Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Platnost standardu: Od 26.3.2010 do 9.10.2016
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 26.7.2016 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení prvotní evidence v chovech drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které záznamy patří do prvotní evidence v chovech drůbeže Slovní vyjádření
b Charakterizovat vedení evidence drůbeže (registr drůbeže v hospodářství, hlášení do ústřední evidence drůbeže) Slovní vyjádření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pojmenovat jednotlivé části těla určeného zvířete a uvést hlavní masné partie Slovní vyjádření
b Posoudit exteriér předložených zvířat s ohledem na jejich užitkovost Praktické předvedení + slovní vyjádření
c Vysvětlit význam a způsoby značení drůbeže (křídelní značky, kroužky) Praktické předvedení + slovní vyjádření
d Popsat postup při kroužkování drůbeže a názorně předvést okroužkování zvířete Praktické předvedení + slovní vyjádření
Je třeba splnit 2 vybraná kritéria.
3

Údržba a dezinfekce prostor pro chov drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat technologie chovu jednotlivých druhů a kategorií drůbeže Slovní vyjádření
b Specifikovat požadavky pro chov nosnic v klasických klecích, obohacených klecových technologiích, ve voliérách, volně v halách a ve výbězích Písemně
c Zkontrolovat funkčnost krmítek a napáječek v hale Praktické předvedení
d Popsat mechanické čistění haly po vyskladnění drůbeže a případně předvést ukázku Slovní vyjádření, případně praktické předvedení
e Popsat postupy při dezinfekci prostor a uvést, kdy je možné opět naskladnit drůbež Slovní vyjádření
f Provést údržbu a případně drobné opravy zařízení v určeném chovu drůbeže Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sběr, ošetření a třídění vajec

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy sběru vajec a u konkrétní technologie (pro chov nosnic) sběr demonstrovat Slovní vyjádření + praktické předvedení
b Demonstrovat správné třídění, balení a skladování vajec Praktické předvedení + slovní vyjádření
c Posoudit u vzorku vajec čistotu a neporušenost skořápky, velikost a tvar Vizuální kontrola + slovní vyjádření
d Objasnit principy třídění a označování konzumních vajec, vysvětlit význam jednotlivých údajů Slovní vyjádření
e Posoudit vhodnost předložených násadových vajec pro inkubaci Slovní vyjádření
f Nakreslit snáškovou křivku a vysvětlit její praktický význam Písemné + slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování krmiva pro drůbež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané krmné směsi pro jednotlivé druhy a kategorie drůbeže Slovní vyjádření
b Zvážit reprezentativní vzorek drůbeže a posoudit jeho růst na základě srovnání se standardní růstovou křivkou v technologickém postupu pro daného hybrida Praktické předvedení + slovní vyjádření
c Stanovit orientační spotřebu krmiva a vody pro zadanou kategorii na kus a den Písemně
d Posoudit vhodnost různých typů krmítek a napáječek pro jednotlivé druhy a kategorie drůbeže Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, krmení, třídění a vyskladňování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit napájení pro drůbež ustájenou v hale Praktické předvedení
b Zkontrolovat dostupnost krmení pro drůbež a posoudit vhodnost použité technologie v hale Praktické předvedení + slovní vyjádření
c Vysvětlit zásady pro vyskladňování drůbeže a demonstrovat správnou manipulaci s drůbeží Slovní vyjádření + praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit teplotu a vlhkost v hale pro drůbež a navrhnout příslušná opatření Praktické předvedení + slovní vyjádření
b Posoudit zdravotní stav zvířat, rozpoznat příznaky onemocnění Praktické předvedení + slovní vyjádření
c Popsat příznaky základních nemocí drůbeže a navrhnout způsoby prevence Slovní vyjádření
d Zkontrolovat (senzoricky) kvalitu předkládaného krmiva a vody Praktické předvedení + slovní vyjádření
e Vysvětlit preventivní opatření proti zavlečení nákaz do chovu Slovní vyjádření
Je třeba splnit 3 vybraná kritéria, z nich alespoň 1 s praktickým předvedením.
3

Reprodukce v chovech drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a charakterizovat plemena zařazená mezi genové rezervy v ČR Slovní vyjádření
b Navrhnout pro jednotlivé druhy drůbeže vhodné poměry samic k samcům při přirozené plemenitbě Slovní vyjádření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Líhnutí drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést délku inkubace vajec jednotlivých druhů drůbeže Slovní vyjádření
b Charakterizovat požadavky na násadová vejce, vysvětlit ošetřování násadových vajec Slovní vyjádření
c Vysvětlit principy líhnutí, popsat typy líhní a jejich obsluhu Slovní vyjádření + náčrt
d Vysvětlit význam a způsoby sexování drůbeže Slovní vyjádření
e Popsat nejčastější příčiny odumření zárodku během inkubace Slovní vyjádření
f Předvést zacházení s kuřaty při vybírání z líhní, třídění, vakcinaci, balení a přepravě Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium f) a z ostatních 2 vybraná kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků welfare. Je vhodné zadávat uchazečům komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou zemědělství, v níž byly zastoupeny tyto subjekty:

Agrární komora České republiky

Rybářské sdružení České republiky

Státní veterinární správa České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Společnost mladých agrárníků České republiky

Svaz vinařů České republiky

Český svaz včelařů, o.s.

Živnostenské společenstvo podkovářů

Ministerstvo zemědělství

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze