Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Personalista specialista
Platnost standardu: Od 29.6.2012 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Identifikování vzdělávacích potřeb ve vztahu k personálním potřebám firmy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit smysl a cíl identifikace vzdělávacích potřeb firmy Písemné a ústní ověření
b Identifikovat personální potřeby firmy Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat hlavní způsoby zavádění systému vzdělávání ve firmě Písemné a ústní ověření
d Vyhodnotit analýzu vzdělávacích potřeb firmy Praktické předvedení
e Charakterizovat personální audit a jeho výhody a nevýhody Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovení požadavků na pracovní pozici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat možnosti spolupráce s manažery firmy v oblasti rozvoje zaměstnanců Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat tvrdé (hard skills) a měkké dovednosti (soft skills) a jejich využití Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit pojem kvalifikační standard a charakterizovat způsoby tvorby firemních kvalifikačních standardů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytváření zásad kariérového růstu zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zavádění pravidelného hodnocení zaměstnanců ve firmě (za účelem jejich rozvoje) Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat způsob zpracování a vyhodnocování výsledků pravidelného hodnocení v návaznosti na další rozvoj zaměstnanců Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat „učící se organizaci“ a vyjmenovat její základní přednosti Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat systém řízení talentů Písemné a ústní ověření
e Uvést hlavní charakteristiky vůdcovství (leadership) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace ve formách a možnostech dalšího vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat orientaci ve školské soustavě, vzdělávacích úrovních a oborech vzdělání Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat možnosti dalšího vzdělávání a získání další kvalifikace Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat formy vzdělávacích akcí, uvést jejich klady a zápory Písemné a ústní ověření
d Uvést možnosti spolupráce s dalšími vzdělávacími subjekty Písemné a ústní ověření
e Charakterizovat způsob výchovy a vzdělávání interních lektorů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Sestavení vzdělávacího plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat profese vyžadující pravidelné přezkušování nebo školení Písemné a ústní ověření
b Sestavit a vyhodnotit plán vzdělávání zaměstnanců Praktické předvedení
c Sestavit a vyhodnotit finanční plán vzdělávání Praktické předvedení
d Objasnit úlohu zpětné vazby ve vztahu k výkonu, potenciálu a rozvoji potřeb Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocení efektivity vzdělávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat formy a možnosti sběru výsledků vzdělávacích akcí Ústní ověření
b Uvést možné modely hodnocení, jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška zahrnuje písemnou, ústní i praktickou část. Písemné a praktické ověřování se děje formou případové studie, pro písemnou zkoušku lze využít i formu testu. Ústní ověřování se děje zejména formou prezentace výsledků případové studie a je též možné zařadit i další okruhy otázek.

 

V případě, že si autorizovaná osoba zvolí pro písemné ověřování kompetencí formu testu, platí níže uvedená pravidla pro aplikaci písemných testů. Písemný test však nemůže být jediným způsobem ověřování odborných kompetencí v rámci dílčí kvalifikace.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor případových studií, které je nutno použít pro ověření těchto kompetencí: Sestavení vzdělávacího plánu a Vyhodnocení efektivity vzdělávání. Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou vyřeší a odprezentuje. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Řešení případové studie je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na samotné řešení případové studie je 60 až 90 minut.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Klub personalistů ČR, o. s.

Fujikoki Czech, s. r. o.

Litmedia, a. s.

Studio JV