Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Malíř skla
Platnost standardu: Od 7.2.2012 do 19.9.2022
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.9.2022.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických i výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu Ústní ověření
c Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu malby skla Praktické předvedení
d Posoudit výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout, zda referenční vzorek kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování Praktické předvedení
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným technickým výkresem Praktické předvedení
f Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace a broušení hran, vysvětlit pojem prvotní rafinace Ústní ověření
g Určit a zjistit odpovídající druh polotovaru (suroviny), posoudit druh suroviny nebo velikost a tvar polotovaru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, volba a příprava barev, dalších surovin a pomůcek pro malbu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat malířskou dílnu, zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP a ochrany životního prostředí v malírně Ústní ověření
b Určit druh dekoračního materiálu na předloženém výrobku za použití výkresové dokumentace Ústní ověření
c Popsat podle výrobních receptur přípravu malířských barev a preparátů pro malbu ruční, aerograf, sítotisk Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality polotovarů a hodnot parametrů pro malbu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů u předloženého skleněného polotovaru Praktické předvedení
b Opravit chyby a malé nedostatky na předloženém rozpracovaném výrobku, u hotového výrobku provést konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad, prakticky odstranit malé nedostatky na předloženém výrobku Praktické předvedení
c Popsat nastavení parametrů na vypalovací peci tak, aby odpovídaly použité dekorační technice na konkrétním výrobku, podle písemných podkladů určit délku výpalu, teplotní průběh vypalovací křivky, prostředí v peci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování skla a vánočních ozdob různými technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a určit technologii malby skla na předloženém výrobku (zdobení drahými kovy, barvami, reprodukčními technikami, lazurou a listry) podle výrobní a výkresové dokumentace Praktické předvedení
b Provést čištění a zhotovit dekor do předkreslené sítě podle technického výkresu s použitím rozdělovacího strojku Praktické předvedení
c Přenést podle technické dokumentace dekor v přesném provedení na skleněný výrobek Praktické předvedení
d Zvolit vhodnou techniku k předkreslení dekoru pro konkrétní výrobek (strojek, pokládání, vypichování, šablony, přímé předkreslování), vypracovat výkres Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro malbu skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné pomůcky a nářadí pro malbu skla Praktické předvedení
b Popsat zařízení pro malbu skla Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=79&kod_sm1=35).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Výpaly po jednotlivých technologických fázích jsou prováděny hromadně v malířských vypalovacích pecích pod dohledem odpovědné osoby.

Ověřováním kriterií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku sklářské výroby.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

Crystalex CZ, s. r. o.