Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Autotronik
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s diagnostikou a
opravami silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem a dodržovat je
Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během
opravárenské činnosti silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem a dodržovat je
Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků,
pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství
Ústní ověření
d Popsat a předvést použití osobních ochranných prostředků používaných
při opravách silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem
(izolační rukavice, ochranná obuv, ochranný štít, ochranná helma,
dielektrický koberec) včetně příkladů použití
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků v aktuální
verzi dílenské příručky
Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradní díl Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému technické dokumentace její platnou verzi pro silniční
vozidla s elektrickým a hybridním pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
d Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže, multiplexních a
logických obvodů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a
hybridním pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky a elektroniky v
silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem
Ústní ověření
b Měřit základní elektrické veličiny za použití měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy a vlastnosti snímačů výkonových prvků elektronických
systémů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a hybridním
pohonem, prokázat znalost snímačové techniky a technologie
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci a údržbu trakčních akumulátorů pro pohon vozidel Ústní ověření
b Popsat battery pack, jeho umístění, konstrukci a propojování jednotlivých
článků do jednoho celku
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria
3

Diagnostika dobíjení akumulátorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnost externích nabíječek a jejich hlavní rozdíly, popsat
kombinovanou zástrčku CCS (Combined charging system)
Ústní ověření
b Provést kontrolu funkce nabíjení trakčního akumulátoru silničních vozidel
s elektrickým a hybridním pohonem (zjištění okamžitých hodnot protékajícího
proudu nabíjecím obvodem a napětí na trakčním akumulátoru)
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria
3

Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip činnosti asynchronního a synchronního motoru Ústní ověření
b Vysvětlit činnost měniče napětí a jejich funkci, konstrukci a princip
regulace otáček
Ústní ověření
c Vysvětlit činnost elektromobilu při jízdě (trakční akumulátor, měnič,
elektromotor, rozvodovka) a jízdě z kopce s rekuperací)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit činnost, koncepci, uspořádání a využitelnost dvou rozdílných
pohonných jednotek
Ústní ověření
b Vysvětlit činnost silničních motorových vozidel s pohonem: mikro hybrid,
mild hybrid, full hybrid a plug in hybrid
Ústní ověření
c Popsat základní rozdíly elektrické soustavy silničních vozidel s elektrickým
a hybridním pohonem
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést servisní prohlídku předepsanou výrobcem na silničním vozidle s
elektrickým a hybridním pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést seriovou diagnostiku na všech jednotkách silničního vozidla s
elektrickým a hybridním pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu funkcí řídicích jednotek spojených s elektrickým a
hybridním pohonem a stavu napětí vysokonapěťových akumulátorů
Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést přípravu na uvedení vozidla do beznapěťového stavu a označení
silničního vozidla s elektrickým a hybridním pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
e Ověřit beznapěťový stav vozidla a popsat rizika a opatření na jejich
vyloučení
Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést postup při zajištění vozidla proti náhodnému či nechtěnému
znovuobnovení napětí na vysokonapěťovém systému neoprávněnou osobou
Praktické předvedení
g Provést přípravu na uvedení vozidla do provozu (včetně kontroly
izolačního stavu a kontroly ochrany pospojováním na společný potenciál
všech komponent vysokonapěťového systému)
Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést předepsaný postup uvedení vozidla do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
i Po uvedení do provozu provést kontrolu funkčnosti bezpečnostních prvků
vozidla relevantních k pohonu silničních vozidel s elektrickým a hybridním
pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/autotronik#zdravotni-zpusobilost).

Vstupní předpoklad: řidičské oprávnění skupiny B.

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

 • Dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

 • Nakládání s nebezpečnými odpady

 • Kvalitu odvedené práce

 • Dodržování technologických postupů


Specifikace podmínek ověřování kompetencí:

 • Kompetenci Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem, kritéria a), b), c), d) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem, kritéria a), b), c), d) ověřit na elektromobilu a hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin, kritéria a), b), c), d) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektropohonem, kritéria a), b) ověřit na elektromobilu a hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Diagnostika dobíjení akumulátorů, kritéria a), b) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel, kritéria a), b), c) ověřit na elektromobilu. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel, kritéria a), b), c) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem, kritéria a), b), c) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem, kritéria a), b), c), d), e), f) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení automobilového průmyslu

Škoda Auto, a. s.

Toyota Central Europe - Czech, s. r. o.

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice