Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Letecký mechanik pro avioniku
Platnost standardu: Od 14.1.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Sestavení a zapojení systémů avioniky a elektrovybavení letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat technickou dokumentaci k provádění zástaveb a oživení systémů avioniky letadla a systémů elektro Praktické předvedení
b Zvolit postup práce a pracovní prostředky k provádění zástaveb a oživení systémů avioniky a elektro Praktické předvedení
c Provést sestavení a zapojení systémů avioniky a elektrovybavení letadla v souladu se zadanou dokumentací letadla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve výrobní a servisní dokumentaci a technických podkladech leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat práva k vyplnění záznamů leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro Ústní ověření
b Popsat pravidla pro práci s technickým manuálem leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro Ústní ověření
c Popsat pravidla pro vyplňování dokumentace leteckých palubních přístrojů a zařízení ze systémů avioniky a elektro Ústní ověření
d Určit správný výkres leteckých palubních přístrojů a zařízení systémů avioniky a elektro a přiřadit odpovídající část technického manuálu k zadanému systému letadla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Používání měřicí a zkušební techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce, měřicí a diagnostickou techniku k měření leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro Praktické předvedení
b Připravit a zapojit měřicí a diagnostickou techniku k měření leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro v souladu s dokumentací Praktické předvedení
c Provést měření, diagnostiku a konfiguraci systému leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro v souladu s dokumentací Praktické předvedení
d Vyhodnotit výsledky provedeného měření a diagnostiky systému leteckých palubních přístrojů, zařízení avioniky a elektro v souladu s dokumentací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup a diagnostickou techniku k provedení funkční zkoušky palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro v souladu se zadanou technickou dokumentací Praktické předvedení
b Provést funkční zkoušku leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů avioniky a elektro v souladu se zadanou technickou dokumentací Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky měření a diagnostiky leteckých palubních přístrojů a zařízení ze systémů avioniky a elektro Praktické předvedení
d Zaznamenat do technické dokumentace výsledky diagnostických měření leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů letecké navigace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, potřebného nářadí a pomůcek pro provedení montáže, demontáže, opravy, údržby, seřízení letadlových celků a systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní postup k provedení montáže, demontáže, opravy nebo seřízení leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů letecké navigace v návaznosti na výsledek diagnostických měření Praktické předvedení
b Zvolit nářadí, pomůcky a diagnostickou techniku k provedení montáže, demontáže, opravy, údržby a seřízení leteckých palubních přístrojů a zařízení a systémů letecké navigace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Opravy leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit zdroj závady palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace na základě výsledků diagnostických měření Praktické předvedení
b Odstranit závadu pomocí výměny bloku, přístroje nebo překonfigurováním přístroje letecké navigace Praktické předvedení
c Ověřit správnost funkce leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace po provedené opravě Praktické předvedení
d Zpracovat technický protokol a vyplnit technickou dokumentaci po provedené opravě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola avionických systémů a zařízení ve vybavení letadla, sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit přístroje a techniku pro kontrolní měření avionických systémů a zařízení ve vybavení letadla Praktické předvedení
b Provést předinstalační ověření funkcí avionických systémů a zařízení letadla Praktické předvedení
c Provést kontrolní měření a konfigurace avionických systémů a zařízení ve vybavení letadla Praktické předvedení
d Vyplnit technickou dokumentaci po provedené kontrole avionických systémů a zařízení ve vybavení letadla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pravidla pro vyplňování dokumentace v oblasti letecké techniky pro avioniku, určit práva k vyplnění a ověření záznamů Ústní ověření
b Vybrat technickou a provozní dokumentaci potřebnou k úkonu obnovení letadlové způsobilosti leteckých palubních přístrojů a zařízení a přístrojů a systémů letecké navigace Praktické předvedení
c Zaznamenat do technické a provozní dokumentace letecké techniky pro avioniku údaje o průběhu a výsledcích provedené prohlídky a kontroly palubních přístrojů a zařízení a přístrojů a systémů letecké navigace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-avio#zdravotni-zpusobilost).

 

Mezi typická letadla vyráběné v ČR, na kterých je možné zkoušku vykonat, patří zejména L410, EV55, AE270, nebo lehká letadla Z42 nebo Z43, PS -28 nebo na jiných typech letounu, kde je uděleno oprávnění k výrobě v ČR podle Části 21, hlavy G.

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí a kriterií:

Používání měřicí a zkušební techniky -

b, c - proměření a prozkoušení palubních přístrojů ( rychloměr, umělý horizont, výškoměr, zatáčkoměr, směrový setrvačník, variometr)

Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace -

b - kontrola, přezkoušení a seřízení přístrojů a zařízení (systém pro měření a plnění paliva, systém pro řízení odledňování letounu, systém pro vytápění a vyhřívání a řídící jednotky pro řízení a monitorování agregátů)

Opravy leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace -

a, b, c - demontáž a částečné opravy elektrických agregátů, kolektorů vodičů, kabelových ramp, kolektorů elektrických instalací, signalizátorů a vysílačů, cívek a dalších speciálních agregátů elektrických instalací.

Kontrola avionických systémů a zařízení ve vybavení letadla, sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky -

a,b,c - přezkoušení a seřízení elektrovybavení vybavení letadla slouží cestujícím (individuální osvětlení a stropní polici pro malé příruční zavazadlo)

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky -

a, b - evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce v provozní dokumentaci letadla

Autorizovaná osoba může k ověření kompetencí při zkoušce dle tohoto standardu vybrat některou z těchto následujících činností:

  • zkoušení správné funkce jednotlivých přístrojů ze systémů avioniky a elektrosystémů
  • zapojování systémů a instalace přístrojů ze systému avioniky a elektrosystémů
  • nastavení přístrojů a systémů na hodnoty (data) podle k tomu určené dokumentace
  • ověření správnosti funkce komplexního systému avioniky elektro a identifikace zdroje případné poruchy avioniky a elektrosystému

Výběr leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace a rozsah činností ke zkoušce zvolených autorizovanou osobou musí být takový, aby se ověřily všechny kompetence a kritéria ve standardu v celkové době trvání zkoušky. Autorizovaná osoba může typy letadel měnit podle změn letadlového parku. Autorizovaná osoba si na pomoc ke zkoušce může přizvat potřebný počet pomocných pracovníků (např. elektromechanika).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Aircraft Industries, a. s.

Jihostroj, a. s.