Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Poradce pro pozůstalé
Platnost standardu: Od 29.6.2012 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Rozvíjení účinné komunikace, podpory a doprovázení pozůstalých

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „péče o pozůstalé“ a úlohu poradenství při její realizaci Ústní ověření
b Uvést, z čeho profesionalita poradce pro pozůstalé vychází a na co se zaměřuje Ústní ověření
c Vyjádřit hodnoty, o které se opírají zvolené (pracovní) postupy a zásady, které se považují za vhodné a jejichž dodržování se vyžaduje od profesionálů a nabízí lidem označeným jako „laici“ Ústní ověření
d Popsat, kdo v poradenství pro pozůstalé pečuje o koho a proč (ve jménu čeho) Ústní ověření
e Uvést, kdo a kdy se může stát klientem poradce pro pozůstalé Ústní nebo písemné ověření
f Vysvětlit, nakolik jsme všichni blízkými či vzdálenými pozůstalými Ústní nebo písemné ověření
g Vyjmenovat příklady, jak může poradce pro pozůstalé pomáhat klientovi při prognóze brzkého úmrtí jeho blízké osoby (ve fázi pre finem, in finem a post finem) Ústní nebo písemné ověření
h Navrhnout zásady účinné komunikace s pozůstalými a uvést příklady vhodných a nevhodných formulací v komunikaci s pozůstalými Ústní ověření
i Popsat způsoby vyjadřování žalu u lidí z jiných kultur (spjatých s územím ČR) Ústní ověření
j Popsat možnosti a limity péče o pozůstalé v rámci stávající psychosociální péče a předložit argumenty pro a proti, podporující skutečnost, že je účinné využívat moderní komunikační prostředky při doprovázení pozůstalých Ústní a písemné ověření
k Předvést fiktivní telefonní hovor s pozůstalým (figurant) a vytvořit návrh odpovědi prostřednictvím elektronické pošty pozůstalému na elektronickou zprávu podle zadání Praktické předvedení
l Napsat vlastní rukou dopis pozůstalému podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v hodnotovém kontextu poradenství pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit všeobecně přijatelné definice takových pojmů, jako je „blízkost“, „podpora“, „doprovázení“, „poradenství“ nebo „terapie“a předložit argumenty, podporující skutečnost, že bez naděje není útěcha Ústní ověření
b Objasnit hodnotový kontext poradenství pro pozůstalé (lidská důstojnost; partnerství, spolupráce, uznání; angažovanost pro druhé a společenství; úcta k rozmanitosti a řádu; otevřenost k víře, přesahu a smyslu; zákonnost; citlivost vůči odlišnosti při truchlení; duchovní rozměr smrti; přiměřenost pietního chování a návaznost služeb uplatňované podle principů subsidiarity, participace, reálnosti a dlouhodobosti apod.) Ústní ověření
c Předložit argumenty, na základě kterých je možné, případně nutné, poradenský vztah ukončit Ústní ověření
d Definovat a odůvodnit základní principy vztahu klienta a poradce (respekt, autentičnost, empatie, aktivní naslouchání, důvěra, důvěrnost apod.) Ústní ověření
e Identifikovat rizika, která mohou představovat některé situace v poradenském vztahu (např. být poradcem pro své přátele nebo dělat si přátele ze svých klientů apod.) Ústní ověření
f Objasnit, kdo zodpovídá za kvalitu poskytovaného poradenství a která jednání a postupy by mohly vyústit v nelegální nebo neobhajitelné činy Ústní ověření
g Identifikovat, co nesmí poradce pro pozůstalé svým klientům v poradenství nabídnout a čeho by se měl poradce v průběhu poradenství pro pozůstalé vyvarovat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit návrh rámcové smlouvy mezi poradcem a pozůstalým o poskytování služby o poradenství Praktické předvedení
b Předvést roli poradce pro pozůstalého před klientem (figurantem) dle zadání Praktické předvedení
c Ohodnotit sám sebe v průběhu inscenační hry Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Usnadňování procesu truchlení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout, jakými vhodnými způsoby lze u pozůstalých podporovat práci se vzpomínkami a ventilaci emocí. (Uvést otázky, kterými lze usnadňovat vyprávění pozůstalých klientů a objasnit význam ticha v poradenství pro pozůstalé.) Ústní ověření
b Charakterizovat pomoc pozůstalým přiznat si skutečnost ztráty blízké osoby a překonat různé překážky při procesu adaptace Ústní ověření
c Popsat průběh poradenského procesu a uvést, co může komplikovat navázání smluvního vztahu s klientem Ústní ověření
d Popsat „normální“ a „komplikované“ reakce na ztrátu osoby blízké nebo na jakoukoli jinou životní ztrátu a charakterizovat „normální“ reakce pozůstalých na tělesné, emocionální, psychosociální a kognitivní úrovni i na úrovni chování Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pohřebního rituálu a předložit argumenty pro důstojné rozloučení se zemřelým Ústní ověření
b Vysvětlit, co je možné udělat v případě očekávaného úmrtí doma (jak splnit oznamovací povinnost o úmrtí, jak pomoci pozůstalému v posledním kontaktu s tělem zemřelého, kdy je nutné kontaktovat pohřební službu, jak tělo zemřelého umýt, upravit a obléci) Ústní ověření
c Objasnit postup při objednávání pohřbu a hrobového místa (především po vyzvednutí urny), popsat průběh pohřebních obřadů nad rakví (občanských i náboženských, způsob kondolence) Ústní ověření
d Předložit argumenty podporující skutečnost, že „pohřeb bez obřadu“ může způsobit závažné právní i psychické problémy blízkým i vzdáleným pozůstalým Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Charakterizování osobnosti poradce pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní požadavky na teoretické, praktické a osobnostní předpoklady poradce pro pozůstalé Ústní ověření
b Uvést příklady vhodné úpravy zevnějšku poradce, přiměřeného a nepřiměřeného chování k pozůstalým, rizika výběru určitého prostředí pro průběh poradenství Ústní ověření
c Charakterizovat pozitivní a negativní efekty osobnosti poradce pro pozůstalé (jeho chování, osobnostní i fyzické atraktivity apod.) a popsat, jak mohou klienti poradce pro pozůstalé vnímat Ústní ověření
d Předložit argumenty pro a proti nabízení svého světonázoru (má poradce respektovat náboženské vyznání, hodnoty a názorovou orientaci svých klientů nebo svou službou nepřímo získávat mezi klienty nové věřící či nevěřící?) Ústní ověření
e Popsat, jak podpořit klienta, aby si sám našel svůj smysl života Ústní ověření
f Navrhnout, co může poradce pro pozůstalé udělat pro prevenci syndromu vyhoření (péče o sebe sama) Ústní ověření
g Vysvětlit úlohu supervize v poradenství pro pozůstalé, kdo a jakým způsobem kontroluje práci poradce pro pozůstalé Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkoušející navodí atmosféru důvěry tak, aby se kandidát mohl během zkoušky otevřít a vědomě se zúčastnit na rozpoznávání, doprovázení a poskytovat svou osobní přesvědčenou spolupráci.

Vzdělání v některé z pomáhajících profesí, psychoterapeutický výcvik, resp. specializovaný vzdělávací kurz zaměřený na oblast poradenství pro pozůstalé a případně praktické zkušenosti s poradenstvím jsou výhodou, ale nikoli podmínkou k přijetí žádosti o zkoušku. Doporučujeme ukončené úplné střední vzdělání, alespoň jednoletou praxi s pozůstalými pod dohledem supervizora, od něhož může být ke zkoušce vydáno doporučení (popř. od ředitele poradny pro pozůstalé, hospice, nemocnice, domova seniorů, pohřební služby, náčelníka hasičského záchranného sboru, první pomoci, policie, armády, horské služby apod.). V případě, že je uchazeč sám v roli pozůstalého, požaduje se čestné prohlášení, že od úmrtí blízké osoby uběhlo minimálně 13 měsíců. Doporučuje se, aby součástí přípravy na zkoušku bylo vyplnění dotazníku, který předá autorizovaná osoba uchazeči k vyplnění. Dotazník bude uveřejněn na www.mmr.cz.

Autorizovaná osoba je povinna připravit 3 modelové situace.

Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem této profesní kvalifikace, jejichž splnění realizuje. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí zkoušející. To, co by měl poradce pro pozůstalé umět (tedy praktická, dovednostní rovina kompetence), se nejčastěji projevuje při vlastní práci s klienty. Proto se praktické ověřování provádí řešením rozmanitých modelových situací s hráčem role (figurantem), který hraje roli „pozůstalého“ dle rámcového scénáře autorizované osoby. S celým kontextem situace je uchazeč předem seznámen. Modelové situace lze navodit také verbálně, zvukovým nebo obrazovým záznamem. Lze doporučit kombinování jednotlivých postupů. Například uchazeč může být do situace uveden obrazovým nebo zvukovým záznamem a následné řešení situace má již předvést sám. První část situace je tedy navozena obrazovým záznamem, druhá část inscenační metodou (tzv. inscenační hrou). Figurant musí porozumět schématu vývoje situace, porozumět její psychologické podstatě, projevům a příčinám vzniku. Musí být empatický a disponovat výrazovými prostředky (herectvím) tak, aby dokázal projevit odpovídající emoce. K povinnostem zkoušejícího patří včas inscenační hru ukončit a následně vyhodnotit.

Při ověřování odborné způsobilosti Aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty kritéria c) se předpokládají odpovědi na tyto otázky: Jak jsem se připravoval na setkání s klientem? Jakým zážitkem pro mě bylo setkání s klientem? Spustilo to nějaké mé osobní sporné záležitosti? Jak jsem navázal s klientem kontakt a jaký jsem vybudoval za tu chvíli vztah? Určil jsem si nějaký cíl, kterého by mělo být při mých dalších setkáních dosaženo? Jakých konkrétních metod, technik a postupů jsem používal? Jak jsem uzavřel sezení s klientem? Co bylo pro mě těžké? A co bylo nejtěžší? Co se ještě potřebuji naučit, abych to dokázal dělat lépe? Co jsem udělal dobře a co výborně?)

 

Během modelových situací se především sleduje, jakým způsobem uchazeč pracuje s právy a potřebami pozůstalých (potřeba času, empatie, přístupu k realitě, respektování individuality apod.). Po této praktické části následují otázky uvedené v dalších blocích. Doporučujeme praktickou část zkoušky zaznamenat audiovizuálně a po dobu nezbytně nutnou ji archivovat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ministerstvo vnitra ‒ generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Ministerstvo obrany ČR

Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

České sdružení obětí dopravních nehod

Občanské sdružení Dlouhá cesta

Hospicové občanské sdružení Cesta domů

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.

Sdružení pohřebnictví

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Bílý kruh bezpečí