Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramik modelář
Platnost standardu: Od 17.6.2010 do 10.2.2016
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Slovní vyjádření podle příslušné výrobní dokumentace
b Ověřit, zda zvolený postup práce při vytváření určitého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování forem keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup pro zhotovení forem podle výrobní dokumentace Praktické provedení se slovním vyjádřením
b Zvolit vhodný postup při sušení a příp. impregnaci forem (hlavní, rozmnožovací, výrobní) Praktické provedení se slovním vyjádřením
c Zvolit vhodné ošetření formy a uskladnění, popsat značení forem a evidenci Praktické provedení se slovním vyjádřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, technologických podmínek, nástrojů a pomůcek pro zhotovování modelů keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu Fyzická kontrola funkčnosti připravených nástrojů
b Provést výpočty rozměrů, připravit šablony Praktické provedení
c Připravit ohrádku, rozmíchat sádru, ověřit požadované parametry, nalít sádru a zhotovit model, zvolit pracovní postup výroby modelu Praktické provedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a posuzování funkčnosti a rozměrů zhotovených modelů a forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu přesnosti dosedacích ploch a lícování spár u forem; u modelů provést kontrolu rozměrů Praktické provedení podle výrobní dokumentace
b Odlít zkušební vzorek požadované velikosti, přeměřit parametry vzorku před výpalem a po výpalu, posoudit vady na zkušebním vzorku Praktické provedení se slovním vyjádřením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit formu podle výrobní dokumentace Praktické provedení
b Přeměřit stanovené parametry zhotovené formy Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování modelů a rozmnožovacích zařízení na odlévání forem pro keramické výrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit model podle technického výkresu, provést kontrolu a impregnaci Praktické provedení
b Vyrobit hlavní formu, nebo rozmnožovací zařízení Praktické provedení
c Vyrobit provozní formu podle výrobní dokumentace Praktické provedení
d Přeměřit stanovené parametry zhotoveného modelu, příp. předloženého modelu Praktické provedení
Je třeba splnit vždy kritérium a) nebo b) a rovněž kritérium c) nebo d).
3

Vytváření keramických výrobků litím do forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště, materiál a pomůcky pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické provedení
b Provést lití do forem otevřených nebo uzavřených, příp. kombinovaných podle výrobní dokumentace Praktické provedení
c Vylít a dohotovit dutý výrobek podle výrobní dokumentace Praktické provedení
d Zhodnotit provedení lití podle tvaru a velikosti výrobku Slovní vyjádření podle výrobní dokumentace
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Skladování, manipulace, vedení evidence modelů a forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vhodné ošetření, údržbu, manipulaci a uskladnění modelů a forem Praktické provedení se slovním vyjádřením
b Provést třídění, evidenci modelů a forem určených k výrobě keramiky Praktické provedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2175&kod_sm1=35).

Ověřováním kriterií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku keramické výroby.

Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

Kritéria hodnocení jsou komplexnějšího charakteru, proto se může zkoušející zaměřit na určitý konkrétní úkol, který je pro ověřovanou kompetenci stěžejní a je v souladu s požadovaným zaměřením DK.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení a zvládnutí konkrétní činnosti sleduje zkoušející dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Dále posuzuje hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Hodnotí se také kvalita zhotoveného výrobku. Předmětem hodnocení zkoušeného uchazeče je také estetická stránka výrobku, kreativita a manuální zručnost.

U všech kritérií, kde je způsobem ověření slovní vysvětlení nebo vyjádření, je tím míněno stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s technologickým postupem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou pro sklářský a keramický průmysl, v níž byly zastoupeny:

Silikátový svaz

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Svaz výrobců bižuterie

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílelo:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR