Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autolakýrník
Platnost standardu: Od 18.9.2011 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO v lakovně a orientace v právních předpisech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možná rizika poškození zdraví při práci s chemickými látkami, manipulaci s karoseriemi a pobytu v prašném a hlučném prostředí a zvolit adekvátní ochranné pomůcky Ústní nebo písemné ověření
b Používat a udržovat osobní ochranné pracovní pomůcky v průběhu zkoušky Praktické předvedení
c Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady požární ochrany, způsoby skladování a manipulace s nebezpečnými látkami v průběhu zkoušky Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
d Vyjmenovat, charakterizovat a dodržet zásady nakládání s odpady v průběhu zkoušky Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
e Znát předpisy BOZP v oblasti lakování vozidel Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve složení a základních vlastnostech nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vlastnosti a použití jednotlivých druhů nátěrových hmot podle složení, účelu a jejich použití v technologickém sledu (tmely, základy, plniče, podkladové a vrchní laky) Písemné ověření
b Charakterizovat typy jednovrstvých a vícevrstvých lakovacích systémů, jejich rozdíly a typické použití. Určit typ vhodný pro stanovenou opravu a stanovit postup práce Písemné nebo ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat základní metody a parametry testování nátěrových hmot (destruktivní a nedestruktivní zkoušky, např. mřížková zkouška) Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Hodnocení kvality podkladových vrstev části karoserie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit způsoby a prostředky pro očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrových systémů a zbytkových lepidel z opravovaného podkladu Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
b Posoudit stav a kvalitu podkladových vrstev před lakováním Praktické předvedení s ústním komentářem nad připraveným vzorkem
c Měřit tloušťky vrstev laku tloušťkoměrem Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Definování poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku, prevence

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat typy poškození a vad nátěrových systémů, příčin jejich vzniku a způsob jejich odstranění Písemné nebo ústní ověření
b Popsat způsoby prevence vzniku vad nátěrových systémů Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba technologického postupu oprav nátěrových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat skladby nátěrových systémů v automobilovém průmyslu a opravárenství; vysvětlit jejich rozdíly a použití (charakterizovat všechny části nátěrového systému – základová barva, tmel, plnič, příp. základový plnič, vrchní lak BC, bezbarvý krycí lak, vrchní lak SOLID) Písemné ověření
b Zvolit z technické dokumentace (technické nebo technologické listy) potřebné informace pro technologické a pracovní postupy oprav Písemné ověření
c Stanovit a popsat podmínky aplikace jednotlivých technologických vrstev nátěrového systému na základě předložené technické a technologické dokumentace Písemné ověření
d Určit a popsat skladbu nátěrového systému a postup opravy pro daný typ podkladu – plasty, Fe kovy, Al a lehké slitiny, galvanicky pozinkované Fe kovy Písemné ověření
e Zvolit správný druh tužidel a ředidel v závislosti na rozsahu opravy a teploty objektu a prostředí Písemné ověření
f Popsat technologické zásady a technické podmínky lakování plastových dílů karosérie Písemné ověření
g Popsat technologické zásady a technické podmínky lakování hliníkových částí karosérie Písemné ověření
h Stanovit prostředky a způsob jejich aplikace pro eliminaci koroze opravovaného podkladu Písemné ověření
i Popsat a technologický postup zdrsňování, broušení a čištění podkladu a následných jednotlivých vrstev nátěrového systému; zvolit vhodné materiály, nástroje a pomůcky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Maskování vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a postupy maskování vozidel podle typu opravy Praktické předvedení s ústním komentářem
b Zvolit a použít vhodné prostředky maskování opravované části karoserie Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Aplikace lakovacích materiálů pomocí pneumatických stříkacích pistolí, seřízení, ošetřování a údržba stříkacích pistolí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy stříkacích pistolí a jejich použití Písemné nebo ústní ověření
b Popsat princip, nastavit a seřídit pneumatickou stříkací pistoli pro aplikaci určené nátěrové hmoty Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
c Provést stříkání metalizovaných, perleťových nebo metalicko-perleťových receptur včetně bezbarvého krycího laku (zvolit vhodnou pneumatickou stříkací pistoly a trysku, seřízení, tlak, vzdálenost, sklon a rychlost stříkání) Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
d Provést drobnou (spotovou) opravu technikou do rozstřiku Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
e Čistit pneumatickou stříkací pistoli a charakterizovat zásady její údržby Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení lakovny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat, obsluhovat a provádět údržbu systému pro výrobu a rozvod stlačeného vzduchu Písemné nebo ústní ověření
b Popsat princip, ovládání a údržba kombinovaných lakovacích a sušících kabin Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
c Obsluhovat mobilní sušící zařízení (IR zářič, Venturi -ofukovací pistole atd.) Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
d Obsluhovat zdvihací a manipulační zařízení Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
e Obsluhovat a provést údržbu myčky pneumatických stříkacích pistolí Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
f Obsluhovat míchací zařízení a váhy; vyhledat recepturu a určit poměr komponentů nátěrových hmot s využitím specializovaného software Praktické předvedení spolu s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určení správného odstínu a jeho namíchání, základy koloristiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecné zásady identifikace barevného odstínu, zásady při míchání receptury a zásad při dotónování Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit pojmy koloristika a kolorimetrie a vyjmenovat různé oblasti barevného spektra, co jsou to primární a sekundární barvy a tři základní kritéria barevného odstínu Písemné ověření
c Popsat polohy umístění kódu barvy na automobilu, načíst kód a přiřadit ke koloristickému systému daného výrobce autolaku Praktické předvedení s ústním ověřením
d Určit barevný odstín s použitím color boxu, případně s pomocí spektrofotometru Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vyhledat recepturu stanoveného barevného odstínu (varianty) pomocí koloristického softwaru Praktické předvedení s ústním ověřením
f Namíchat stanovený barevný odstín pomocí míchací stolice a PC Praktické předvedení s ústním ověřením
g Provést nástřik kontrolní karty a ověření shody namíchaného odstínu s odstínem opravované částí karoserie, případný výběr jiné varianty Praktické předvedení s ústním ověřením
h Ověřit shodu aplikovaného barevného odstínu Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30739&kod_sm1=37).

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

- nakládání s nebezpečnými odpady

- kvalitu odvedené práce

- dodržování technologických postupů

 

Vstupní požadavky uchazeče – minimální úroveň je dána základním vzděláním, úroveň 1

 

U některých kritérií je možné zvolit mezi písemným a ústním ověřením. Rozhodnutí je v kompetenci autorizované osoby zejména podle počtu uchazečů o zkoušku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven v SR pro ostatní služby, v níž byly zastoupeny:

Střední podnikatelský stav

OHK Klatovy Petr Havrda Consulting

Česká asociace úklidu a čištění

DOMESTICA, s. r. o.

Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR

ČSAD Hodonín, a. s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

ISŠA Brno (SAČR)

AUTOLAKY MIKOS, s. r. o.

INTERACTION, s. r. o.

AutoFit, spol. s r. o.

TOPLAC, s. r. o.

SERVIND, s. r. o.