přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, včetně slabých míst Písemné ověření
b Navrhnout optimalizaci kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit způsoby kontroly a evidence majetku ve svěřeném úseku, včetně slabých míst Písemné ověření
d Navrhnout optimalizaci kontroly a evidence majetku ve svěřeném úseku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém zajišťování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku Písemné a ústní ověření
b Prakticky předvést zajištění preventivní prohlídky stroje Praktické předvedení
c Navrhnout optimalizaci systému preventivních prohlídek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku chemické výroby; provádění úkonů jejich prvotní personální agendy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku a navrhnout jeho optimalizaci Ústní nebo písemné ověření, praktické předvedení
b Vysvětlit systém prvotní personální agendy, prakticky předvést zadaný úkol, navrhnout optimalizaci Ústní nebo písemné ověření, praktické předvedení
c Prokázat znalosti zákoníku práce v oblasti pracovní doby, přesčasů, dovolené, přestávek na oddech, BOZP a PO Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Doporučujeme, aby měl uchazeč střední vzdělání s výučním listem v chemickém oboru.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30976&kod_sm1=34).

Uchazeč pracující v chemickém provozu nebo chemické laboratoři není povinen před zahájením zkoušky předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Pro ověřování kompetencí je třeba zadávat komplexní úkoly prověřující aplikaci chemických a manažerských znalostí a dovedností na zadaném úseku chemické výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

LZ Draslovka, a. s., Kolín