Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pracovník pohřební služby
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit, kdo zodpovídá za kvalitu poskytované služby a které druhy pohřbívání by mohly vyústit v nelegální činy Ústní ověření
b Uvést všechny projevy vůle vypravitele pohřbu vyžádat si služby u provozovatele pohřební služby Ústní ověření
c Poučit vypravitele pohřbu o jeho právech, informovat ho o nabídce komplexní služby nebo dílčích úkonů, včetně vhodného souvisejícího zboží, a jejich cenách podle zadání Praktické předvedení
d Uvést, z čeho vyplývá právo předání osobních údajů vypravitele pohřbu matričnímu úřadu, právo na převzetí lidských pozůstatků ze zdravotnického zařízení nebo urny z krematoria Ústní ověření
e Vytvořit návrh příkazní smlouvy pro zajištění pohřbení k uzavření smluvního vztahu mezi vypravitelem pohřbu (příkazcem) a provozovatelem pohřební služby (příkazníkem) dle zadání Praktické předvedení
f Charakterizovat používání zboží (svíce, věnce, rakve, katafalk, patre, rubáš, atd.)určeného k smutečním obřadům a k pohřbení Ústní ověření
g Vytvořit interní pravidla provozovatele pohřební služby pro shromažďování a zpracování osobních údajů v souladu se zákonem o pohřebnictví a GDPR Praktické předvedení
h Vyjmenovat základní údaje uvedené v listu o prohlídce zemřelého v částech určených pro vypravitele pohřbu a provozovatele pohřební služby a specifikovat, v čem se liší a proč Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění služeb vyplývajících z uzavřené příkazní smlouvy v oblasti pohřebnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby zajištění služeb vyplývajících z uzavřené příkazní smlouvy u třetích osob Ústní ověření
b Sestavit smuteční oznámení podle požadavků vypravitele pohřbu Praktické předvedení
c Vytvořit základní pravidla účinné vnitřní kontroly kvality v průběhu poskytování služeb v souladu s § 7 a zákona o pohřebnictví Praktické předvedení
d Vyjmenovat doklady nutné k zajištění mezinárodního převozu lidských pozůstatků nebo ostatků Ústní ověření
e Popsat postup přípravy a kontroly zajištění sjednaných služeb v místě konání pohřebního obřadu, postup odsouhlasení s vypravitelem pohřbu a při řešení reklamací Ústní ověření
f Popsat zajištění smutečního konduktu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předložit argumenty podporující důležitost důstojného rozloučení se zemřelým Ústní ověření
b Uvést příklady vhodné úpravy zevnějšku sjednavatele pohřbení, rizika výběru některých prostředí a jeho vybavení pro průběh sjednávání Ústní ověření
c Předvést fiktivní telefonní hovor s pozůstalým (figurant) a vytvořit návrh odpovědi prostřednictvím elektronické pošty pozůstalému podle zadání Praktické předvedení
d Navrhnout, jakými vhodnými způsoby lze u pozůstalých podporovat snahu o důstojné rozloučení Praktické předvedení a ústní ověření
e Identifikovat rizika, která mohou představovat některé situace ve smluvním vztahu mezi sjednavatelem pohřbení a vypravitelem pohřbu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, v kterých prostorách nelze sjednávat pohřbení a proč Ústní ověření
b Vyjmenovat podmínky pro povolenou reklamu v pohřebnictví Ústní ověření
c Popsat, co musí vypravitel pohřbu přinést s sebou do provozovny pohřební služby, aby mohl sjednat pohřbení Ústní ověření
d Poradit pozůstalým, jak uzavřít nájemní smlouvu k hrobovému místu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit účel parte, za jakých podmínek ho lze zveřejnit a formy kondolence Ústní ověření
f Vyjmenovat zákonné možnosti čerpání pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu na pohřební obřad Ústní ověření
g Vystavit doklad o účasti na pohřbu Praktické předvedení
h Poradit, jak postupovat při úmrtí mimo zdravotnické zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
i Poradit postup při úmrtí v zahraničí (i mimo členské státy EU) a při úmrtí cizince v ČR Praktické předvedení a ústní ověření
j Nabídnout a vysvětlit více forem financování pohřbu Praktické předvedení a ústní ověření
k Uvést, kdo odpovídá za přiměřené náklady spojené s pohřbem (i v případě odúmrti) Ústní ověření
l Popsat způsoby pohřbů a pohřbívání u lidí z jiných kultur (spjatých s územím ČR) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příjem platby za služby zabezpečované pohřební službou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pokladní a účetní operace Ústní ověření
b Vyjmenovat údaje a data nutná pro fakturaci pohřebních služeb Ústní ověření
c Vysvětlit základní postupy v dodavatelsko-odběratelských vztazích Ústní ověření
d Vystavit doklad o platbě za služby pohřební služby podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při hodnocení se klade důraz nejen na znalosti a dovednosti uchazeče, ale i na jeho osobnostní předpoklady, především na jeho autentičnost, empatii, aktivní naslouchání, důvěru a vědomost respektovat sníženou schopnost pozůstalých vnímat detaily v nabízených službách.

 

U odborné kompetence Sestavování komplexní objednávky smutečního obřadu, kritérium c) a e); Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty, kritérium c); Příjem platby za služby zabezpečované pohřební službou, kritérium d) autorizovaná osoba připraví jedno zadání, na jehož základě uchazeč splní daná kritéria.

U odborné kompetence Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty, kritérium c) zajistí autorizovaná osoba figuranta a na modelové situaci předvede uchazeč s figurantem dané kritérium.

U odborné kompetence Zajištění služeb vyplývajících z uzavřené příkazní smlouvy, kritérium b) autorizovaná osoba připraví požadavky, na jejichž základě uchazeč splní dané kritérium.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pegas CZ s. r. o., Praha

Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha

Tobit, z. s., Jihlava