Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Administrativní pracovník
Platnost standardu: Od 29.6.2012 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení administrativy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zpracování dat s využitím textového editoru, tabulkového procesoru, prezentace a internetu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit zápis z průběhu pracovní porady Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat a vyřídit samostatně korespondenci a vyhotovit podnikové písemnosti podle odborného zařazení v organizačním systému a podle platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalost využívání elektronické pošty a komunikace prostřednictvím datových schránek Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit základy řízení a organizace práce v sekretariátu (zajišťování kancelářského vybavení, materiálu a potřeb sekretariátu, vedení prostředků na drobné výdaje sekretariátu a jejich vyúčtování, zajišťování agendy cestovních náhrad v rámci sekretariátu) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uplatňování firemních procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO vůči zaměstnancům Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat principy řízení organizace (např.: organizační řády, rozdělení kompetencí v organizaci) Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost obecných zásad firemní kultury a její aplikace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikační dovednosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost českého jazyka slovem i písmem (pravopis) Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit pravidla efektivního telefonování, aplikovat tato pravidla při simulovaném telefonním hovoru Praktické předvedení a ústní ověření
c Prokázat schopnost řešení konfliktů souvisejících s plněním úkolů sekretářky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zásady společenského chování a vystupování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést základní pravidla společenského kontaktu v pracovním prostředí (např.: zdravení, představování, oslovování, zasedací pořádek) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a charakterizovat základní společenské akce Ústní ověření
c Vysvětlit zásady sebeprezentace v rámci firmy Ústní ověření
d Uvést a demonstrovat základní pravidla gastronomie – stolování uplatňované v pracovním prostředí, na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost systémů vedení spisové služby Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní pravidla a postupy skartačních řízení, zákon o archivaci Písemné a ústní ověření
d Prokázat znalost zákona o ochraně osobních údajů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a se základními požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Písemné ověření může být provedeno formou testu. V případě, že si autorizovaná osoba zvolí pro ověřování kompetencí formu testu, platí níže uvedená pravidla pro aplikaci písemných testů. Písemný test nemůže být jediným způsobem ověřování odborných kompetencí v rámci profesní kvalifikace.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor modelových situací, které je nutno použít pro ověření těchto kompetencí: Vedení administrativy, Komunikační dovednosti, Zásady společenského chování a vystupování. Uchazeč si vylosuje jednu modelovou situaci, kterou předvede. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. V jedné modelové situaci lze ověřit více kritérií.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Pro ověření kompetencí uchazečů nemůže být použit pouze test, modelové situace pro ověření vyjmenovaných kompetencí jsou nezbytné.

 

Praktické ověření může být realizováno v rámci řešení modelové situace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro management a administrativu ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

Kooperativa pojišťovna

Lease Plan ČR, s. r. o.

Management Consulting

RPIC – ViP, s. r. o.

Johnson Controls

Baest, a. s.

Avia Ashok Leyland Motors

Asociace poskytovatelů personálních služeb

ČEZ, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic

VZP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Klub personalistů ČR, o. s.

Fujikoki Czech, s. r. o.

Litmedia, a. s.

Studio JV