Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strategických dokumentech, právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a recyklaci druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat hlavní dokumenty ovlivňující v rámci EU recyklaci odpadů, druhotných surovin a oběhové hospodářství Ústní ověření
b Charakterizovat základní právní předpisy, zákony a vyhlášky upravující v ČR nakládání s odpady a druhotnými surovinami Písemné ověření
c Vyjmenovat kritéria, podle kterých odpad přestává být odpadem a uvést příklady pro kovový šrot nebo jiné odpady Ústní ověření
d Zhodnotit úroveň zapracování povinností zpracovatele odpadů, stanovené zákonem o odpadech v předloženém interním předpisu Praktické předvedení
e Charakterizovat strukturu a druhy norem pro odpady kovů, plastů, papíru a skla s použitím textu norem Písemné ověření
f Vyjmenovat náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v technologiích recyklace a nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy technologií recyklace kovů a plastů s využitím obrazových schémat Písemné ověření
b Popsat principy technologií recyklace papíru a skla s využitím schémat Písemné ověření
c Popsat technologie nakládání s vozidly s ukončenou životností s využitím schémat Písemné ověření
d Popsat technologie nakládání s elektroodpady s využitím schémat Písemné ověření
e Navrhnout technologický postup zpracování, třídění a recyklace určeného vzorku odpadů na vstupu do zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
f Posoudit volbu technologického postupu recyklace stanovených vzorků z hlediska ohrožení životního prostředí a pravděpodobnosti vzniku ekologické újmy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Orientace v materiálech na vstupu a výstupu ze zařízení pro zpracování odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní skupiny odpadů a druhotných surovin a jejich směsí důležitých pro recyklaci Písemné ověření
b Navrhnout metody odběru vzorků a kontroly složení určených odpadů a druhotných surovin podle platných norem nebo jiných předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést vizuální kontrolu a hodnocení kvality předloženého vzorku druhotné suroviny ze stanoveného technologického zařízení Praktické předvedení
d Vyhodnotit rozdíly mezi normovanými a skutečnými vlastnostmi předložené druhotné suroviny a určit jejich příčinu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování, měření a dokumentování parametrů odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout měřitelné parametry pro určené třídy druhotných surovin z recyklace kovových odpadů s použitím norem ČSN Praktické předvedení
b Vybrat a vyhodnotit alespoň dva vzorky z odpadů kovů a plastů a zpracovat dokumentaci jejich parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
c Porovnat normované a skutečné parametry hodnocených dvou vzorků z odpadů kovů a plastů a vyhodnotit důvody případných rozdílů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vedení evidence průběhu technologického procesu recyklace odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat požadavky na průběžnou evidenci podle zákona o odpadech a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Ústní ověření
b Provést zápis do provozního deníku podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady s praktickou ukázkou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyplnit roční hlášení o přijatých, zpracovaných a využitých odpadech a druhotných surovinách dle určených předpisů Praktické předvedení
d Vyplnit předepsané doklady pro posuzování shody pro stanovenou druhotnou surovinu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování technologických postupů pro třídění, zpracování a recyklaci druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout recyklační technologii u stanoveného vzorku odpadů nebo výrobku s ukončenou životností (demontáž, stříhání, drcení, lisování, separace) z hlediska efektivnosti zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit vliv stanovené technologie na ohrožení životního prostředí Praktické předvedení
c Vyhodnotit průběh stanovené recyklační technologie z hlediska zabezpečování parametrů kvality výstupního materiálu, určit případné nedostatky a navrhnout jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Třídění odpadů a druhotných surovin z recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsah interního předpisu pro třídění určených odpadů a odstranění nebezpečných látek před jejich recyklací Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout obsah návodu o třídění druhotných surovin pro školení pracovního kolektivu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit předložené vzorky odpadů železných a neželezných kovů, plastů, papíru, skla podle Katalogu odpadů, předpisů a norem pro kritické suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit a vyhodnotit radioaktivitu odpadů ručními přístroji s možností použít návod k přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
e Změřit a vyhodnotit vlhkost papíru ručním přístrojem s možností použít návod k přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování a kontrola postupů při odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů z recyklačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy nepoužitelných a nebezpečných odpadů vznikajících v recyklačním zařízení a způsoby jejich odstranění Ústní ověření
b Navrhnout způsob odstraňování, kontroly a evidence odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit skladovací a přepravní prostředek pro stanovený nebezpečný odpad a vystavit dokumentaci k jeho přepravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Diagnostikování závad a navrhování plánů oprav technologických zařízení pro zpracování odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní projevy závad a poruch provozně kritických míst určeného technologického zařízení pro recyklaci Ústní ověření
b Posoudit strukturu a účelnost předložené provozní dokumentace pro předcházení poruch u konkrétního zařízení pro zpracování odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat závadu nebo poruchu na určené provozní jednotce technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat podklad pro plán opravy diagnostikované závady na určené provozní jednotce technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovování a kontrola podmínek pro skladování a přepravu odpadů a druhotných surovin z recyklačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit nebo posoudit místa pro skladování odpadů a druhotných surovin z recyklace podle požadavků vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout označování a skladování částí demontovaných výrobků, aby nedocházelo ke znečištění ovzduší, vody a půdy Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout opatření zamezující smíchání nebo znečištění druhotných surovin a jejich kontroly v průběhu skladování a přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat přípravu druhotných surovin a odpadů z recyklačního procesu k přepravě podle požadavků evropských nebo mezinárodních předpisů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení pracovního kolektivu vykonávajícího odborné práce v oblasti recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit činnosti pracovníkům podle jejich specializace a odpovědnosti (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat výsledky činnosti pracovníků s využitím pracovních předpisů a norem Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dodržování bezpečnosti práce pracovním kolektivem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Kontrola dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí pro oblast recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifické požadavky bezpečnosti práce v recyklačním zařízení Písemné a ústní ověření
b Navrhnout ochranné pomůcky pro práci v recyklačním zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat zajištění bezpečnosti práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v recyklačním zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Při ověřování teoretických znalostí (dokumentů, zákonů, předpisů, norem atd.) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (www.stránky, katalogy, firemní materiály apod.).

 

Pro písemné ověřování jsou autorizovanou osobou připraveny úlohy, které umožní ověřit příslušná kritéria. Zkoušející také podle zaměření uchazeče zpřesní komoditní obsah zkoušky na vybrané (určené) druhy odpadů a druhotných surovin. Výběr nejméně dvou komoditně odlišných vzorků stanoví AOs podle odborného zaměření uchazeče o zkoušku.

 

Při praktickém ověřování bude posuzována schopnost uchazeče využívat návody a předpisy v reálných podmínkách, a to z hlediska bezpečnosti práce, kvality druhotných surovin a nakládání s nebezpečnými odpady.

Při vizuálním hodnocení druhů odpadů a znečištění bude uchazeč vycházet z informace zkoušejícího, jak je vzorek deklarován, jaké odpady obsahuje; jeho úkolem je podle tvaru a barvy odpadu rozlišit druhy (u šedě zbarvených kovů může jen podle zdroje/původu odhadnout, o jaký odpad se jedná, podobný problém je u výrobků z plastů). Uchazeč bude hodnotit, jaký materiál je považován v konkrétním druhu odpadu za znečištění (např. legovaná ocel v odstřižcích plechu, litina v oceli, měď nebo slitiny mědi v oceli, hliník v mědi a měď v hliníku, kovy a sklo v plastech, kovy a porcelán ve skle). Důležitý je proces hodnocení vzorku uchazečem.

Při ručním třídění bude uchazeč postupovat podle návodu (např. podle snímků odpadů součástek a materiálů, snímků plastových lahví, označení materiálu pro účely recyklace) a svůj postup zdůvodní. Pro tuto činnost si uchazeč sám vybere vhodné ochranné osobní pomůcky, případně nářadí.

Při demontáži nebo oddělování části zařízení bude uchazeč postupovat podle zadání a svůj postup zdůvodní. Pro tuto činnost si uchazeč sám vybere vhodné ochranné osobní pomůcky a nářadí.

Vhodný manipulační prostředek a skladový kontejner bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů nebo poskytnutých prostředků.

 

Dva až čtyři vzorové podklady pro praktické ověření (interní dokumenty, provozní řád, interní normy pro třídění vypracované podle smluv se zákazníkem, postupy pro manipulaci s materiály a odpady, označování sběrných nádob a míst k uložení nebezpečných odpad, požadavky na bezpečné zacházení s konkrétním nářadím nebo zařízením) dostane uchazeč podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku. Obecné povinnosti zaměstnance vyplývající z bezpečnostních a požárních předpisů musí uchazeč znát.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

 

Při písemném ověřování je uchazeči zadán úkol, uchazeč vypracuje podle zadání popis, charakteristiku, seznam požadavků, parametrů, doplněné o jejich vysvětlení a zdůvodnění.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem „Písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zadaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dvě až tři modelové situace a vzorové dokumenty pro praktické a písemné ověřování.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SVDS - Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin

SPDS - Svaz průmyslu druhotných surovin

SUNEX, spol. s r. o.