Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autolakýrník
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 18.8.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami, manipulaci s karoseriemi a pobytu v prašném a hlučném prostředí a zvolit adekvátní ochranné pomůcky Písemné a ústní ověření
b Používat a udržovat osobní ochranné pracovní pomůcky v průběhu zkoušky Praktické předvedení
c Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady požární ochrany, způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými látkami v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady nakládání s odpady v průběhu zkoušky Praktické předvedení a ústní ověření
e Definovat předpisy týkající se BOZP v oblasti povrchových úprav vozidel Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve složení a základních vlastnostech nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vlastnosti a použití (funkci) jednotlivých druhů nátěrových hmot podle složení, účelu a jejich použití v technologickém sledu (tmely, sealery, základové barvy, základové plniče, plniče, vrchní laky DG (SOLID), vrchní laky BC, bezbarvé krycí laky) Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat typy jednovrstvých a vícevrstvých lakovacích systémů, jejich rozdíly a typické použití. Určit typ vhodný pro stanovenou opravu a stanovit postup práce Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat základní metody a parametry testování nátěrových hmot (destruktivní a nedestruktivní zkoušky, např. mřížková zkouška) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsoby a prostředky pro očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových systémů a zbytkových samolepek a lepidel z opravovaného podkladu Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit stav a kvalitu podkladových technologických vrstev před lakováním Praktické předvedení a ústní ověření
c Měřit tloušťky nátěrového systému vrstev laku tloušťkoměrem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Definování poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku, prevence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat typy poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku a způsob jejich odstranění Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby prevence vzniku vad nátěrových systémů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologické skladby nátěrových systémů v automobilovém průmyslu a opravárenství; vysvětlit jejich rozdíly a použití (charakterizovat všechny části nátěrového systému – sealer, základová barva, tmel, plniče, vrchní laky DG (SOLID), vrchní laky BC, bezbarvé krycí laky) Písemné a ústní ověření
b Zvolit z technické dokumentace (technické nebo technologické listy) potřebné informace pro technologické a pracovní postupy oprav Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit a popsat parametry a podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému na základě předložené technické a technologické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit a popsat technologickou skladbu nátěrového systému a postup opravy pro daný typ podkladu, princip povrchové úpravy prvotního (holého) podkladu z Fe kovů, galvanicky pozinkovaných Fe kovů, barevných kovů, lehkých kovů a jejich slitin (hliník atd.), plastů a KTL - poškozeného nebo nepoškozeného Písemné a ústní ověření
e Zvolit správný druh tužidel a ředidel v závislosti na rozsahu opravy a teploty objektu a prostředí (dílu, karosérie) Písemné a ústní ověření
f Popsat technologické zásady a technické podmínky lakování plastových dílů karoserie Písemné a ústní ověření
g Popsat technologické zásady a technické podmínky lakování hliníkových částí karoserie Písemné a ústní ověření
h Stanovit prostředky a způsob jejich aplikace pro eliminaci koroze opravovaného podkladu Písemné a ústní ověření
i Popsat a technologický postup zdrsňování, broušení a čištění podkladu a následných jednotlivých vrstev nátěrového systému; zvolit vhodné materiály, nástroje a pomůcky Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Maskování vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a postupy maskování vozidel podle typu opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Maskování konkrétní opravované části karoserie a zakrytí celého vozidla včetně kol Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Aplikace nátěrových hmot pomocí pneumatických stříkacích pistolí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy stříkacích pistolí a jejich použití Písemné a ústní ověření
b Provést stříkání metalizovaných, perleťových nebo metalicko-perleťových receptur vrchních laků BC do rozstřikuvedlejších dílů/blatník,dveře/.Bezbarvý krycí lak nalakovat na celé dva díly. Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést drobnou (spotovou) opravu technikou do rozstřiku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřízení, ošetření a údržba pneumatických stříkacích pistolí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip, nastavit a seřídit pneumatickou stříkací pistoli pro aplikaci určené nátěrové hmoty (vč. stříkacího obrazce) Praktické předvedení a ústní ověření
b Čistit pneumatickou stříkací pistoli a charakterizovat zásady její údržby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha zařízení lakovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, obsluhovat a provádět údržbu systému pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu Písemné a ústní ověření
b Popsat princip, ovládání a údržbu kombinovaných lakovacích a sušicích kabin Ústní ověření
c Obsluhovat mobilní sušicí zařízení (IR zářič, Venturi-ofukovací pistole UV technologie atd.) Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat zdvihací a manipulační zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Obsluhovat a provést údržbu myčky pneumatických stříkacích pistolí Praktické předvedení a ústní ověření
f Obsluhovat míchací zařízení a váhy; vyhledat příslušnou recepturu a určit poměr komponentů nátěrových hmot s využitím specializovaného software, příp. technologického listu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecné zásady identifikace barevného odstínu, zásady při míchání receptůry a zásad při tonování Písemné ověření
b Vysvětlit pojmy koloristika a kolorimetrie a vyjmenovat různé oblasti
barevného spektra, co jsou to primární a sekundární barvy a tři základní kritéria barevného odstínu
Písemné a ústní ověření
c Popsat polohy umístění kódu barvy na automobilu, načíst kód a přiřadit ke koloristickému systému daného výrobce autolaku Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit barevný odstín s použitím color boxu, případně s pomocí
spektrofotometru
Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyhledat recepturu stanoveného barevného odstínu (varianty) pomocí
koloristického softwaru
Praktické předvedení a ústní ověření
f Namíchat stanovený barevný odstín pomocí míchací stolice a PC Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést nástřik kontrolní karty a ověření shody namíchaného odstínu s
odstínem opravované částí karoserie, případný výběr jiné variant
Praktické předvedení a ústní ověření
h Ověřit shodu aplikovaného barevného odstínu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102889).

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

- nakládání s nebezpečnými odpady

- kvalitu odvedené práce

- dodržování technologických postupů

-maskování vozidla-konkretní opravovabná část karoserie a zakrytí celého vozidla

-aplikace nátěrových hmotpomocí pneumatických stříkacích pistolí-provést stříkání metalických,perleťových nebometalicko-perleťových receptůr vrchních laků do rozstřiku vedlejšího dílu(blatník,dveře)Bezbarvý lak nalakovat na dva díly.

 

Vstupní požadavky na uchazeče – minimální úroveň je dána ustanovením zákona

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AutoFit, s. r. o.

ISŠautomobilní Brno

Miroslav Košťál

Toplac, s. r. o.

Interaktion, s. r. o.

Servind, s. r. o.