Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik optických přístrojů a brýlové optiky
Platnost standardu: Od 22.11.2011 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů Písemné ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů Praktické předvedení
c Popsat zásady práce s nebezpečnými látkami při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů, nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst značky součástí a prvků, užívané v obvodových schématech elektrických a elektronických zařízení Praktické předvedení
b Číst schémata elektrických a elektronických obvodů používaných v optických přístrojích a jejich napájení Praktické předvedení
c Vyhledávat v normách, dílenských tabulkách a katalozích elektrických a elektronických prvků a součástek používaných v optických přístrojích jejich charakteristické parametry Praktické předvedení nad normami, tabulkami, katalogy součástek
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech v oblasti optických přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy optických přístrojů a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru, způsob sestavení, druh a počet spojovacích součástí Praktické předvedení nad technickým výkresem
b Číst technologické postupy výroby optických přístrojů a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení nad technologickým postupem
c Získat ze servisní dokumentace optických přístrojů údaje potřebné pro jejich údržbu, opravy, seřizování Praktické předvedení nad servisní dokumentací
d Získat z norem a strojnických tabulek informace o součástech optických přístrojů, o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění Praktické předvedení s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže, oprav a seřizování optických přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě, opravách a seřizování optických přístrojů Praktické předvedení
b Zvolit podle technologického předpisu nebo jiného dokumentu postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení či opravě optických přístrojů a jejich součástí Praktické předvedení
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení a opravě optických přístrojů a jejich součástí Praktické předvedení
d Zvolit samostatně technologické podmínky pro uskutečnění vybrané pracovní operace při výrobě (úpravě), sestavení, seřízení a opravě optických přístrojů a jejich součástí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek optických přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit způsob ověření funkcí optických přístrojů a jejich podmínek Praktické předvedení
b Provést zkoušku funkcí optických přístrojů Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky zkoušky funkcí optických přístrojů Praktické předvedení
d Navrhnout případnou úpravu či seřízení optických přístrojů podle výsledků provedené funkční zkoušky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů součástí optických přístrojů Praktické předvedení
b Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy součástí optických přístrojů Praktické předvedení
c Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole elektrických či elektronických dílů a součástí optických přístrojů Praktické předvedení
d Změřit vybrané délkové rozměry součástí optických přístrojů pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
e Změřit (zkontrolovat) parametry elektrických či elektronických součástí optických přístrojů Praktické předvedení + metricky
f Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí optických přístrojů měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
g Změřit měřicími přístroji základní elektrické veličiny optického přístroje a výsledek měření porovnat s údaji, předepsanými v jeho servisní dokumentaci Praktické předvedení + metricky
h Zkontrolovat měřením základní parametry elektronické součástky optického přístroje a porovnat je s katalogovými hodnotami či s údaji servisní dokumentace Praktické předvedení + metricky
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování závad optických přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přezkoušet optický přístroj a jeho části, zjistit jejich závady v mechanické, elektrické či elektronické části a určit jejich možnou příčinu Praktické předvedení
b Rozhodnout o způsobu opravy nefunkčního, špatně fungujícího nebo poškozeného optického přístroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout předepsaných rozměrů a tvaru součásti optického přístroje ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Vrtat otvory do součástí optických přístrojů s dodržením jejich předepsaného rozměru, hloubky a polohy Praktické předvedení
c Racionálně používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Dodržet při ručním obrábění a zpracování kovů a plastů pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části optických přístrojů Praktické předvedení
b Ustavit části optických přístrojů do žádoucí polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu částí optických přístrojů svrtáním, sešroubováním, skolíkováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava kovových součástí nanášením kovových a nekovových povlaků a jednoduchým tepelným zpracováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit druh a způsob povrchové či tepelné úpravy součásti optického přístroje Praktické předvedení
b Upravit součást optického přístroje nanesením kovového či nekovového povlaku černěním Praktické předvedení
c Tepelně upravit součást optického přístroje žíháním, kalením a popuštěním Praktické předvedení
d Zkontrolovat úpravy povrchu nebo tepelného zpracování součásti optického přístroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování, montáž a oživování optických přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit jednotlivé části optických přístrojů Praktické předvedení
b Nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí optických přístrojů a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
c Zapojit elektrické a elektronické části optických přístrojů Praktické předvedení
d Oživit části optických přístrojů a po zkompletování všech částí optických přístrojů je nastavit tak, aby bezchybně plnily veškeré požadované funkce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování součástí pájením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit součásti optických přístrojů k měkkému či tvrdému pájení Praktické předvedení
b Spojovat měkkým pájením součásti optických přístrojů Praktické předvedení
c Spojovat tvrdým pájením s použitím pájek ze slitin mědi a stříbra součásti optických přístrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slepování optických dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit díly optických přístrojů pro jejich spojování lepením Praktické předvedení
b Lepit díly optických přístrojů optickým tmelem a lepidly Praktické předvedení
c Provizorně zabezpečit vhodným způsobem slepené díly optických přístrojů proti nežádoucímu vzájemnému posunutí do doby jejich pevného spojení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit elektrické či elektronické prvky, bloky nebo součásti optických přístrojů Praktické předvedení
b Opravit elektrické prvky nebo součásti optických přístrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Seřizování, justáž a opravy optických přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat optické přístroje a jejich části Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení či poškození optických přístrojů, rozhodnout o způsobu jejich opravy Praktické předvedení
c Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené součásti optických přístrojů Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit optické přístroje a provést justáž jejich prvků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava náhradních dílů přístrojů a zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout obrobek a nástroj, nastavit podmínky obrábění a seřídit stroj (soustruh, vrtačku, frézku, brusku) pro obrábění součásti optických přístrojů Praktické předvedení
b Obráběním upravit na soustruhu, vrtačce či frézce součásti optických přístrojů nebo nástrojů a nářadí, používaného při jejich montáži, opravách a seřizování Praktické předvedení
c Dodržet při strojním obrábění pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat a upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování optických přístrojů Praktické předvedení
b Hospodárně použít, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování optických přístrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2014&kod_sm1=37).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.