Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Potápěč
Platnost standardu: Od 22.11.2011 do 9.10.2016
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání potápěčských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v platném znění Ústní ověření
b Prokázat znalost Směrnice pro pracovní potápění Ústní ověření
c Prokázat znalost vyhlášky č. 432/2003 Sb., o zařazování prací do kategorií prací v riziku Ústní ověření
d Vysvětlit organizaci a postup přípravy práce pod vodou Ústní ověření
e Prokázat znalost vyhlášek o použití plavidel a plovoucích pracovních základen při výkonu potápěčských prací – vyhláška č. 344/1991 Sb., Řád plavební bezpečnosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologických postupů pro potápěčské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit technologický postup a rizika včetně personálního a technického zajištění nutného k výkonu potápěčských prací Písemné a ústní ověření
b Popsat technologický postup a rizika při čištění vtokových česlí, přemístění sypkého materiálu Ústní a písemní ověření
c Uvést technologické postupy potápěčských prací pro hloubky vyžadující stanovení dekompresních postupů Písemné a ústní ověření
d Uvést technologické postupy pro práce v prostředí bez volné hladiny a pod ledem Ústní a písemní ověření
e Uvést technologické postupy pro práce v proudící vodě Ústní a písemné ověření
f Prokázat obecné znalosti postupu prací při betonování pod vodou a sanaci železobetonových konstrukcí Ústní ověření
g Prokázat obecné znalosti postupu potápěčských prací při vrtání různých materiálů, tryskání vodním paprskem, instalaci hrazení jezů, vtoků a výpustí Ústní ověření
h Vypracovat technologické postupy potápěčských prací s možnými riziky: odsávání a odstraňování naplavenin, hrazení a vyhrazení vtokových objektů, potápěčské práce ve zdraví škodlivém prostředí, potápěčské práce s nulovou viditelností Písemné a ústní ověření
i Vysvětlit obecně technologii podvodní betonáže Ústní ověření
j Vypracovat technologické postupy potápěčských prací s možnými riziky: pro hloubky vyžadující stanovení dekompresních postupů, v prostředí bez volné hladiny, pod ledem a ve vodě s teplotou pod 10°C, v proudící vodě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení pracovních skupin a určení kvalifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat obecné složení pracovní skupiny: potápěč, potápěč-operátor, další pracovníci Ústní ověření
b Uvést a charakterizovat specifické složení pracovní skupiny pro: svářečské a paličské práce, betonářské práce, vázání břemen, potápěčské práce bez volné hladiny, trhací práce, použití plavidla Ústní ověření
c Uvést a charakterizovat specifické složení pracovní skupiny při nepříznivém počasí a nutnosti zajištění vytápěného uzavřeného prostoru Ústní ověření
d Uvést a charakterizovat specifické složení pracovní skupiny při zabezpečení daného ponoru v hloubce větší než 13 m Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení průzkumu podmínek na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést fyzickou rekognoskaci terénu a zpracovat postup k zabezpečení potápěčských prací podle stanoveného úkolu Ústní ověření a praktické předvedení
b Vysvětlit volbu a funkci zvoleného postupu zabezpečení Ústní ověření
c Vysvětlit způsob zajištění potápěčských prací za zvláštních klimatických podmínek: ve zdraví škodlivém prostředí, pod ledem, v proudící vodě, v prostředí bez volné hladiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba výstroje dle klimatických podmínek a prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat potápěčskou výstroj: s dodávkou dýchacích plynů z povrchu, autonomního potápěčského dýchacího přístroje Ústní ověření a praktické předvedení
b Provést výběr vhodné potápěčské výstroje pro daný úkol a zdůvodnit výběr k zajištění potápěčských prací Praktické předvedení
c Uvést kritéria pro použití suchých a mokrých potápěčských obleků v praxi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly mezi potápěčskými přístroji na stlačený vzduch, umělé směsi plynů pro dýchání (nitrox, trimix) a přístroji na regeneraci dýchacích plynů (rebreathry) Ústní ověření
b Vybrat vhodnou potápěčskou techniku pro různé typy pracovních činností a předvést její obsluhu a údržbu: s dodávkou dýchacích plynů z hladiny, autonomní dýchací systémy, dýchací systémy s regenerací plynů pro dýchání Ústní ověření a praktické předvedení
c Vysvětlit účel, rozdíly a způsob použití umělých směsí plynů pro dýchání (nitrox, trimix a kyslík) včetně možných rizik Ústní ověření
d Popsat různé typy výstroje potápěčů a předvést její čištění, ošetření a údržbu Ústní ověření a praktické předvedení
e Vysvětlit a předvést obsluhu a údržbu vysokotlakého kompresoru pro plnění tlakových lahví Ústní ověření a praktické předvedení
f Popsat systém revize potápěčské techniky a výstroje Ústní ověření
g Zpracovat záznamy o kontrole potápěčské techniky a výstroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití komunikačních prostředků při provádění potápěčských prací Ústní ověření
b Vysvětlit využití signálního lana včetně signalizace lanem pro individuálního potápěče Ústní ověření
c Vysvětlit a předvést využití potápěčského kabelového telefonu nebo jiného hlasového komunikačního zařízení při činnosti pod vodou Ústní ověření a praktické předvedení
d Předvést standardizované mezinárodní potápěčské signály rukama a potápěčskou svítilnou při činnosti pod vodou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení krizové situace na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup rekognoskace terénu a určení místa pro práci potápěčů z hlediska možné nehody Ústní ověření
b Zvolit postup a úkoly a určit pracovní skupinu pro řešení krizové situace na pracovišti potápěčů Ústní ověření
c Vysvětlit využití možností a součinnosti se zdravotně bezpečnostním zajištěním: Záchranná služba, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat písemný záznam o předání a převzetí pracoviště a rekognoskaci terénu s využitím dokumentace stavby i popisu zařízení Praktické předvedení
b Předvést vedení: stavebního deníku, deníku potápěčských prací, zápisu o seznámení s riziky a bezpečností a ochranou zdraví při práci Praktické předvedení
c Zpracovat „Technologický a pracovní postup potápěčských prací“ Praktické předvedení
d Zpracovat seznam vybavení pracoviště k zabezpečení potápěčských prací Praktické předvedení
e Provést zápis o mimořádné události na pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup, potápěčskou výstroj a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek Ústní ověření
b Předvést správný postup „KPCR“- kardio-pulmo-cerebrální resuscitace včetně použití kyslíkového oživovacího přístroje a poskytnutí kyslíku k inhalaci Praktické předvedení
c Poskytnout první pomoc při záchraně tonoucího a vysvětlit správný postup při poskytování první pomoci při potápěčské nehodě Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a pod vodou předvést správný postup při vyhledání a záchraně potápěče včetně poskytování první pomoci při potápěčské nehodě Ústní ověření a praktické předvedení
e Vysvětlit postup a činnost obsluhy dekompresní komory při dekompresní nehodě a plicním barotraumatu Ústní ověření
f Vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při otravě oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým a kyslíkem Ústní ověření
g Vysvětlit spolupráci se zdravotnickými a bezpečnostními složkami při ochraně života, zdraví a majetku v mimořádných situacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění záchranářských potápěčských prací při hledání, vyprošťování a evakuaci osob, techniky a materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup, potápěčskou výstroj a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek Ústní ověření
b Vysvětlit zabezpečení sportovních a společenských akcí na vodě Ústní ověření
c Vysvětlit spolupráci se zdravotnickými a bezpečnostními složkami při ochraně života, zdraví a majetku v mimořádných situacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání znalostí potápěčské fyziky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy: tlak, hydrostatický tlak, stlačování plynu, Pascalův zákon Ústní ověření
b Vysvětlit pojem: stavové změny plynu včetně aplikace souvisejících zákonů Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy: rozpouštění plynů v kapalinách a dekomprese při potápění Ústní ověření
d Provést výpočet zadaného dekompresního postupu Písemné ověření
e Vysvětlit využití Archimédova zákona při potápění Ústní ověření
f Vysvětlit pojmy: parciální tlak plynu, Daltonův zákon Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolní, průzkumnou a revizní činnost pod vodou Praktické předvedení
b Popsat příklady havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
c Popsat způsoby diagnostiky ponořených železobetonových konstrukcí Ústní ověření
d Zpracovat postup k provedení odborného průzkumu zvoleného objektu Praktické předvedení
e Vyjmenovat specifika pracoviště k provádění odborných průzkumů, kontrolní a revizní činnosti Ústní ověření
f Vyjmenovat specifika pracoviště při odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokumentování objektů a zařízení pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby dokumentace objektů a zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit způsob použití fotodokumentace Ústní ověření
c Vysvětlit způsob použití video-dokumentace Ústní ověření
d Zhotovit video a foto-dokumentaci pod vodou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění potápěčských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit pracoviště pro bezpečnou realizaci potápěčských prací Ústní ověření
b Prokázat znalost práce s podklady projekce nebo s plány pro realizaci potápěčských prací Písemné a ústní ověření
c Prakticky předvést pod vodou za různých podmínek: čištění vtokových česlí, přemístění sypkého materiálu sacím bagrem, montážní práce, vyhledání a vyzvednutí předmětu ze dna na hladinu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a zdůvodnit technologický postup o budoucím průběhu potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny, provést výklad pracovních podmínek, zdravotního zajištění a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Ústní ověření
b Zvolit a charakterizovat vhodnou potápěčskou techniku, potápěčskou výstroj a vhodný způsob realizace pracovního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zabezpečit komunikaci příslušným spojením a vyjmenovat možnosti rizik podle charakteru pracoviště Praktické předvedení
d Charakterizovat další rizika: proudění vody, hloubka sestupu, teplota, viditelnost, zdraví škodlivé prostředí, vázání břemen a práce se zdvihacím zařízením, nářadí a nástroje pro práci pod vodou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP: http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=151&kod_sm1=20).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Uchazeč je povinen předložit kvalifikaci potápěče podle ČSN EN 141 53-2 s ukončenou kvalifikací Potápěč P**, nebo AOWD (Advanced Open Water Diver) a doložit vykonanou praxi v pracovním potápění v minimálním rozsahu:

- 60 hodin práce v hloubce 0–20 m, z toho nejméně 10 hodin v hloubce 15–20 m;

- 20 hodin práce v hloubce 20–50 m, z toho nejméně 2 hodiny v hloubce 40–50 m.

 

Při hodnocení úkolů se doporučuje zaměřit se na:

- bezpečný způsob manipulace s potápěčskou výstrojí, přístroji a technikou;

- správné a samostatné ošetřování potápěčské techniky;

- způsob využívání komunikačních prostředků a techniky související s pracovním potápěním;

- bezpečné provádění všech úkonů, kvalitu provedeného úkolu a na časové hledisko zvládání operací při praktickém ponoru.

 

Při zkoušce je třeba vykonat alespoň jeden ponor v minimální hloubce 20 m a maximální 30 m, v rámci něhož budou ověřována kritéria hodnocení kompetencí Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou, Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody, Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou, Dokumentování objektů a zařízení pod vodou, Provádění potápěčských prací.

 

V souvislosti s ověřováním kritéria e) u odborné kompetence Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče předloží uchazeč doklad o absolvování proškolení k obsluze kompresoru.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard dílčí kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace profesionálních potápěčů ČR

Svaz českých potápěčů