Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník pro gumárenskou výrobu
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému gumárenskému výrobku Praktické předvedení
b Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé součásti, dílce a komponenty pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace obuvnického výrobku vhodné stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotoveného výrobku podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro sériovou výrobu pryžové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a určit technologické podmínky pro stanovený vzor s pomocí výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout sestavu strojního vybavení a zařízení pro stanovený vzor s přihlédnutím k výrobní dokumentaci podle předloženého vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit výrobní zařízení a materiál podle výrobního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů, zařízení a linek pro výrobu pryžové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj a zařízení pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní údržbu, čištění, mazání stroje s ohledem na dodržování BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příprava gumárenských směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat suroviny pro přípravu gumárenských směsí Ústní ověření
b Vyčíst ze zadané technické dokumentace technologický postup míchání gumárenských směsí a vysvětlit jednotlivé operace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha linek pro výrobu pryžové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a účel výrobní linky pro výrobu celopryžové, zavalované obuvi Ústní ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit pracovní operace vykonávané na lince pro výrobu celopryžové, zavalované obuvi při jejich reálném provádění v provozu a popsat jejich účel Ústní vysvětlení v reálném provozu
c Navrhnout parametry daných procesů při výrobě pryžové obuvi (teplota, tlak, doba) formou modelové situace Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických a gumárenských strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup při výrobě pryžové obuvi na zadaném technologickém zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat parametry a seřízení lisu pro lisování pryžové nebo gumotextilní obuvi podle výrobní dokumentace Ústní ověření
c Předvést vytipovanou pracovní operaci podle výrobní dokumentace, popsat pracovní operace u spodkového zpracování lisované gumotextilní obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit zadané hodnoty (teplota, tlak, doba, bezpečnostní zabezpečení) při obsluze obuvnických a gumárenských strojů Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lisování pryžové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup při lisování obuvi na plimsolkovém lisu podle výrobní dokumentace Ústní ověření
b Vykonat pracovní operaci nalisování spodkových dílců a součástí na svršek, dodržet technologický postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit zadané hodnoty (teplota, tlak, doba) při lisování pryžové obuvi Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vulkanizace pryžových komponentů a obuvi ve vulkanizačním kotli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a složení vulkanizačního kotle Ústní ověření
b Vysvětlit princip a technologii vulkanizace pryžových komponentů a obuvi Ústní ověření
c Navrhnout změnu v nastavení vulkanizačního procesu při výrobě pryžových komponentů obuvi s využitím výrobní dokumentace Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a dokončování pryžové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace na úpravu a dokončování pryžové obuvi pro daný výrobní způsob podle výrobní dokumentace Ústní ověření
b Provést určenou pracovní operaci v dokončovacím úseku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=40&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku gumárenské výroby obuvi.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi, druh obuvi (pryžová, gumotextilní) a obuvnického polotovaru (podešve, podpatky), ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní gumárenské výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha obuvnických a gumárenských strojů, kritérium a); technologické zařízení podle zaměření konkrétní gumárenské výroby, místa konání zkoušky a technických možností strojního vybavení daného provozu.

Aby se zamezilo finančním ztrátám, je žádoucí, aby uchazeč v odborných kompetencích Obsluha linek pro výrobu pryžové obuvi, Obsluha obuvnických a gumárenských strojů, Lisování pryžové obuvi a Vulkanizace pryžových komponentů a obuvi ve vulkanizačním kotli při ověřování kritérií vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony, které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy simuluje, nebo některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu. Vybrané úkony operací může vykonávat paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení. Zkouška bude probíhat za běžného provozu při výrobě pryžové obuvi, při kterém s ohledem na charakter výroby jde o velké finanční hodnoty zpracovávaných materiálů, strojů, linek a kvalitu vyrobeného produktu.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leoš Duda - Leon SHOES

ORTO plus, s. r. o.