Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Sedlář
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech sedlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
b Popsat na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, jednotlivé součásti pojmenovat Praktické předevední a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace stroje, zařízení a nástroje, kterými bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené vzorky usní a pomocných materiálů, definovat jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu materiálů pro kožedělnou výrobu na předložených vzorcích, vyhodnotit případné vady a stanovit jejich použití s ohledem na kvalitu výsledného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit z předložených materiálů odpovídající druh usně pro výrobu stanoveného sedlářského výrobku Praktické předvedení
b Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro výrobu stanoveného sedlářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit technologické podmínky pro zhotovení předloženého sedlářského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést předběžný výpočet konečné ceny předloženého sedlářského výrobku na základě cenové kalkulace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvorba šablon pro výrobu sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady pro konstrukci a tvorbu šablon základního sedlářského výrobku Ústní ověření
b Upravit předloženou šablonu pro stanovený materiál a technologii zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba dílců sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit sedlářské šablony podle předložené dokumentace Praktické předvedení
b Umístit šablonu na materiál, provést přesné obkreslení šablony včetně pomocných značek a vykrojit dílce podle zakreslení Praktické předvedení
c Vysekat sedlářské dílce s přihlédnutím k maximální výtěžnosti materiálu a s ohledem na dodržování předpisů BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a zdobení dílců a hotových sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat metody pro úpravu a zdobení dílců a hotových sedlářských výrobků, popsat pracovní postupy Ústní ověření
b Ozdobit dílce pro určený sedlářský výrobek, výběr metody zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést konečnou úpravu hotového výrobku podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Apretování a impregnování částí sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat způsoby apretace a impregnace sedlářských výrobků, uvést zásady pro ekologicky čisté zpracování Ústní ověření
b Předvést impregnaci předloženého sedlářského výrobku při dodržení předpisů BOZP, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sesazování, spojování a šití dílců a součástí sedlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sesadit dílce a součásti po předchozím osazení funkčních a zdobných prvků s použitím vhodné techniky Praktické předvedení
b Umístit zajišťovací hřebíky ve švech dílců Praktické předvedení
c Zhotovit návlek příze potřebné délky a po navlečení do sedlářské jehly provést jeho impregnaci Praktické předvedení
d Zvolit velikost šídla úměrně k použitému materiálu, připravit návlek, materiál a šídlo k šití, předvést techniku spojování dílců pomocí šídla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit kritická místa jednotlivých strojů z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové šití usňových výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést ruční šití na rozpracovaném výrobku, pracovní postup popsat Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést techniku spojování dílců a součástí na šicím stroji, pracovní postup popsat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=39&kod_sm1=30).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku kožedělné výroby. Autorizovaná osoba určí druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby a místa konání zkoušky. U odborné kompetence Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů, kritérium a), autorizovaná osoba zadá pro ověření kritéria počet vzorků (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 vzorků od každého materiálu), a to podle zaměření konkrétní kožedělné výroby (sedlářská výroba) a místa konání zkoušky.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení se přihlíží především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům, k dodržování časového limitu a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí. Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném prostředí sedlářské výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o. Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava