Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Rukavičkář
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé součásti pojmenovat Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro výrobu stanoveného vzorku rukavic Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit odpovídající druh materiálu pro zhotovení stanoveného vzoru rukavic Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit technologické podmínky pro zhotovení stanoveného páru rukavic Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba šablon pro výrobu rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady pro konstrukci a modelování základního vzoru rukavic Ústní ověření
b Zhotovit pomocí vybrané techniky střih pro konkrétní rukavičkářský výrobek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba dílců rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit vzorky materiálů z hlediska jejich použití na výrobu společenských, sportovních a pracovních rukavic Praktické předvedení
b Roztřídit materiál podle velikosti plochy usně na jednopárové, dvoupárové, tříparové a vícepárové usně Praktické předvedení
c Dopárovat usně podle výtěžnosti s přihlédnutím k výrobní dokumentaci Praktické předvedení
d Zpracovat pruhy usní na jednotlivé páry rukavic vhodnou technikou Praktické předvedení
e Zhotovit jednotlivé dílce podle zadání a podle příslušného střihu Praktické předevdení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a zdobení dílců a hotových rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou úpravu a zdobení dílců a hotových rukavic pro konkrétní model Praktické předvedení
b Olemovat rukavice podle výrobní dokumentace s přihlédnutím k dodržování předpisů BOZP Praktické předvedení
c Nastavit program vyšívacího stroje a provést vlastní výšivku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit kritická místa jednotlivých strojů z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sesazování, spojování a šití dílců a součástí rukavic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat práci na stanovených typech šicích strojů pro spojování dílců a součástí rukavic Praktické předvedení a ústní ověření
b Sesadit a spojit šitím základní dílce rukavic, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Ušít rukavičkářský výrobek podle zadání a podle technické dokumentace při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2259&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby. Autorizovaná osoba určí druh vzorku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly, a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů, kritérium a), b); Výroba dílců rukavic, kritérium a), autorizovaná osoba zadá pro ověření kritérií počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (rukavičkářská výroba) a místa konání zkoušky.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení se přihlíží především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu, k používaným pracovním postupům, k dodržování časového limitu a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání teoretických znalostí.

Ověřování kompetencí, kde je způsob ověření praktické předvedení, bude probíhat v reálném procesu rukavičkářské výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie, Trnava