Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pomocný pracovník v pohostinství
Platnost standardu: Od 7.8.2007 do 1.2.2012
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 1.3.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště na provoz - zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště Praktické předvedení
b Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů Praktické předvedení + slovně
c Dodržovat posloupnost prací a časový harmonogram Praktické předvedení
d Vykonat drobnou, nenáročnou opravu a údržbu inventáře, zařízení, budovy Praktické předvedení
e Objednat revizi budovy či zařízení, údržbové a opravářské práce u odborných podniků a firem - převzít výsledky jejich práce Slovní zdůvodnění
f Odemykat a zamykat budovou v souladu s domovním řádem Praktické předvedení
g Kontrolovat dodržování domovního řádu Slovní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria
2

Inkasování plateb od hostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout a evidovat objednávku hosta - přesně a rychle Praktické předvedení
b Provést vyúčtování s hostem - připravit a předložit účet Praktické předvedení + výpočet
c Přijmout a vyúčtovat platbu s hostem, použít různé formy platebního styku podle přání hosta Praktické předvedení + výpočet
d Využívat zúčtovací techniku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obstarat drobné pochůzky podle požadavků hosta Praktické předvedení
b Přemístit a zabezpečit zavazadla hostů podle jejich požadavků Praktické předvedení
c Poskytnout péči o domácí zvíře podle požadavků hosta Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
d Zajistit údržbu oblečení a drobné opravy podle požadavků hosta Praktické předvedení
e Zajistit půjčování a servis sportovních potřeb, včetně evidence o jejich zapůjčení Praktické předvedení + slovní zdůvodnění
Je třeba splnit alespoň dvě kritéria.
3

Používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat pro zadanou práci vhodné pomůcky a čisticí prostředky Praktické předvedení a slovní zdůvodnění
b Správně použít pomůcky a čisticí prostředky pro vykonání zadané práce Praktické předvedení
c Ošetřovat a udržovat pomůcky používané při úklidu Praktické předvedení
d Zacházet s nástrojem a pomůckou podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
e Obaly a zbytky čisticích a úklidových prostředků likvidovat podle předpisů na ochranu životního prostředí Slovní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria
2

Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný stroj nebo zařízení k provedení zadané práce (vysavače, šamponovače, elektrické mycí a lešticí stroje) Praktické předvedení a slovní zdůvodnění
b Dodržet správné dávkování úklidových, čisticích nebo pracích prostředků Praktické předvedení
c Správně spustit stroj a zahájit zadanou operaci Praktické předvedení
d Vykonat zadanou operaci Praktické předvedení
e Provést ošetření a údržbu stroje nebo zařízení po ukončení provozu Praktické předvedení
f Zacházet se strojem nebo zařízením podle zásad bezpečnosti práce Praktické předvedení
g Zajistit zabezpečení inventáře po ukončení provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
2

Úklid v ubytovacích zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykonávat úklid pokojů včetně příslušenství a společných prostorů Praktické předvedení
b Udržovat podlahové plochy podle jejich charakteru (umývat, pastovat, luxovat ) Praktické předvedení
c Stírat prach z nábytku Praktické předvedení
d Vyvětrat pokoj (apartmán) a ustlat lůžkoviny Praktické předvedení
e Provádět výměnu ložního prádla, ručníků Praktické předvedení
f Doplňovat toaletní a hygienické potřeby Praktické předvedení
g Čistit okna, zrcadla, dveře, osvětlovací zařízení, nábytek a stěny vymalované hlinkou nebo vytapetované podle pokynů a potřeby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
2

Orientace v možnostech podnikání ve službách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možnosti podnikání ve službách, zhodnotit rizika v podnikání Slovní zdůvodnění nebo písemně
b Vysvětlit povinnosti podnikatele vůči státu Slovní vysvětlení nebo písemně
c Vysvětlit zásady úspěchu v podnikání Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Vyhotovování podnikových písemností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit obchodní dopis Písemně
b Vyhotovit účetní doklad Písemně
c Vyřídit reklamaci, objednávku zboží nebo služby Praktické předvedení + písemně
d Vést daňovou evidenci Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Zajišťování odbytu výrobků a služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjišťovat poptávku po výrobcích a službách Písemně
b Vypracovat nabídkový list Písemně
c Navrhnout způsob zvýšení odbytu výrobků a služeb Písemně + slovní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Prezentování a propagace podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob prezentace podniku Písemně nebo slovně
b Zpracovat podklady pro prezentaci podniku Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
b Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
c Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Všechny osoby, které se přímo zúčastní zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se buď na proces, nebo na výsledek (zřídka i na oboje).

Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétních zadaných úkolů.

Po celou dobu hodnocení je sledována kvalita a postup prováděné práce, dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a zásad profesionální komunikace s hosty, dodržování časového harmonogramu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci s oborovou skupinou gastronomie, hotelnictví, turismus při NÚOV, sekcí pro NSK, jejímiž členy jsou zástupci následujících organizací:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Asociace hotelů a restaurací ČR

Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Česká barmanská asociace

Asociace sommelierů ČR

SOU gastronomie Praha 10

Střední hotelová škola Praha 10

Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát p. Radhoštěm, příspěvková organizace

Národní ústav odborného vzdělávání