Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Tvářeč plastů pro letadla
Platnost standardu: Od 11.4.2017 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce v letecké výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat požadavky na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při prací Písemné ověření
b Uvést a popsat požadavky na dodržování požární ochrany Písemné ověření
c Uvést a popsat zásady práce s nebezpečnými látkami používanými při dané činnosti Písemné ověření
d Uvést a popsat zásady poskytování první pomoci Písemné ověření
e Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků při dané činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava jednotlivých dílů letadla z plastů před tvářením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při tváření plastových dílců letadla (z PMMA, polykarbonátů aj.) nebo jejich částí dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Připravit povrchy jednotlivých dílů pro lepení (pomocí vhodných nástrojů, strojů a zařízení) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dělení jednotlivých dílů letadla z plastů před tvářením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při dělení plastových dílců letadla (z PMMA, polykarbonátů aj.) nebo jejich částí dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení k dělení jednotlivých plastových dílů letadla dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Dělit jednotlivé plastové díly letadla (pomocí vhodných nástrojů, strojů a zařízení) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Svařování jednotlivých dílů letadla z plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při svařování plastových dílců letadla (z PMMA, polykarbonátů aj.) nebo jejich částí dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení ke svařování jednotlivých plastových dílů letadla dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Svařit jednotlivé plastové díly letadla (pomocí vhodných nástrojů, strojů a zařízení) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Lepení jednotlivých dílů letadla z plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při lepení plastových dílců letadla (z PMMA, polykarbonátů aj.) nebo jejich částí dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení k lepení jednotlivých plastových dílů letadla dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Lepit jednotlivé plastové díly letadla (pomocí vhodných nástrojů, strojů a zařízení) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tváření jednotlivých dílů letadla z plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při tváření plastových dílců letadla (z PMMA, polykarbonátů aj.) nebo jejich částí dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení k tváření jednotlivých plastových dílů letadla dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Tvářením vyrobit plastový díl letadla (pomocí vhodných nástrojů, strojů a zařízení) dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a opracování plastových dílů letadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení (pro broušení nebo leštění) plastových dílů dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Strojově vybrousit a vyleštit plastové díly nebo jejich součásti s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
c Ručně vybrousit a naleštit plastové díly nebo jejich součásti s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
d Kontrola finálního povrchu plastových dílů letounu dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a leštění oken letounu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup při výrobě oken letounu nebo jejich částí dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
b Zvolit a připravit vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení pro výrobu okna letounu dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Zkompletovat okno letounu dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Provést finální úpravu povrchu oken letounu leštěním dle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=103026).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Zkouška musí odpovídat reálným pracovním činnostem tvářeče plastů úrp letadla. Ve vyjádřeních kritérií hodnocení způsobilostí týkajících se tváření, lepení a úprav povrchů dílů letadla se pro účely zkoušky předpokládá velikost dílců cca 0,1 až 0,3 m2.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Latecoere Czech Republic (původní název LETOV LETECKÁ VÝROBA, s. r. o.)

Aircraft Industrie, a. s.

EVEKTOR-AEROTECHNIK, a. s.

Jihostroj, a. s.

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod