Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Střihač oděvů
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přijímání zakázek ve střihové službě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Oslovit zákazníka/zákaznici, zjistit jeho/její požadavky, doporučit vhodný střih oděvu pro danou postavu a účel použití oděvu (tvar, členění, délka, funkční a zdobné prvky, volba materiálu) Praktické předvedení
b Vyhotovit technický popis a technický nákres (siluetu a členění oděvu – pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní vypracování) konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště na zakázkový list Praktické předvedení s ústním ověřením
c Změřit základní, pomocné a případně kontrolní tělesné rozměry na postavě zákazníka/zákaznice potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště (použít krejčovské měřidlo, při měření dodržet obvyklé pořadí měření a zásady měření tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Zapsat jednotlivé tělesné rozměry zákazníka/zákaznice (používat obvyklé názvy a zkratky základních tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
e Změřit krejčovským měřidlem materiál, který si přinesl zákazník/zákaznice, zkontrolovat kvalitu, zjistit charakter materiálu, zapsat délku a šíři materiálu do zakázkového listu. Poradit zákazníkovi/zákaznici při volbě materiálu z nabídky firmy (výběr z fiktivního katalogu) Praktické předvedení s ústním ověřením
f Stanovit předběžnou cenu zakázky (podle fiktivního ceníku firmy), dojednat se zákazníkem termín dokončení zakázky, doplnit další důležité údaje do zakázkového listu (jméno, kontakt na zákazníka/zákaznici, předběžnou cenu, zálohu, termín dokončení zakázky) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Konstruování střihů dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pomůcky pro konstrukci střihů oděvů Praktické předvedení
b Provést konstrukční výpočty potřebné pro konstrukci konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště (využít zjištěné tělesné rozměry) Praktické předvedení
c Zhotovit konstrukční síť a zakreslit jednotlivé části základního střihu konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště (použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování základních střihů oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést modelovou úpravu základního střihu konkrétního oděvu – dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště podle zvolené fazony Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vykreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (záševky, kapsy apod.), porovnat střih s technickým nákresem a popisem ze zakázkového listu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vytvořit střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vytvořit potřebné dílenské šablony Praktické předvedení s ústním ověřením
d Vystřihnout střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vystřihnout potřebné dílenské šablony Praktické předvedení s ústním ověřením
3

Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyžehlit materiál, zjistit jeho srážlivost a zpracovatelské vlastnosti, přeměřit délku a šířku Praktické předvedení s ústním ověřením
b Rozložit nebo složit textilii v závislosti na fazoně a použitém materiálu, vyrovnat okraje textilie, zajistit textilii proti posunutí Praktické předvedení s ústním ověřením
c Sestavit šablony do střihové polohy (respektovat požadavky na pokládání střihových šablon – podle referenční linie, podle charakteru materiálu, respektovat souměrnost a návaznost vzoru, dbát na úspornost materiálu) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Zakreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (nástřihy, záševky apod.) Praktické předvedení s ústním ověřením
e Stanovit spotřebu materiálu na zadaný výrobek Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout jednotlivé díly z oděvního materiálu (podle zakreslení střihových šablon, včetně nástřihů) Praktické předvedení
b Zkontrolovat nastříhané díly, označit jednotlivé nastříhané díly a připravit pro předání na šití nebo zákazníkovi/zákaznici Praktické předvedení
c Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování strojů pro oddělování dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda stroje (potřebné pro oddělování dílů a součástí dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení (potřebné pro oddělování dílů a součástí dámských nebo pánských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) odpovídají zpracovávanému materiálu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést údržbu vybraného stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení s ústním ověřením
d Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předávání zakázek ve střihové službě zákazníkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat výslednou kalkulaci – vypočítat cenu výrobku podle skutečných nákladů (informace čerpat z fiktivního ceníku firmy) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zkontrolovat nastříhané díly – kompletnost, kvalitu, rozměry, posoudit, zda odpovídají technickému nákresu a popisu a přání zákazníka/zákaznice Praktické předvedení s ústním ověřením
c Předat nastříhaný výrobek zákazníkovi/zákaznici a vyplnit pokladní doklad Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v jeden proces (v technologické návaznosti jednotlivých činností) – uchazeči je zadáno zhotovení střihu konkrétních oděvů (dámských nebo pánských kalhot a buď podšitého saka nebo podšitého pláště) pro konkrétního zákazníka nebo konkrétní zákaznici (tzn. na konkrétní postavu), zhotovení střihových šablon a nastříhání dílů (ze všech potřebných materiálů) jako střihová služba nebo jako činnost na pracovní pozici v oddělovacím procesu uvnitř malé firmy.

Z důvodů jednotného přístupu k přezkoušení uchazeče budou mít kalhoty pasový límec (u dámských kalhot z vrchového materiálu, u pánských s podšívkovým spodním límcem), s 6 poutky, budou mít podkrytový rozparek zapínaný na zdrhovadlo, klínové boční kapsy a jednu zadní kapsu s výpuskovou lištou. Trupové výrobky (sako nebo plášť) budou celopodšité, s fazonou a límcem se stojáčkem (u pánského saka spodní límec z plsti), zapínané na knoflíky, přední díly budou mít 2 vnější prostřižené kapsy (u pánského saka navíc 1 lištová náprsní kapsa), v podšívce budou dvě dvouvýpustkové kapsy, zadní díl bude vypracován se středovým švem a nákrytovým rozparkem, rukávy budou hlavicové dvoušvové, v ramenou budou ramenní výztuže. Další detaily jsou volitelné.

Uchazeč si zvolí kalhoty a buď sako nebo plášť, dále zvolí konkrétní podobu (fazonu), přičemž musí respektovat výše uvedené požadavky a možnosti strojového vybavení AOs. Informaci o zvoleném oděvu a fazoně sdělí uchazeč autorizované osobě před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Uchazeč si ke zkoušce připraví a přinese psací a kreslicí potřeby, oděvní materiál v potřebném množství (vrchový, podšívkový, kapsový a výztužný materiál v metráži). V případě, že bude kompetence Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů a kompetence Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů uznána z jiné PK, uchazeč si ke zkoušce připraví a přinese psací a kreslicí potřeby a minimálně 1 m oděvního materiálu (vrchové textilie nebo podšívky). Uchazeč zajistí ke zkoušce přítomnost osoby, na kterou bude zhotovován výrobek.

 

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek pracovní činnosti, tak na proces. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu výstřihu (čistota a hladkost okrajů, přesnost tvaru, rozměrů a nástřihů) a dále je třeba přihlížet především k technologickým možnostem a také bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice