Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář , Truhlář nábytkář
Platnost standardu: Od 30.1.2009 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat aktuální právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Písemně nebo slovně Praktické předvedení
b Uplatňovat nároky týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Písemně nebo slovně Praktické předvedení
c Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Písemně nebo slovně Praktické předvedení
d Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací v grafické i v elektronické formě (čtení, orientace ve značení materiálů, kótování apod.) Slovně nad technickou dokumentací
b Vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci na zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy výroby Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Písemně nebo slovně
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Zvolit vhodný materiál, jeho množství, a provést výběr polotovarů pro daný výrobek, určit jeho kvalitu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro opravy a rekonstrukci nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit postup práce, způsob provedení technologických operací pro opravy a rekonstrukce nábytku Písemně nebo slovně
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Zvolit vhodný materiál a jeho množství na opravu výrobku , provést výběr polotovarů a součástek a určit jejich použití Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozměřování, výpočty a rozkreslování truhlářských prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit podle technické dokumentace truhlářské prvky Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Provádět související výpočty Písemně, praktické předvedení
c Rozkreslit jednotlivé konstrukční prvky, konstrukční spoje, osazení výplní dřevěných rámů apod. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu apod. (řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení, lepení, dýhování atd.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění dřevěných a plastových materiálů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zvolit a používat vhodné pracovní postupy ručního řezání, hoblování, tvarování, dlabání, vrtání a broušení dřevěných a plastových materiálů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Provést ruční obrábění dřeva, materiálů na bázi dřeva a plastových materiálů, kvalitní řemeslné provedení spojů a bezchybné estetické zhotovení výrobků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů, laků aj. strojně nebo ručně; hydrotermická úprava a ochrana dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit povrch materiálů pro povrchovou úpravu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zvolit a používat vhodné druhy materiálů pro povrchovou úpravu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Zvolit, používat a dodržovat technologické postupy dokončování povrchů výrobků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Dokončovat povrchy výrobků Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Objasnit ošetřování a údržbu nábytku Slovní vysvětlení
f Uvede význam hydrotermické ochrany a úpravy dřeva Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a demontáž nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup předmontáže a montáže nábytku Slovní vysvětlení
b Provádět předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Zasklívat a osazovat výplně dřevěných rámů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Kompletovat a dokončovat výrobky menších rozměrů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Doladit seřízení, kování, závěsy, zámky apod. Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit kritérium a); u kritérií b) – e) slovně vyjádřit a jedno z těchto kritérií prakticky provést.
3

Oprava, úprava a rekonstrukce nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup pro opravu, případně úpravu a rekonstrukci daného výrobku Slovní vysvětlení
b Renovovat nábytek Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby strojního opracování dřeva Slovní vysvětlení
b Obsluhovat základní dřevoobráběcí stroje a zařízení podle technologických a bezpečnostních předpisů a norem Praktické předvedení
c Popsat nastavení, základní údržbu strojů a zařízení a její význam Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Slovní vysvětlení
b Popsat zásady označování výrobků dle platných právních předpisů Slovní vysvětlení
c Popsat způsoby balení výrobků dle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Slovní vysvětlení
d Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z výroby a montáže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů z truhlářské výroby Slovní vysvětlení
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu Slovní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zaznamenávání průběhu technologického procesu a systémy a standardy řízení jakosti a kvality Slovně vysvětlení
b Vysvětlit zaznamenávání údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení v truhlářské výrobě Slovně vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí ke zhotovení jednoho případně dvou výrobků s využitím běžně používaných technologických postupů, s tím, že ověřování některými kritérii by probíhalo i mimo tento propojený rámec činností.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

Práce s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného nábytkářského výrobku

Ruční obrábění dřevěných a plastových materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručními nástroji

Povrchová úprava nábytkářských výrobků

Montáž nábytku

Obsluha, seřizování a běžná údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou nábytkářů a zástupci následujících institucí:

Asociace českých nábytkářů

Cech čalouníků a dekoratérů

Národní ústav odborného vzdělávání

Svaz zaměstnanců dřevozpracujícího průmyslu