Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Malíř, lakýrník a natěrač
Platnost standardu: Od 6.2.2009 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci provádění a oprav malířských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technické dokumentace Praktické předvedení s vysvětlením
b Používat technickou projektovou dokumentaci - porozumět technické zprávě jako součásti projektové dokumentace Praktické předvedení s vysvětlením
c Používat technickou firemní dokumentaci týkající se nátěrových hmot a technologických postupů Praktické předvedení s vysvětlením
d Používat výkresovou dokumentaci lakýrnických a natěračských prací Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění a oprav maleb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup pro zadaný pracovní úkol a volbu odůvodnit Slovní vysvětlení s odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup Slovní vysvětlení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů provádění a oprav maleb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně nebo slovně s odůvodněním
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně nebo slovně s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v nátěrových hmotách a pomocných prostředcích pro malířské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy nátěrových hmot a pomocných prostředků, jejich vlastnosti a použití Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit možnosti použití nátěrových hmot a pomocných prostředků Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů Písemně nebo slovně
b Posoudit kvalitu konkrétního stavebního materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Prakticky se slovním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování stavu podkladu před prováděním maleb, stanovení způsobu přípravy podkladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat kritéria pro posouzení stavu podkladu Písemně nebo slovně
b Popsat způsob kontroly kritérií Písemně nebo slovně
c Stanovit způsob přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně
d Vyhodnotit kritéria dle zadání Prakticky se slovním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tmelení ploch a broušení tmelených ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel tmelení, materiály a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postup tmelení a broušení Písemně nebo slovně
c Provést tmelení a broušení ploch dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby nanášení nátěrových hmot Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postupy, nářadí a zařízení Písemně nebo slovně
c Popsat druhy používaných nátěrových hmot a jejich přípravu pro nanášení štětcem, válečkem a stříkáním Písemně nebo slovně
d Popsat způsoby kontroly nátěrů a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
e Připravit nátěrovou hmotu k použití Praktické předvedení s vysvětlením
f Nanášet nátěrovou hmotu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
g Kontrolovat kvalitu povrchu po aplikaci nátěrové hmoty Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava podkladu před prováděním maleb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby přípravy podkladu (očištění, odmaštění, odstranění starých nátěrů, izolace skvrn, dezinfekce, opravy trhlin aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat prostředky pro přípravu podkladu Písemně nebo slovně
c Popsat způsoby kontroly podkladu a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
d Odstranit původní nátěr nebo tapety mechanickými pomůckami Praktické předvedení s vysvětlením
e Odstranit původní nátěr nebo tapety chemickými přípravky Praktické předvedení s vysvětlením
f Odstranit mechanické nečistoty Praktické předvedení s vysvětlením
g Očistit podklad od nečistot, mastnot a mastných příměsí Praktické předvedení s vysvětlením
h Provést izolaci skvrn a dezinfekci Praktické předvedení s vysvětlením
i Provést opravy trhlin Praktické předvedení s vysvětlením
j Kontrolovat podklad před další úpravou Praktické předvedení s vysvětlením
k Upravit podklad penetrováním, napouštěním apod. Praktické předvedení s vysvětlením
l Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a), b), c) a l), další dle zadání.
3

Provádění a opravy všech druhů maleb v jednom nebo více odstínech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění a opravy maleb dle zadání Písemně nebo slovně
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění maleb Písemně nebo slovně
c Popsat způsoby kontroly maleb a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
d Provést malbu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
e Kontrolovat kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění dekorativních omítek a linkrust

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy dekorativních omítek a způsoby jejich zhotovení včetně přípravy podkladu Písemně nebo slovně
b Popsat pracovní postup zhotovování linkrust, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
c Popsat pracovní postup napodobování mramoru a kameniny, používané materiály, nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
d Zhotovit dekorativní omítku dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Provést linkrustu dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Provést napodobení mramoru nebo kameniny dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
g Kontrolovat kvalitu provedení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění maleb dekorativními technikami, linkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provádění maleb dekorativními technikami (válečkováním, šablonováním, batikováním aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat nářadí, pracovní pomůcky a zařízení pro provádění maleb a linkování Písemně nebo slovně
c Popsat způsoby kontroly maleb a kontrolované parametry Písemně nebo slovně
d Popsat techniku linkování a přípravu nátěrové hmoty pro linkování Písemně nebo slovně
e Provést malbu dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
f Provést linkování Praktické předvedení s vysvětlením
g Kontrolovat kvalitu provedení maleb a vzorů Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění nátěrů fasád

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu podkladu (vysprávky, čištění, broušení, penetrace aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat používaná nátěrové hmoty, jejich vlastnosti, možnosti a způsoby aplikace Písemně nebo slovně
c Popsat technologické přestávky a povětrnostní podmínky pro provádění nátěrů fasád Písemně nebo slovně
d Popsat podmínky BOZP při práci na lešení, osobní ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně
e Provést nátěr fasády dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
f Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava nátěrových hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy přípravy nátěrových hmot (úprava konzistence, pigmentování, míchání, filtrace, směšování aj.) Písemně nebo slovně
b Popsat používané nářadí a pracovní pomůcky Písemně nebo slovně
c Upravit konzistenci nátěrové hmoty Praktické předvedení s vysvětlením
d Připravit nátěrovou hmotu na požadovaný barevný odstín Praktické předvedení s vysvětlením
e Míchat a upravit nátěrovou hmotu dalšími přípravky např. proti plísni, zvýšení otěruschopnosti aj. Praktické předvedení s vysvětlením
f Filtrovat nátěrovou hmotu Praktické předvedení s vysvětlením
g Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a), b) a c), další dle zadání.
2

Upevňování lišt a jiných dekorativních prvků na stěny a stropy při provádění malířských a tapetářských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy materiálů a způsoby jejich úpravy a aplikace Písemně nebo slovně
b Upevňovat lišty a dekorativní prvky po provedení malířských prací dle zadání Praktické předvedení s vysvětlením
c Provést finální úpravu Praktické předvedení s vysvětlením
d Kontrolovat kvalitu provedené práce Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, používání, ošetřování a údržba nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, ošetřování a údržbu nářadí, zařízení, pracovních a osobních ochranných pracovních prostředků Písemně nebo slovně
b Připravit a ošetřovat štětce a štětky před a po provedení nátěrů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Připravit, ošetřovat a udržovat, nářadí, zařízení a pracovní pomůcky dle zadání Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Návrh barevného řešení malovaných prostorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit teoretická hlediska barevného řešení prostorů (fyzikální princip vzniku barev, barevný vjem, působení barev na člověka, barevný soulad a kontrast) Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
b Popsat zásady barevného řešení prostorů Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
c Navrhnout barevné řešení prostoru dle zadání Písemně s nakreslením náčrtku barevného řešení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet množství nátěrů, spotřeby materiálů a zpracování položkového rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu množství nátěrů Písemně s výpočtem za použití ceníků
b Vypočíst množství nátěru (v metrech čtverečných) dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
c Vypočíst spotřebu materiálu dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
d Zpracovat položkový rozpočet dle zadání Písemně s výpočtem za použití ceníků
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zabezpečení pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy ohrožení při práci a způsoby ochrany pracovníků, zdroje a příčiny pracovních úrazů Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Popsat způsoby zabezpečení pracoviště z hlediska BOZP, hygieny práce a PO Písemně nebo slovně s vysvětlením
c Vyjmenovat a popsat prostředky pro zajištění BOZP a PO na pracovišti Písemně nebo slovně s vysvětlením
d Vyjmenovat a popsat osobní ochranné pracovní prostředky a jejich použití Písemně nebo slovně s vysvětlením
e Popsat první pomoc při úrazech Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní právní předpisy o chemických látkách a ochraně veřejného zdraví, vysvětlit pojem „bezpečnostní list“ Písemně nebo slovně s vysvětlením
b Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemně nebo slovně s vysvětlením
c Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemně nebo slovně s vysvětlením
d Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemně nebo slovně s vysvětlením
e Popsat způsoby nakládání s odpady při malířských, pracích Písemně nebo slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

- proces (např. pracovní postup)

- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR