Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Montér výtahů
Platnost standardu: od 7.5.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdělení výtahů podle druhu a konstrukce pohonu, podle umístění Ústní ověření
b Z předloženého dispozičního výkresu určit druh výtahu, popsat dispoziční řešení, způsob ohrazení, umístění strojovny, vyjmenovat zakreslené části Ústní ověření
c Z předloženého dispozičního výkresu odečíst stavební rozměry šachty a strojovny, počet stanic, výšku zdvihu, řešení přístupu a vstupu do strojovny a do prohlubně Ústní ověření
d Popsat dispoziční umístění částí výtahu v šachtě a ve strojovně, určit rozhodující rozměry a vzdálenosti pro jejich instalaci a montáž Ústní ověření
e Popsat montážní schéma elektrické instalace v šachtě Ústní ověření
f Popsat montážní schéma elektrické instalace ve strojovně Ústní ověření
g Popsat schéma rozvodu hydraulického výtahu Ústní ověření
h Uvést výčet mazacích míst u výtahu, určit druhy maziva Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaměřování šachty a strojovny výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup měření stavebních rozměrů šachty a strojovny, změřit výšku zdvihu, hloubku prohlubně, výšku horního prostoru Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vyměřit osu šachty Praktické předvedení s ústním ověřením
c Vyměřit otvory pro kotvy vodítek, určit vodorovnou vzdálenost mezi kotvami podle dispozičního výkresu Praktické předvedení s ústním ověřením
d Vyměřit průchozí otvory v podlaze strojovny podle dispozičního výkresu Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vyznačit umístění hlavního vypínače, rozváděče, osvětlovacích těles podle dispozičního výkresu Praktické předvedení s ústním ověřením
f Zkontrolovat čelní stěnu (odchylky od svislé roviny, nerovnosti, výstupky) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Usazování a montování šachetních dveří výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst rozhodující míry z výkresu a s využitím návodu uvést postup pro usazení šachetních dveří Ústní ověření
b Zkontrolovat vodorovnou/svislou polohu rámu dveří, umístění do osy šachty, rovinu čelní stěny Praktické předvedení s ústním ověřením
c Popsat a předvést způsob zajištění šachetních dveří po dobu montáže Praktické předvedení s ústním ověřením
d Namontovat a seřídit zavírač a dovírač otočných šachetních dveří Praktické předvedení s ústním ověřením
e Namontovat dveřní uzávěrku Praktické předvedení s ústním ověřením
f Uvést způsoby a předvést nouzové odjištění šachetních dveří Praktické předvedení s ústním ověřením
g Uvést požadavky na zajištění ostatních vstupů do šachty nebo prohlubně výtahu (poklopy, dvířka, dveře do prohlubně) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montování vodítek výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy vodítek klece a vyvažovacího závaží Ústní ověření
b Popsat možnosti postupu montáže vodítek klece a vodítek vyvažovacího závaží (za použití lešení, plošiny, klece, …), předvést montáž vodítka z lešení Praktické předvedení s ústním ověřením
c Předvést způsob kontroly vzdálenosti mezi vodítky a od čelní stěny a kontrolu přímosti vodítek Praktické předvedení s ústním ověřením
d Vyjmenovat druhy nárazníků, předvést usazení pevných nárazníků Praktické předvedení s ústním ověřením
e Uvést způsoby mazání vodítek, předvést mazání za použití samomazů Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montování výtahového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy pohonů výtahů, možnosti umístění strojů, výhody, nevýhody Ústní ověření
b Uvést způsoby montáže výtahového stroje, usadit stroj elektrického trakčního výtahu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Zkontrolovat svislou polohu třecího kotouče, úhlu náběhu lan, souosost stroje a motoru Praktické předvedení s ústním ověřením
d Uvést požadavky na mazání stroje Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat rám klece Praktické předvedení
b Namontovat stěny a podlahu klece Praktické předvedení
c Namontovat klecové dveře Praktické předvedení
d Uvést požadavky na mezery mezi klecí a čelní stěnou, ověřit a nastavit mezeru mezi okrajem podlahy klece a stěnou šachty Ústní ověření
e Uvést výčet bezpečnostních opatření při práci na střeše klece Ústní ověření
f Instalovat části výtahu na střeše klece Praktické předvedení
g Předvést jízdu na střeše klece za použití revizní jízdy, uvést zásady bezpečnosti při jízdě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montování vyvažovacího závaží výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat možnosti konstrukčního provedení vyvažovacího závaží, uvést účel použití Ústní ověření
b Namontovat rám vyvažovacího závaží Praktické předvedení
c Namontovat kluzné čelisti a usadit do vodítek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montování nosných prostředků výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy nosných prostředků, uvést postup určení délky nosných lan Ústní ověření
b Upevnit nosné prostředky k závěsu klece za použití klínových svorek Praktické předvedení
c Upevnit nosné prostředky k závěsu vyvažovacího závaží za použití lanových svorek Praktické předvedení
d Upevnit nosné prostředky na buben bubnového výtahu Praktické předvedení
e Zkontrolovat napnutí lan Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montování omezovače rychlosti výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat omezovač rychlosti Praktické předvedení
b Namontovat závaží napnutí lana omezovače rychlosti Praktické předvedení
c Namontovat a upevnit lanko omezovače rychlosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montování elektrické instalace výtahu v šachtě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě, vybavení prohlubně šachty Ústní ověření
b Namontovat elektrickou instalaci výtahu v šachtě Praktické předvedení
c Zavěsit a uchytit vlečné kabely Praktické předvedení
d Popsat způsob určování středové polohy závěsu vlečných kabelů Ústní ověření
e Namontovat dveřní spínač ručních šachetních dveří Praktické předvedení
f Uvést požadavky na rozmístění osvětlovacích těles osvětlení šachty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu ve strojovně Ústní ověření
b Vyjmenovat způsoby vedení elektrické instalace ve strojovně, popsat způsoby ochrany proti mechanickému poškození Ústní ověření
c Uvést požadavky na umístění hlavního vypínače, zajištění vypnutého stavu Ústní ověření
d Namontovat elektrickou instalaci k jednotlivým zařízením Praktické předvedení
e Namontovat magnet elektromechanické brzdy Praktické předvedení
f Namontovat bezpečnostní spínač omezovače rychlosti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost pro práci ve výškách je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101528&kod_sm1=37).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie výtahového průmyslu ČR