Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Osobní trenér
Platnost standardu: Od 12.10.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby osobního tréninku ve fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základního názvosloví pohybů lidského těla Písemné ověření
b Prokázat znalost v dělení základních prvků stavby, dělení a spojů kosterní soustavy lidského těla (kostra osová, lebka, končetiny, pánev, dělení a stavba kostí, spojení kostí) Písemné ověření
c Prokázat znalost druhů svalové tkáně, stavby a názvosloví svalů
(dělení svalových vláken, posturální a fázická příčně pruhovaná svalová vlákna, stavba příčně pruhované svalové tkáně)
Písemné ověření
d Ukázat a vysvětlit vybranou svalovou skupinu ze soustavy kosterních svalů lidského těla Praktické a ústní ověření
e Prokázat znalost svalové kontrakce a funkce svalů (koncentrická, statická a excentrická kontrakce, agonista, antagonista a synergista) Písemné ověření
f Prokázat znalost orgánové soustavy lidského těla Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby osobního tréninku ve fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy diagnostiky lidského těla Písemné ověření
b Pojmenovat druhy pohybových stereotypů nebo držení těla pro konkrétní předmět diagnostiky
(páteř, pánev, lopatky, svaly, klouby, pohybová motorika, funkční test svalů)
Písemné ověření
c Na modelovém příkladu předvést analýzu držení těla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poradenství v oblasti zdravé výživy, pitného režimu a doplňků stravy ve fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat obecné zásady racionální výživy a správné skladby jídelníčku, specifika fitness výživy a výživy v silových sportech ve srovnání s běžnou výživou člověka Ústní ověření
b Prokázat znalost sacharidů jako živin, jejich příjem a dávkování, metabolismus, a význam pro lidský organismus Písemné ověření
c Prokázat znalost tuků jako živin, jejich příjem a dávkování, metabolismus, a význam pro lidský organismus Písemné ověření
d Prokázat znalost bílkovin jako živin, jejich příjem a dávkování, metabolismus, a význam pro lidský organismus Písemné ověření
e Prokázat znalost významu vitamínů a minerálů (rozpustnost, zdroje a přínos) Písemné ověření
f Prokázat znalost významu pitného režimu, pitný režim ve standardním režimu, význam pitného režimu ve sportu Písemné ověření
g Kategorizovat suplementy a popsat jejich význam a doporučení v příjmu pro sportovce, doporučené denní dávky Ústní ověření
h Na modelovém příkladu vypočítat energetický výdej a stanovit energetický příjem na základě stanoveného cíle Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v metodice a zásadách posilování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit základní pojmy a názvosloví v posilování Písemné ověření
b Popsat základní prvky stavby a skladby tréninkového programu Písemné ověření
c Přiřadit typ tréninku k jednotlivým metodám posilování Písemné ověření
d Uvést tréninkové zvláštnosti v individuálním osobním tréninku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavení tréninkového plánu osobního tréninku ve fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na modelovém příkladu klienta nastavit cíle jeho fyzické aktivity a jejich splnitelnost (naplnitelnost) Praktické předvedení
b Vypracovat tréninkový plán (1 mikrocyklus) podle zadaných kritérií Praktické předvedení
c Navrhnout vhodné techniky pro zlepšení rozsahů pohybu, mobilitu a flexibilitu ve vztahu k modelovému příkladu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení osobního tréninku ve fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat cviky pro 3 svalové partie lidského těla a 9 zadaných cviků předvést. Praktické předvedení a ústní ověření
b Vést osobní trénink a předvést komunikaci s klientem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria
4

Orientace v psychologii, pedagogice a komunikaci pro potřeby osobního tréninku ve fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních pojmů a metod oboru psychologie a pedagogiky Písemné ověření
b Prokázat znalost různých pedagogických přístupů ve výuce techniky cvičení Ústní ověření
c Předvést komunikaci s klientem při vedení tréninku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Poskytování základního poradenství v oblasti regenerace v oblasti osobního tréninku ve fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pojem regenerace a vysvětlit její význam Písemné a ústní ověření
b Na modelovém příkladu stanovit vhodný druh regerenace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možné nežádoucí účinky pro jednotlivé druhy regenerace Písemné a ústní ověření
d Popsat význam spánku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci pro potřeby osobních trenérů ve fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti rozdělení způsobů první pomoci Písemné ověření
b Popsat možné druhy vyšetření Písemné a ústní ověření
c Předvést první pomoc pro zástavu dechu (příznaky, příčiny, umělé dýchání) Praktické předvedení
d Předvést první pomoc pro zástavu krevního oběhu (příznaky, příčiny, resuscitace) Praktické předvedení
e Předvést první pomoc pro poruchy vědomí (příznaky, příčiny, postup pomoci) Praktické předvedení
f Předvést první pomoc pro krvácení (příznaky, příčiny, postup pomoci) Praktické předvedení
g Předvést první pomoc pro šokové stavy (příznaky, příčiny, 5T) Praktické předvedení
h Vyhodnotit rychle nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat, zástava dechu a krevního oběhu, krvácení), určit druh a rozsah poranění a poškození; navrhnout a předvést způsoby řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při osobním tréninku ve fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Ústní ověření
b Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Ústní ověření
c Předvést způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů při individuálních lekcích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v prevenci proti dopingu ve fitness

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zdroj a obsah seznamu zakázaných látek a způsob aktualizace seznamu zakázaných látek Ústní ověření
b Vysvětlit zdravotní důsledky zneužívání dopingu na konkrétním příkladu Ústní ověření
c Vyjmenovat světové antidopingové organizace a způsob boje proti dopingu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámený s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/osobni-trener-ve-fitness).

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu.

Musí přitom splňovat následující pravidla:

 1. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

 2. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

  • Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy: Pro každé kritérium existuje několik otázek.

  • Pro jednotlivé vygenerované testy: Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň tři otázky.

  • Pro úspěšné splnění požadavku testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 60 % otázek

 

Využití testu se týká kompetencí uvedených níže (u nichž je to uvedeno), a to za současného dodržení příslušných dalších požadavků:

 

Kompetence Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby osobního tréninku ve fitness:

 • Znalosti uchazeče budou ověřeny písemně formou testu s uzavřenými otázkami.

 • Test se bude skládat z 30 otázek, které budou obsahovat kritéria a), b), c), e), f)

 • Uchazeč musí zakroužkovat nebo doplnit správnou odpověď

 • Pro ověření kritéria a) budou zadány otázky týkající se pohybů v kloubech, anatomických rovin, os a směrů

 • Pro ověření kritéria d) si uchazeč vylosuje 1 ze 12 svalových skupin:

 1. Svaly hrudníku,

 2. Svaly břicha,

 3. Vzpřimovače páteře,

 4. II., III. a IV. povrchová skupina svalů zad,

 5. Svaly lopatky a rotátorová manžeta,

 6. Flexory a extenzory loketního kloubu,

 7. Svaly předloktí,

 8. Extenzory kyčelního kloubu,

 9. Flexory kyčelního kloubu,

 10. Abduktory a adduktory kyčelního kloubu,

 11. Flexory a extenzory kolenního kloubu,

 12. Svaly bérce.

K vylosované svalové skupině uchazeč vyjmenuje všechny svaly, které do ní patří (český a latinský název svalu) a popíše jejich začátek, úpon a funkci.

Kompetence Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby osobního tréninku ve fitness:

 • Znalosti uchazeče budou ověřeny písemně formou otevřených otázek, týká se kritérií a), b) a c).

 • Pro ověření kritéria d) musí uchazeč stanovit diagnostiku držení těla na modelovém příkladu. Modelový příklad může být simulován jedním ze zkoušejících nebo pomocí vhodné baterie fotografií, která bude znázorňovat 1 klienta ze všech pohledů podle anatomických rovin, a kterou ke zkoušce zajistí zkoušející.

 

Kompetence Poradenství v oblasti zdravé výživy, pitného režimu a doplňků stravy ve fitness:

 • Znalosti uchazeče budou ověřeny písemně formou testu s uzavřenými otázkami.

 • Test se bude skládat z 15 otázek, které budou obsahovat kritéria b), c), d), e), f).

 • Uchazeč musí zakroužkovat nebo doplnit správnou odpověď.

 • Kritérium a) a g) bude ověřeno ústně.

Uchazeč specifikuje obecné zásady racionální výživy a správné skladby jídelníčku, porovná výživu běžné populace a sportujících a kategorizuje suplementy včetně jejích významu.

Pro ověření kritéria h) uchazeč vypočítá energetický výdej na modelovém příkladu, stanoví vhodný energetický příjem s ohledem na cíl a plánovanou fyzickou aktivitu formou osobního tréninku. Modelový příklad stanoví zkoušející (pohlaví, výška, váha, věk a průměrný počet hodin za den pro jednotlivé skupiny intenzit každodenních činností), a to v den zkoušky v době přípravy na zkoušku.

 

Kompetence Orientace v metodice a zásadách posilování:

 • Znalosti uchazeče budou ověřeny písemně formou otevřených otázek, týká se kritérií a), c), d), e).

 

Kompetence Sestavení tréninkového plánu osobního tréninku ve fitness:

 • Kritérium a) bude ověřeno prakticky. Uchazeč podle zadání autorizované osoby nastaví cíl nebo cíle tréninkového plánu tak, aby plán byl reálný a mohl při dodržení bezpečnostních a zdravotních pravidel naplnit očekávání klienta (modelového cvičícího). Autorizovaná osoba zadá jeden příklad, odlišný od použitého pro zadání práce podle kritéria b). Autorizovaná osoba zadá konkrétní modelovou situaci, např.: muž 45 let, 10 kg nadváhy, sedavé zaměstnání, cíl zhubnout nadbytečné kilogramy a získat dobrou fyzickou kondici.

 • Kritérium b) bude ověřeno ústní obhajobou přinesené práce. Autorizovaná osoba zašle nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním zkoušky uchazeči zadání pro vytvoření tréninkového plánu pro klienta (pohlaví, věk, trénovanost, zdravotní stav, pohybová dovednost a cíl fyzické aktivity). Na jeho základě uchazeč připraví písemný tréninkový plán v elektronické podobě v rozsahu minimálně 2 normostrany A4 (normostranou se rozumí 1 800 znaků). Časově bude rozdělen podle jednotlivých tréninkových úseků, v nichž budou popsány jednotlivé cviky jdoucí za sebou následujícím způsobem: grafický záznam pohybu (figurka nebo fotografie), názvoslovný popis jednotlivých cviků, dávkování a počet opakování v sériích podle výkonnosti klientů, fyziologický účinek. Zpracovaný plán uchazeči zašle autorizovaná osoba nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky a ten u zkoušky sestavený plán obhájí. Předmětem hodnocení bude obhajoba a odpovědi na otázky autorizované osoby ohledně zpracování plánu, nikoli vlastní zpracování práce. Součástí zadání pro vytvoření tréninkového plánu bude také popis dostupného vybavení zkušebního místa.

 • Kritérium c) bude ověřeno ústně. Uchazeč zhodnotí cíle klienta na modelovém příkladu. Modelový příklad (pohlaví, věk, historie pohybu a cíl fyzické aktivity v čase) stanoví autorizovaná osoba v den zkoušky.

 

Kompetence Vedení osobního tréninku ve fitness:

Znalosti uchazeče pro kritéria a) a b) budou ověřeny formou praktického předvedení a ústního ověření.

 • Pro kriterium a) si uchazeč vylosuje 3 svalové skupiny z kompetence Orientace ve fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby osobního trenéra ve fitness, pro každou svalovou skupinu uvede minimálně 5 cviků, z nichž autorizovaná osoba vybere 3. 9 takto vybraných cviků (3x3 z každé svalové skupiny) předvede uchazeč se správným technickým provedením v minimální časové dotaci 20 minut.

 • Pro kriterium b) uchazeč předvede cviky dle kriteria a) v uceleném bloku v minimální časové dotaci 20 minut, který splňuje pravidla tréninkové jednotky a zaměří se zejména na správný metodický popis, vedení tréninku a komunikaci s klientem.

Pro kriteria a) i b) využije vybavení fitness centra - posilovací stroje, kardio trenažery, pomůcky pro funkční trénink a další cvičební pomůcky i samostatný prostor se sportovní podlahou, kde předvede cviky s použitím váhy vlastního těla. Klienta bude simulovat jeden ze dvou zkoušejících. V komunikaci s klientem se hodnotí hlasitost projevu, zřetelnost a srozumitelnost povelů, motivace a zpětná vazba pro klienta.

 

Kompetence Orientace v psychologii, pedagogice a komunikaci pro potřeby osobního tréninku ve fitness:

 • Znalosti uchazeče budou ověřeny písemně formou testu s uzavřenými otázkami, týká se kritéria a).

 • Test se bude skládat z 15 otázek.

 • Uchazeč musí zakroužkovat nebo doplnit správnou odpověď.

 

Kompetence Poskytování základního poradenství v oblasti regenerace v oblasti osobního tréninku ve fitness:

 • Znalosti uchazeče budou ověřeny písemně formou otevřených otázek v kombinaci s ústním ověřením, týká se kritérií a), c), d)

 • Kritérium b) bude ověřeno prakticky s ústní obhajobou.

Uchazeč stanoví pro modelový příklad vhodný druh regenerace a vysvětlí důvod této volby. Modelový příklad stanoví autorizovaná osoba.

 

Kompetence Poskytování první pomoci pro potřeby osobních trenérů ve fitness:

 • Znalosti uchazeče budou ověřeny písemně formou testu s uzavřenými otázkami, týká se kritéria a)

 • Test se bude skládat z 5 otázek.

 • Uchazeč musí zakroužkovat nebo doplnit správnou odpověď.

 • Znalosti uchazeče budou ověřeny písemně formou otevřených otázek v kombinaci s ústním ověřením, týká se kritéria b).

 • Kritéria c), d), e), f), g) budou ověřována prakticky.

 • Pro ověření kritéria h) uchazeč prakticky předvede reakci na modelovou nenadálou situaci. Nenadálou situaci stanoví zkoušející a uchazeč musí reagovat a zajistit první pomoc bez přípravy. Modelovým klientem bude jeden ze dvou zkoušejících.

 

Kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při osobním tréninku ve fitness:

 • Uchazeč bude verbálně prezentovat možné způsoby zajištění bezpečnosti a prevence úrazů při osobním tréninku ve fitness.

 

Kompetence Orientace v prevenci proti dopingu ve fitness:

 • Znalosti uchazeče se budou ověřovat verbálně.

 • Musí zaznít zdroj seznamu zakázaných látek, příklady zdravotních dopadů jejich užívání a minimálně jedna světová antidopingová organizace nebo vysvětlení, co je antidopingový kodex.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Trenérská škola Olympia - Ing. Matěj Hanák, lektor

Fitness Institut s. r. o. - Mgr. Jan Caha

Institut sportovního vzdělávání, z. s. - Mgr. Zdeněk Ledvina

Česká komora fitness z. s. - Mgr. Jana Havrdová