Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Automechanik , Mechanik strojů a zařízení , Autotronik
Platnost standardu: od 18.9.2011 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Funkce klimatizačních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní jednotky SI obsažené v normách ISO pro chlazení a klimatizaci Písemné ověření
b Vyjmenovat základní vlastnosti látek, např. vakuum, viskozita, skupenství látek a jejich změny Písemné ověření
c Popsat funkci kompresorového chladicího okruhu a jevů, které v něm probíhají Písemné ověření
d Určit jednotlivé součásti kompresorových chladicích okruhů a jejich funkce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání chladiv a olejů, jejich dopad na životní prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vlastnosti chladiv Písemné ověření
b Orientovat se v rozdělení chladiv podle platné legislativy, vyjmenovat nejčastěji používaná chladiva v autoklimatizacích Písemné ověření
c Popsat vliv jednotlivých druhů chladiv na životní prostředí Písemné ověření
d Vyjmenovat druhy olejů, které se používají v klimatizačních systémech osobních automobilů, a vysvětlit jejich funkce v chladicím okruhu Písemné ověření
e Uvést postupy při manipulaci, skladování a přepravě kontaminovaného chladiva a olejů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace poruch klimatizačních systému osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat chladicí okruh podle teploty Praktické předvedení
b Diagnostikovat chladicí okruh podle tlaků Praktické předvedení
c Diagnostikovat elektrické a elektronické prvky chladicího okruhu Praktické předvedení
d Vyhodnotit naměřené hodnoty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Detekce úniků chladiv a olejů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu těsnosti systému přetlakem nebo vakuem nebo přímou metodou Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Vyhodnotit provedené zkoušky těsnosti Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy klimatizačních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit kompresor klimatizačního systému osobního automobilu a opravit vedení chladiva klimatizačního systému osobního automobilu Praktické předvedení
b Provést vyčištění a desinfekci výparníku klimatizačního systému osobního automobilu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria
3

Ekologické plnění chladiv a olejů a jejich znovuzískávání z klimatizačních systémů osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit chladiva včetně vakuování Praktické předvedení
b Přečistit a doplnit chladivo za pomoci plnící stanice Praktické předvedení
c Vyměnit olej klimatizačního systémů osobních automobilů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce při práci s klimatizačními systémy osobních automobilů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci s tlakovou láhví s chladivem Písemné ověření
b Vyjmenovat typická ochranná opatření při práci na elektroinstalaci osobního automobilu Praktické předvedení
c Popsat ochranná opatření při práci na klimatizačním okruhu Praktické předvedení
d Vyjmenovat osobní ochranné pomůcky pracovníka při práci (osobní ochranné pomůcky pracovníka) Praktické předvedení
e Objasnit protipožární opatření při práci s klimatizačními systémy osobních automobilů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Evidence o provedené montáži, připojení, opravě a kontrole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit záznam o kontrole těsnosti klimatizačních systémů osobních automobilů Písemné ověření
b Vyhotovit záznam o provedené opravě/výměně součástek klimatizačního systému osobního automobilu Písemné ověření
c Vyhotovit záznam o výměně chladiva/oleje v klimatizačním systému osobního automobilu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat podmínky vyhl. č. 50/1978 Sb. Autorizovaná osoba je povinna v pozvánce ke zkoušce na toto uchazeče upozornit.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Veškeré zkoušky znalostí a dovedností jsou prováděny na reálných klimatizačních systémech a jejich součástech, které se používají v osobních automobilech. Rovněž jsou používány technologické postupy určené pro tuto kategorii klimatizačních systémů.

 

Při ověřování kompetencí Funkce klimatizačních systémů osobních automobilů; Používání chladiv a olejů a jejich dopad na životní prostředí a Dodržování bezpečnosti práce při práci s klimatizačními systémy osobních automobilů se doporučuje použití testu.

Zkoušející předloží uchazeči test s více otázkami pro každé kritérium, které prověří uvedenou dovednost nebo znalosti. Po vyhodnocení testu zkoušející upřesní úroveň znalostí uchazeče ústním vysvětlením.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se požaduje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Ověřování kompetencí Identifikace poruch klimatizačních systémů osobních automobilů, Detekce úniků chladiv a olejů, Opravy klimatizačních systémů osobních automobilů, Ekologické plnění chladiv a olejů a jejich znovuzískávání z klimatizačních systémů osobních automobilů a Evidence o provedené montáži, připojení, opravě a kontrole je založeno na praktickém přezkoušení s příslušným materiálem, nástroji a zařízením.

 

Pořadí úkonů při praktickém přezkoušení uchazeče bude autorizovanou osobou seřazeno podle jejich technologické návaznosti do uceleného opravárenského bloku. Doporučuje se zadat komplexní úkol, na kterém budou kompetence ověřeny.

 

Při ověřování splnění kritérií bude přihlíženo především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování BOZP, PPO, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven SR pro vyhrazená zařízení, v níž byly zastoupeny:

Školicí středisko CHKT

Drážní úřad

Sportservis ZANAP

Elektrotechnický svaz český (ESČ)

Unie výtahového průmyslu ČR

Uno Praha, s. r. o.

VÚBP, v. v. i. Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

Svaz chladicí a klimatizační techniky