Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář
Platnost standardu: Od 30.1.2009 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat aktuální právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Písemně nebo slovně Praktické předvedení
b Uplatňovat nároky týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Písemně nebo slovně Praktické předvedení
c Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Písemně nebo slovně Praktické předvedení
d Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technických podkladech pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací v grafické i v elektronické formě Slovně nad technickou dokumentací
b Vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci na zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy výroby Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní orientace ve výkresové stavební dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s dodanou výkresovou dokumentací v grafické i v elektronické formě Slovně nad technickou dokumentací
b Zakreslit do výkresové dokumentace truhlářské výrobky Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Využívat jednoduché počítačové aplikace při zakreslení truhlářských výrobků do výkresové dokumentace Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Písemně nebo slovně
b Zvolit správné nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Zvolit druh a množství surovin, materiálů, polotovarů a součástek a určit jejich kvalitu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit podle technické dokumentace truhlářské prvky Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Provádět související výpočty Písemně, praktické předvedení
c Rozkreslit jednotlivé konstrukční prvky, konstrukční spoje, osazení výplní v rámu apod. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění na bázi dřeva a plastu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zvolit a používat vhodné pracovní postupy ručního řezání, hoblování, tvarování, dlabání, dýhování, vrtání a broušení dřevěných a plastových materiálů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Provést ruční obrábění dřeva, materiálů na bázi dřeva a plastu, kvalitní řemeslné provedení spojů a bezchybné estetické zhotovení výrobků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit povrch materiálů pro povrchovou úpravu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zvolit a používat vhodné druhy materiálů pro povrchovou úpravu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Zvolit, používat a dodržovat technologické postupy dokončování povrchů výrobků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Dokončit povrchy výrobků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Objasnit ošetřování a údržbu stavebně truhlářských výrobků Slovní vysvětlení
f Uvede význam hydrotermické ochrany a úpravy dřeva Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a osazování vestavěného nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup předmontáže, montáže a osazování vestavěného nábytku a jeho osazení do stavby Slovní vysvětlení
b Provádět předmontáž, montáž a osazování vestavěného nábytku a jeho osazení do stavby Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Zasklívat a osazovat výplně rámů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Kompletovat a dokončovat výrobky Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a osazování oken a dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup montáže a osazování oken a dveří do zazděných a osazovacích rámů Slovní vysvětlení
b Provádět montáž a osazování oken a dveří do zazděných a osazovacích rámů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Provádět dokončovací práce montáže a osazování Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a výměna kování u oken, dveří a nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup osazování a oprav kování u oken, dveří a nábytku Slovní vysvětlení
b Provádět osazování a opravy kování u oken, dveří a nábytku Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Provádět dokončovací práce osazování a opravy, montáž, výměnu nebo seřizování kování Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování podlah na bázi dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup sestavování jednotlivých typů podlah na bázi dřeva Slovní vysvětlení
b Provádět sestavování podlah na bázi dřeva Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Provádět dokončovací práce a opravy podlah Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování obkladů na bázi dřeva a plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup sestavování jednotlivých typů obkladů Slovní vysvětlení
b Provádět sestavování palubkových obkladů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Provádět dokončovací práce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby strojního opracování dřevních materiálů Slovní vyjádření
b Obsluhovat základní dřevoobráběcí stroje a zařízení podle technologických a bezpečnostních norem Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Popsat nastavení, základní údržby strojů a zařízení a její význam Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Slovní vysvětlení
b Popsat zásady označování výrobků dle platných právních předpisů Slovní vysvětlení
c Popsat způsoby balení výrobků dle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Slovní vysvětlení
d Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z výroby a montáže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů z truhlářské výroby Slovní vysvětlení
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu Slovní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zaznamenávání průběhu technologického procesu, systémy a standardy řízení jakosti a kvality Slovní vysvětlení
b Vysvětlit zaznamenávání údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení v truhlářské výrobě Slovní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí ke zhotovení jednoho případně dvou výrobků s využitím běžně používaných technologických postupů, s tím, že ověřování některými kritérii by probíhalo i mimo tento propojený rámec činností.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

Práce s dodanou konstrukční, technologickou a výkresovou stavební dokumentací

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného stavebně truhlářského výrobku

Ruční obrábění materiálů na bázi dřeva a plastů a objekt stavby pro praktické předvedení. Dílna musí být řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním, dýhováním a broušením ručními nástroji

Povrchová úprava stavebně truhlářských výrobků

Montáž, osazování stavebně truhlářských výrobků

Obsluha, seřizování a běžná údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou nábytkářů a zástupci následujících institucí:

Asociace českých nábytkářů

Cech čalouníků a dekoratérů

Národní ústav odborného vzdělávání

Svaz zaměstnanců dřevozpracujícího průmyslu