Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Knihař na knihařských strojích
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu knihařské práce, potřebných pomůcek a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby lepené měkké vazby V2 v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na lepenou měkkou vazbu V2 Ústní ověření
b Připravit a zkontrolovat stroj pro výrobu lepené měkké vazby V2 v souladu s požadavky na technologický postup výroby podle zadání Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Připravit, popsat a zkontrolovat potřebné materiály pro výrobu měkké vazby V2 podle zadání v souladu s požadavky na technologický postup výroby Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řezání papíru, kartonu a lepenek na mechanických nůžkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit materiál (papír, karton, lepenku) podle zadání v souladu s technologickým předpisem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Seřídit mechanické nůžky na požadovaný formát podle zadání Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Nařezat potřebný materiál podle zadání na odpovídající formát v požadovaném množství Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologických podmínek a parametrů při výrobě papírenských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby desek v souladu s technologickým postupem Ústní zdůvodnění
b Vysvětlit výběr zvolených pomůcek pro výrobu desek v souladu s technologickým postupem výroby desek Ústní zdůvodnění
c Vysvětlit výběr potřebného materiálu pro výrobu desek v souladu s technologickým postupem výroby desek Ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba knihařských strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odpovídající nastavení kapes skládacího stroje na základě formátu skládaného produktu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést údržbu skládacího stroje na základě předpisů pro údržbu a ochranu strojního zařízení a v souladu s ovládacím manuálem stroje Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Strojní výroba měkkých vazeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit měkkou sešitovou vazbu V1 na příslušném strojním zařízení, nastavit a seřídit snášecí stroj a drátošičku v souladu s požadavky technologického postupu a normativů knihařského zpracování pro měkkou sešitovou vazbu V1 Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Zhotovit měkkou lepenou vazbu V2 na příslušném strojním zařízení, nastavit správně frézu, nanášení lepidla ve stanici bočního a hřbetního lepení, obálkovou a rylovací stanici a zkontrolovat spojení a zalisování knižního bloku s obálkou v souladu s volbou materiálů, formátem a rozsahem produktu a s požadavky normativů knihařského zpracování na lepenou měkkou vazbu V2 Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Zhotovit blokovou měkkou vazbu V3 na příslušném strojním zařízení, nastavit a seřídit nakládací, obálkovou a šicí stanici drátošičky v souladu s volbou materiálu na základě rozsahu a formátu šitého produktu v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou blokovou vazbu V3 Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Zhotovit měkkou šitou vazbu V4 na příslušném strojním zařízení, nastavit stroj pro šití tavnou nití ve hřbetě složek a stroj pro spojení knižního bloku s obálkou a zalisování v souladu s volbou materiálů na základě formátu, rozsahu produktu s požadavky normativů knihařského zpracování na šitou měkkou vazbu V4 Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit jedno kritérium pro vybranou vazbu.
3

Strojní výroba tuhých vazeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit knižní blok na příslušném strojním zařízení podle zadání: stanovit a předvést postup při seřízení knihařských strojů provádějících snášení knižního bloku, zaoblení knižního hřbetu na základě rozsahu a formátu knižního kompletu v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8 Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Zhotovit knižní desky na stroji pro výrobu knižních desek podle zadání: předvést postup při seřízení knihařských strojů na spojení lepenkových přířezů, hřbetníku s potahovým materiálem, zalepení horních a bočních okrajů a lisování desek na základě rozsahu a formátu knižní vazby v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8 Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Provést zavěšení knižního kompletu do desek na příslušném strojním zařízení podle zadání: předvést postup při seřízení strojů provádějících vkládání záložkové stužky, stroje pro lepení gázu, stroje pro lepení kapitálku a přelepovacího papíru, stroje pro lepení předsádek, stroje pro zavěšení knižního kompletu do tuhých desek a lisování hotového produktu na základě rozsahu a formátu knižní vazby a v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8 Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Provést slepou ražbu titulu a hřbetu knižních desek podle zadání: předvést postup při provedení ražby v souladu s požadavky na estetickou úroveň provedené operace do plátěného potahového materiálu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování vazeb s kombinovaným a nekombinovaným potahem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit poloplátěnou vazbu V7 s kombinovaným potahem podle zadání: předvést postup při seřízení strojů provádějících spojení lepenkových přířezů a hřbetníku s kombinovanými potahovými materiály, lisování desek, stroje pro lepení gázu, stroje pro lepení kapitálku a přelepovacího papíru, stroje pro lepení předsádek, stroje pro zavěšení knižního kompletu do tuhých desek a lisování hotového produktu v souladu s výběrem vhodné kombinace materiálů, rozsahem a formátem knižní vazby v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V7 Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Zhotovit vazbu V8a flexo podle zadání: předvést postupu při seřízení strojů pro lepení gázu, stroje pro lepení kapitálku a přelepovacího papíru, stroje pro lepení předsádek, stroje pro zavěšení knižního kompletu do knižních desek z potisknutého a laminovaného kartonu a lisování hotového produktu, v souladu s rozsahem a formátem knižní vazby a v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8a Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit jedno kritérium pro vybranou vazbu.
3

Odběr knih od knihařských linek, kontrola a odběr snesených knižních bloků, kontrola pořadí archů pomocí hřbetních znamének

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu pořadí archů pomocí hřbetních znamének podle zadání: provést postup kontroly u chybně sneseného knižního bloku porovnáním pořadí hřbetních znamének správně sneseného knižního bloku v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na snášení knižního bloku Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Provést kontrolu frézovaného knižního bloku opatřeného lepidlem, (hot melt, PUR), podle zadání: provést kontrolu odstranění hřbetních lomů a naneseného lepidla na hřbet a boky knižního bloku a v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou lepenou vazbu V2 Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha strojů v knihařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést nastavení a seřízení funkčních celků řezacího stroje podle zadání: správně nastavit jednotlivé kroky řezání podle technologického rozpisu vyráběné zakázky v souladu s požadavky normativů na knihařskou operaci řezání na řezacích strojích Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit dané kritérium.
3

Dílčí opravy defektních polotovarů v knihařské průmyslové výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat poškození vloženého knižního kompletu do tuhých desek podle zadání: provést kontrolu tuhé knižní vazby s požadavky na správnost technologického postupu při nanesení lepidla na přední a zadní předsádky nebo chybné spojení knižního kompletu s tuhými deskami v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8 Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Odstranit chybné spojení knižního kompletu do tuhých desek podle zadání: navrhnout postup k odstranění chybného technologického postupu při výrobě tuhé vazby V8 s ohledem na použitá lepidla, seřízení stanice pro spojení knižního kompletu s deskami a seřízení funkčního celku pro dostatečné zalisování hotového produktu v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na tuhou vazbu V8 Prakticky a slovně nad příslušným knihařským strojem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálu, kalkulace ceny výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat spotřebu materiálu a nákladů práce na zhotovení vazby V1 a stanovit konečnou cenu finální vazby V1 na základě zadání, v souladu s požadavky normativů knihařského zpracování na měkkou sešitovou vazbu V1; cenu materiálu je třeba stanovit na základě konkrétních výrobních podmínek Praktické předvedení
Je třeba splnit dané kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101517&kod_sm1=33)

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality knihařského zpracování a opírá se o tyto normy: např. ON 88 3750 a Směrnici dokončujícího knihařského zpracování (vydal Svaz polygrafických podnikatelů v roce 2012).

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu a k časovému hledisku zvládání daných operací.

U kompetencí, které dle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňují více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, autorizovaná osoba sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči výčet těchto kritérií. Z variant, které umožňuje tento hodnoticí standard, si uchazeč zvolí tu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám a zkušenostem. O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba v pozvánce

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Josef Sedláček - SPRINT SERVIS

TISKÁRNA PROTISK, s. r. o., České Budějovice

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Typografická Beseda