Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce matracových potahů
Platnost standardu: od 24.10.2014 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.08.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy matracových potahů, jader a matrací včetně 3D vyobrazení a fotodokumentace, prokázat znalost měr v metrické soustavě Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit šířku a délku různých matracových potahů podle stanoveného matracového jádra Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést rozdíly mezi matracovými potahy bez příhraní a s příhraněmi Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést rozdíly mezi snímatelnými a nesnímatelnými (pevnými) matracovými potahy Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a naskicovat způsob střihu příhraní bez zdrhovadla nebo se zdrhovadlem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu snímatelných matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy snímatelných matracových potahů podle druhového a materiálového rozdělení a způsobu odvětrávání provést vhodný výběr matracových materiálů a polotovarů podle zadaného potahu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit důvody odvětrávání, způsoby, odvětrávací otvory nebo odvětrávací systémy v matracových potazích Ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit střihový plán neformátovaných proševů nebo matracových textilií a stanovit spotřebu materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit pomocné spojovací materiály (nitě), zdrhovadla, běžce, zdobné prvky, úchytky, značkovky, lemovky, a ostatní podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Zvolit stroje, nástroje a zařízení k zhotovení zadaného potahu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu nesnímatelných (pevných) matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce a výběr hlavních a pomocných materiálů při výrobě jednotlivých typů nesnímatelných matracových potahů Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy matracových jader pro nesnímatelné (pevné) matracové potahy Písemné a ústní ověření
c Vybrat podle obrazové dokumentace stroje a zařízení pro výrobu nesnímatelných matracových potahů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zhotovení pevného potahu obalujícího matracové jádro Písemné a ústní ověření
e Popsat dokončení zadaného výrobku (pevného nesnímatelného matracového potahu s matracovým jádrem) = matrace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení na výrobu matracových snímatelných potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit funkci strojů a zařízení na výrobu snímatelných matracových potahů Ústní ověření
b Zvolit a připravit pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a kontrolu snímatelných matracových potahů při dodržení BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést jednotlivé technologické operace podle daného pracovního postupu při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Obsluhovat příslušné stroje a zařízení při výrobě snímatelných matracových potahů při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem ze šicí dílny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny Ústní ověření
b Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenávat veškeré technické údaje Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se na precizní oveření všech odborných kompetencí.

 

Při realizaci zkoušky uchazeč zhotoví:

Snímatelný potah s příhraní, větracím pásem a zdrhovadlem na jedné dlouhé straně a spojitě na 1/3 obou krátkých stran s úchytkami a značkovkami

Snímatelný potah bez příhraně se zdrhovadlem po celém rozpojitelném obvodu, s úchytkami, značkovkami a zdobnými prvky

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce i zhotovených potahů. Pokud ze strany zkoušeného nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP a PO, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dv ou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d)Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

e)Profesní kvalifikace výroba matracových potahů a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 8 let odborné praxe v oblasti výroby matracových potahů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

f)Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

g)Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici dílnu odpovídající velikosti s rozvodem elektrické energie a stlačeného vzduchu s platnými revizemi, osvětlením, splňující normy BOZP a PO a minimálně následující materiálně-technické vybavení:

Technologické postupy, nákresy, výkresy a fotografie matracových snímatelných potahů a matrací s nesnímatelnými potahy rozdílných druhů a typů, nejméně 3 druhy snímatelných potahů se zdrhovadly, odvětráváním, úchytkami, značkovkami, nejméně 3 druhy matrací s nesnímatelnými potahy s odlišnými odvětrávacími otvory, úchytkami, značkovkami, zdobnými prvky

Vzorkovnice textilních hlavních materiálů pro výrobu matracových potahů

Materiály pro zhotovení zadaných matracových potahů: např. strojové nitě více druhů a barev, hranové lemovky, značkovky (etikety) k všívání, zdrhovadla nekonečná, jezdce min. 4 ks pro každý druh zdrhovadla, zdrhovadla ukončená potřebné délky, min. 2 druhy a délky pro rozdílný způsob uzavírání matracových potahů, textilní odvětrávací sítě, náviny nebo pásy, kovové zděře a kroužky odvětrávacích otvorů, módní zdobné prvky dle současných trendů

Fotografie a nákresy strojů a zařízení na výrobu matrací s nesnímatelnými potahy

Fotografie a nákresy matracových jader různých druhů

Měřicí, kreslicí a pro strojové šití a obnitkování potřebné pracovní pomůcky včetně rýsovacích potřeb

Základní vybavení pracoviště pro zhotovení střihových a nářezových plánů, střihů, šablon

Střihací technika a pracovní pomůcky, tj. střihací stůl, ruční nůžky malé, ruční nůžky velké krejčovské, ruční elektrický řezací strojek s kotoučovým nožem, ruční elektrický řezací strojek s přímým nožem apod.

Elektrický průmyslový šicí stroj se stehem vázaným jednojehlový

Elektrický průmyslový šicí stroj se stehem vázaným na všívání zdrhovadel dvoujehlový

Elektrický průmyslový obnitkovací šicí stroj tří nebo více nitný

Strojové jehly (min. balení 10 ks k příslušnému šicímu stroji, šitému a šicímu materiálu) a jehly k prošívacím strojům druh a počet podle typu stroje

Špendlíky krejčovské, špendlíky čalounické

Vypichovače

Ochranné pracovní prostředky

Příjemky, výdejky zboží a materiálů

Potřeby k udržování čistoty na pracovišti

Přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.

Odpovídající technické vybavení nutné k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany.

 

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 10 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

2G-spol. s r. o. - Přikrývky a polštáře

Čalounictví Bednář