Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Odborný servisní pracovník výtahů
Platnost standardu: od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech a českých technických normách z oblasti výtahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést výčet základních předpisů a českých technických norem upravujících požadavky na konstrukci Ústní ověření
b Uvést výčet předpisů a norem pro zvláštní úpravu výtahů z hlediska účelu použití (přístupnost osob s omezenou schopností pohybu, požární a evakuační výtahy, výtahy odolné vandalům apod.) Ústní ověření
c Uvést výčet základních předpisů stanovících požadavky na uvádění výtahů a bezpečnostních komponent na trh/do provozu Ústní ověření
d Uvést výčet základních předpisů a norem upravujících požadavky na provoz a zkoušení Ústní ověření
e Vyjmenovat druhy opakovaných prohlídek a zkoušek v průběhu provozu a zkoušek po provedení opravy nebo podstatných změn Ústní ověření
f Specifikovat požadavky na odbornou způsobilost k provádění činností na výtahu, uvést názvy dokladů nezbytných k výkonu činnosti Ústní ověření
g Vyjmenovat povinnosti majitele/provozovatele výtahu Ústní ověření
h Vyjmenovat povinnosti servisní firmy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat výtahy podle určeného účelu použití a zařazení do tříd podle ČSN ISO 4190-1 Ústní ověření
b Popsat funkci výtahů podle druhu řízení (jednoduché, sběrné, Duplex apod.) Ústní ověření
c Uvést požadavky na přístup do strojovny výtahu a do prohlubně šachty Ústní ověření
d Uvést požadavky na ohrazení jízdního prostoru (zcela ohrazená šachta, částečně ohrazená), použití materiálu na ohrazení, jeho pevnost Ústní ověření
e Uvést možnosti použití skla na ohrazení šachty, nebo výplně šachetních a klecových dveří, stěn klece Ústní ověření
f Uvést požadavky na osvětlení šachty a nástupišť, větrání strojovny a šachty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění odborných prohlídek výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účel vedení Knihy odborných prohlídek výtahu, lhůty jejich provádění Ústní ověření
b Specifikovat požadavky na odbornou způsobilost osob k provádění odborných prohlídek Ústní ověření
c Provést odbornou prohlídku elektrického výtahu Praktické ověření s ústní obhajobou
d Provést odbornou prohlídku hydraulického výtahu Praktické ověření s ústní obhajobou
e Uvést zásady bezpečnosti při provádění kontrolních úkonů ve strojovně Ústní ověření
f Uvést zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů v prohlubni šachty Ústní ověření
g Uvést zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů na kleci výtahu Ústní ověření
h Vyhotovit Protokol z odborné prohlídky elektrického výtahu Praktické ověření s ústní obhajobou
i Vyhotovit Protokol z odborné prohlídky hydraulického výtahu Praktické ověření s ústní obhajobou
j Uvést základní kritéria pro vyhodnocení způsobilosti výtahu k dalšímu provozu Ústní ověření
k Uvést postup při zjištění závad ohrožujících bezpečnost dalšího provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení Praktické ověření s ústní obhajobou
b Přezkoušet podlahový spínač Praktické ověření s ústní obhajobou
c Přezkoušet koncový vypínač Praktické ověření s ústní obhajobou
d Přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece/vyvažovací závaží Praktické ověření s ústní obhajobou
e Přezkoušet zachycovače klece/vyvažovacího závaží Praktické ověření s ústní obhajobou
f Přezkoušet zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru Praktické ověření s ústní obhajobou
g Přezkoušet trakční schopnost Praktické ověření s ústní obhajobou
h Přezkoušet brzdové zařízení Praktické ověření s ústní obhajobou
i Ověřit funkci nouzové signalizace Praktické ověření s ústní obhajobou
j Ověřit přesnost zastavování ve stanicích Praktické ověření s ústní obhajobou
k Přezkoušet omezení doby chodu motoru Praktické ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přezkoušet koncový vypínač Praktické ověření s ústní obhajobou
b Přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece Praktické ověření s ústní obhajobou
c Přezkoušet funkci bezpečnostního lana Praktické ověření s ústní obhajobou
d Přezkoušet zachycovače klece Praktické ověření s ústní obhajobou
e Přezkoušet funkci svěracího zařízení Praktické ověření s ústní obhajobou
f Přezkoušet funkci dosedacího zařízení Praktické ověření s ústní obhajobou
g Zkontrolovat omezení zdvihu pístu Praktické ověření s ústní obhajobou
h Provést tlakovou zkoušku a kontrolu tlakového, bezpečnostního a škrticího ventilu Praktické ověření s ústní obhajobou
i Změřit pokles a vyrovnat polohu klece Praktické ověření s ústní obhajobou
j Přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení Praktické ověření s ústní obhajobou
k Uvést požadavky na funkci nouzové signalizace a předvést způsob ověření Praktické ověření s ústní obhajobou
l Ověřit přesnost zastavování ve stanicích Praktické ověření s ústní obhajobou
m Přezkoušet omezení doby chodu motoru Praktické ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100799&kod_sm1=37).

Upozornění pro uchazeče

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předchozí získání profesních kvalifikací elektromechanik pro výtahy a servisní pracovník výtahů.

Při ověřování kritérií spočívajících v praktickém předvedení bude přihlíženo především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě provedené práce i k časovému hledisku zvládání operací.

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie výtahového průmyslu ČR