Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Provozní montér vodovodů a kanalizací
Platnost standardu: od 29.11.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v legislativě související s provozem vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích - § 2, 3, 9, 10, 11, 13, 15–17, 20, 23 a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích – § 1, 15, 27-28 a příloha č. 12, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, především § 3 a 9-11 Ústní ověření
c Vysvětlit obsah § 8, vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v trubních materiálech, tvarovkách, armaturách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy materiálů používaných pro stavbu vodovodů Ústní ověření
b Vyjmenovat jednotlivé druhy armatur a zařízení pro montáž vodovodů, jejich význam a použití Ústní ověření
c Provést výpis materiálu ze zadané výkresové dokumentace opravy řadu, přípojky dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Identifikovat materiál potrubí a jeho rozměry – vnitřní a vnější světlost Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout správný technologický postup práce na vodovodních rozvodech dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné k provedení práce dle zadání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technickoprovozní dokumentaci a normách spojených s provozem vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit typy provozní a technické dokumentace a možnosti jejího využití Ústní ověření
b Objasnit náležitosti provozního řádu vodovodu a popsat provozní schéma vodovodu Ústní ověření
c Popsat výstup z Geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech vodovodní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
d Číst zadané výkresy vodovodu (situace vodovodu, podélný profil, kladečské schéma, provozní schéma). Orientace v ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb – výkresy vodovodu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat zásady obsluhy a údržby potrubí vodovodů podle TNV 75 5922 Ústní ověření
f Uvést nejmenší dovolené svislé a vodorovné vzdálenosti při křížení podzemních sítí dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí Ústní ověření
g Objasnit pravidla pro provádění výkopů. Orientovat se v ČSN 73 3050 Zemní práce. Ústní ověření
h Orientovat se v terénu podle provozní dokumentace a mapových podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany spojené s prováděním obsluhy a údržby vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat objektová a profesní rizika, jež mohou nastávat při obsluze a údržbě vodovodů Ústní ověření
b Předvést poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem, zasažení chemikálií a úrazu dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat materiální zabezpečení provozních montérů vodovodů, vybavení ochrannými pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
d Vysvětlit zásady bezpečné práce s elektrickým nářadím v mokrém prostředí Ústní ověření
e Vysvětlit zásady bezpečné práce v podzemních prostorách, včetně práce s ručním nářadím se spalovacím motorem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a oprava zařízení spojených s provozem vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vyhledání potrubí v terénu (nebo lokalizaci poruchy) vyhledávací technikou Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat opravu vodovodní přípojky Ústní ověření
c Provést opravu vodovodního řadu dle zadání Praktické předvedení
d Provést výměnu armatury (sekční uzávěr, hydrant) včetně schematického zákresu Praktické předvedení
e Provést navrtávku potrubí pro domovní přípojku dle zadání Praktické předvedení
f Popsat dezinfekci, odkalení a odvzdušnění vodovodního řadu po opravách Ústní ověření
g Popsat druhy vodoměrů, možnosti a pravidla pro jejich umístění Ústní ověření
h Provést montáž vodoměru (vodoměrné soupravy) dle zadání Praktické předvedení
i Provést odečet vodoměru dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
j Pracovat s ručním nářadím a strojním zařízením dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění tlakových zkoušek vodovodních rozvodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy tlakových zkoušek potrubí Ústní ověření
b Připravit dle zadání část vodovodního řadu pro tlakovou zkoušku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést tlakovou zkoušku části vodovodního řadu dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce minimálně 2 modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria, jak vyplývá z hodnoticího standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

 

V kompetenci "Údržba a oprava zařízení spojených s provozem vodovodů"

kritérium c) Provést opravu vodovodního řadu dle zadání – autorizovaná osoba připraví alespoň 2 metry potrubí příslušného materiálu se zadaným poškozením – např. příčný lom, podélná trhlina, bodová perforace

kritérium d) Provést výměnu armatury včetně schematického zákresu – autorizovaná osoba připraví úsek potrubí se vsazenou armaturou a armaturu na výměnu

kritérium h) Provést montáž vodoměru (vodoměrné sestavy) dle zadání – autorizovaná osoba připraví vodoměrnou sestavu namontovanou na potrubí a vodoměr na výměnu, vodoinstalační materiál a plomby

kritérium j) Pracovat s ručním nářadím a strojním zařízením dle zadání – autorizovaná osoba připraví potrubí v různém materiálovém provedení pro řezání, navrtávání (momentový klíč a navrtávací souprava).

 

V kompetenci "Provádění tlakových zkoušek vodovodních rozvodů"

kritérium b) Připravit dle zadání část vodovodního řadu pro tlakovou zkoušku – autorizovaná osoba připraví část vodovodního řadu s minimálně jednou navrtávkou potrubí pro tlakovou zkoušku

kritérium c) Provést tlakovou zkoušku části vodovodního řadu dle zadání – autorizovaná osoba připraví část vodovodního řadu s minimálně jednou navrtávkou potrubí a provedení tlakové zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

TEPVOS, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.

VOŠS a SŠS Vysoké Mýto