Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel zvířat , Producent krmného hmyzu
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kompletace a údržba chovných zařízení, posouzení mikroklimatu, vedení provozního deníku v chovech krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit teplotu a vlhkost na pracovišti, navrhnout denní světelný a tepelný režim, posoudit vhodnost chovného zařízení pro jednotlivé druhy hmyzu Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit jednoduché provozní jednotky pro chov hmyzu, předvést manipulaci s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
c Osadit chovné nádoby hmyzem včetně substrátu, založit krmivo a instalovat napáječky Praktické předvedení a ústní ověření
d Založit provozní deník pracoviště – zapsat teplotu, vlhkost, mimořádné události Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní obsluha přístrojů a technického zázemí chovů krmného hmyzu, dodržování bezpečnosti práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obsluhovat technická zařízení zaručující potřebné mikroklima – klimatizaci, zvlhčovače, ventilaci, přímotopná tělesa, infralampy, UV lampy, ionizační zařízení, ovládat časové spínače osvětlení a topení, rozvody vody Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat bezpečnost práce a ochranu zdraví včetně používání pracovních pomůcek, respektovat základní povinnosti při údržbě a preventivních kontrolách elektrických zařízení, požární prevenci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Biologická charakteristika jednotlivých druhů krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stavbu a životní funkce potemníků (tzv. moučných červů), cvrčků, sarančat, švábů, zavíječů voskových Písemné a ústní ověření
b Popsat odlišnosti v chovu jednotlivých druhů a uvést rizika jejich chovu s ohledem na biologickou charakteristiku jednotlivých druhů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rozpoznání vývojových stádií jednotlivých druhů krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a charakterizovat zadané larvy chovaných druhů krmného hmyzu se zřetelem na specifické požadavky odběratelů Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a charakterizovat zadané kukly chovaných druhů krmného hmyzu se zřetelem na specifické požadavky odběratelů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit a charakterizovat dospělé jedince chovaných druhů krmného hmyzu se zřetelem na specifické požadavky odběratelů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyskladnění a příprava krmného hmyzu a jeho stádií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat požadovaná stádia hmyzu a uložit je do transportních nádob, včetně ochrany proti zapaření či podchlazení Praktické předvedení a ústní ověření
b Poučit odběratele o podmínkách transportu a o zabezpečení proti úniku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prevence nákaz v chovech krmného hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat čistotu a popsat prevenci nebezpečných nákaz Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat identifikaci a příznaky nejčastěji se vyskytujících chorob – plísňová onemocnění, bakteriální choroby, virové nákazy, nákazy způsobené prvoky, parazitičtí červi a roztoči Písemné ověření
c Popsat způsoby asanace a desinfekce postižených chovů – chemická a fyzikální včetně ionizace, vybrat vhodný přípravek a přístroje pro desinfekci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a předvést v souladu s platnými předpisy likvidaci odpadů biologického charakteru – uhynulí jedinci z chovu, zbytky krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Krmení hmyzu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat předložené druhy krmiv, vitaminových a minerálních doplňků Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit krmné směsi z komponent pro jednotlivé druhy a stádia hmyzu Praktické předvedení
c Posoudit nezávadnost předložených krmiv, rozpoznat krmiva nevhodná a závadná Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktických úloh je třeba sledovat a hodnotit zručnost provádění všech úkonů, při práci s přístroji dodržování bezpečnosti, stejně jako hygieny práce, pozornost věnovat kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných prací. Přitom je nutno posuzovat nejen konečný výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na zručnost manipulace s různými druhy hmyzu (minimalizace úniku hmyzu při přemísťování z chovných nádob) a jejich vývojovými stádii podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Zvláštní pozornost je třeba věnovat způsobu vyskladnění krmného hmyzu a následnému transportu.

Předpokládá se rutinní znalost bezpečného zacházení s desinfekčními a čisticími prostředky, zajišťování likvidace biologického odpadu ve smyslu platných nařízení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Zoologická zahrada Jihlava

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Praze 9 - Čakovicích