Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Potravinářský a krmivářský dělník
Platnost standardu: Od 7.8.2007 do 30.7.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přeprava králíků na porážku a přísun k lince na zpracování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Manipulovat s přepravními prostředky a přepravními klecemi pro králíky podle předpisů pro přepravu jatečných zvířat a zacházení s jatečnými zvířaty Slovní vyjádření a praktické předvedení
b Zajišťovat požadavky na pohodu zvířat Slovní vyjádření a praktické předvedení
c Manipulovat s přepravními prostředky v souladu se zásadami bezpečnosti práce Slovní vyjádření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Omračování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní identifikaci zdravotního stavu zvířat, provést selekci (onemocnění, poranění, úhyn) Slovní vyjádření
b Omračovat králíky a kontrolovat správnost omračování Slovní vyjádření a praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Navěšování a vykrvování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navěsit králíky na linku Slovní vyjádření a praktické předvedení
b Vykrvovat králíky Slovní vyjádření a praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Stahování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit králíka ke stažení kůže Slovní vyjádření a praktické předvedení
b Ručně stahovat kůže Slovní vyjádření a praktické předvedení
c Kontrolovat a v případě potřeby očistit těla králíků po stažení kůže Slovní vyjádření, popř. praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kuchání králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat nastavení strojů a zařízení pro kuchání králíků a oddělování poživatelných drobů Slovní vyjádření a praktické předvedení
b Ručně kuchat králíky a oddělovat poživatelné droby Slovní vyjádření a praktické předvedení
c Upravovat a dočišťovat droby Slovní vyjádření a praktické předvedení
Kritéria je třeba splnit v souladu s technologickým postupem.
2

Vychlazování králičího masa a drobů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat čistotu povrchu jatečně opracovaných těl králíků Slovní vyjádření
b Kontrolovat vychlazování králičího masa a drobů Slovní vyjádření
c Kontrolovat převěšování, případně převěsit králíky pro balírnu, porcovnu a masnou výrobu Slovní vyjádření, popř. praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Porcování a balení králíků, králičích dílů a drobů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat stroje a zařízení porcovny a balírny Slovní vyjádření
b Porcovat králíky Slovní vyjádření a praktické předvedení
c Balit králíky, králičí díly a droby Slovní vyjádření a praktické předvedení
d Sledovat dodržování stanovených teplot v porcovně a balírně Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Skladování králíků a králičích dílů a drobů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat zařízení chladíren a mrazíren Slovní vyjádření
b Kontrolovat stanovené teploty chladírny a mrazírny Slovní vyjádření
c Manipulovat se zbožím a dodržovat pravidla pro skladování zboží v chladírně a mrazírně Slovní vyjádření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ošetření a skladování vedlejších jatečných produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřovat a skladovat vedlejší jatečné produkty určené ke krmení zvířat Slovní vyjádření a praktické předvedení
b Ošetřovat a skladovat kůže Slovní vyjádření a praktické předvedení
c Zacházet s jatečnými odpady a likvidovat je v souladu s předpisy Slovní vyjádření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha strojního a technologického vybavení provozu zpracování králíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Slovní vyjádření a praktické předvedení
b Provést čištění a běžnou údržbu strojního a technologického vybavení provozu zpracování králíků Slovní vyjádření a praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
c Dodržovat sanitační řád Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
d Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
e Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při porážení, jatečném opracování a porcování králíků Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Ověřování by mělo být spojeno s činností vedoucí k porážení, jatečnému opracování a porcování králíků s využitím technologických postupů a hygienických zásad zacházení s králičím masem.

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, hodnotitel sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování zásad bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a organizaci práce.

Na tvorbě standardu se podíleli